Category: Óvodai

A MTT 30. Országos Konferenciája

Szekcióvezetői  összefoglaló
MTT 30. Országos Konferenciája, Eger, 2019. szept. 21.
Óvodai Szekció
Szilágyi Ildikó


A MTT 30 éves Jubileumi Konferenciáján szekciónk is bemutatkozott.Ezt egy hosszabb szervezési folyamat előzte meg.Ennek eredményeképpen három óvoda kapott lehetőséget intézményükben folyó tehetséggondozó munkájuk bemutatására, valamint röviden ismertetésre került az óvodai szekció eddigi tevékenysége. Sajnos a negyedik óvoda nem tudta elfogadni meghívásunkat ezen a napon, de reméljük, hogy egy másik alkalommal sikerül megmutatniuk magas színvonalú tehetséggondozó programjukat. Az óvodák felkérésekor szempont volt az,-a kollégákkal egyeztetve- hogy bemutatkozhassanak nem régen működő, illetve már hosszabb ideje működő, valamint nagy tapasztalatokat magukénak mondható Tehetségpont Intézmények egyaránt.Az óvodák jó gyakorlatainak prezentációi nyomon követhetők lesznek a MTT honlapján. Innen tájékozódhatnak azok az érdeklődők is, akik nem tudtak részt venni a konferencián, de elhivatottnak érzik magukat az óvodai tehetséggondozás, tehetségsegítés iránt.Az előadók gyermekmunkákkal, fotókkal is készültek, valamint egy intézmény bocsátotta megtekintésre, a nevelő testületük által kidolgozott Tehetséggondozó Programjukat.A délelőtt kötetlen, interaktív keretek között, baráti hangulatban zajlott. Tíz fő tisztelte meg szekciónk munkáját, illetve 1 kolléganő betekintés szintjén vett részt programunkon.A szekcióülést követően összegzésként az fogalmazódott meg a jelenlévőkben, hogy nehézséget jelent az óvodáknak a műhelyek fenntartása, eredményes működtetése azoknál az intézményeknél, aholegyre több tehetséggondozó kolléga is nyugdíjba vonul.Több pályakezdő fiatalt kellene megnyerni az óvodai tehetséggondozás ügyének, melynek megvalósulását a jelenleg aktívan dolgozó, elkötelezett tehetségműhely vezetők tudásátadása, lelkesedése biztosíthatja. Mindezt a képzések is segíthetik, melyeknek gyakoriságát, hozzáférhetőségét lehetne emelni. Mindezt úgy, hogy az előzőleg ebben a témában már pályázatot nyert Tehetségpontok ismételten kapjanak lehetőséget a képzésekre.Ezt szolgálta a délelőtt folyamán a műhelyek bemutatkozása. Az érdeklődők megerősítést kaphattak az óvodai tehetséggondozás céljainak eléréséhez, feladatainak megvalósíthatóságához.Örömeiket, sikereiket abban látják, hogy az általuk felfedezett, fejlesztett óvodások életútját nyomon kísérve, több beigazolódott tehetségígéret gyermekük váltotta valóra az általuk felfedezett tehetség csírák kibontakoztatását. Ezekről előadásaikban is beszámoltak.Az egyéni beszélgetések során felmerülő ötlet, kérés, hogy szerencsés lenne évente 1-2 alkalommal hasonló tapasztalatcserét szervezni legalább regionális szinten.Így lehetőség nyílna egymás munkájának, nehézségeinek, sikereinek megismerésére, közös gondolkodással a hatékony, még eredményesebb óvodai tehetséggondozó lehetőségek kimunkálására.Ezek a kérések, kérdések körvonalazzák a következő évek feladatait, segítik az óvodai szekció elkövetkezendő programjainak megtervezését.Ezúton is szeretném megköszönni az Óvodákat képviselő előadóknak Forgácsné Gorzsás Erzsébetnek (előadásának címe: A Görgey Utcai Óvoda Tehetséggondozó munkája), Pálinkásné Jurás Mariannának (előadásának címe: Gyöngyszem Tehetségpont bemutatása), és Kiss Attilánénak(előadásának címe: A Sípos Utcai Óvoda tehetséggondozó munkája), a felkészülést, a prezentációjuk bemutatását, tehetséggondozó munkájuk fotókkal, gyermekmunkákkal történő színesítését.Köszönet az intézmények vezetőinek és az óvodában dolgozóknak, hogy lehetővé tették az előadóik részvételét, ezzel is segítve a szekció sikeres programját.Végül szeretném megköszönni azEgri Szilágyi Erzsébet Gimnázium munkatársának, Havasi Juditnak a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott segítségét.

A szekció előadásai:

Görgey Utcai Óvoda Tehetséggondozó munkájának bemutatása

A debreceni Szabadságtelepi Óvoda Tehetséggondozása

Az egri Sipos Utcai Óvoda tehetséggondozó munkájának bemutatása

Óvodai szekció

A Magyar Tehetség Társaság Óvodai Szekciójának Munkájáról

A Magyar tehetség Társaság Választmánya 2003 májusában adott
lehetőséget az Óvodai Szekció elindítására.A következő tanévtől kezdődött el az érdemi munka, az óvodai tehetséggondozás iránt érdeklődő óvodapedagógusok óvodák bekapcsolódásával.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Óvodai Szekciójának célja:

 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés a tehetséggondozás iránt érdeklődő óvodákkal, óvodapedagógusokkal,
 • a korai tehetség felismerés, tehetséggondozás, tanácsadás témakörében előadások tartása, szervezése az érdeklődő óvodákban,
 • folyóiratokban az óvodai tehetséggondozással kapcsolatos írások megjelentetése,
 • a Magyar Tehetséggondozó Társaság konferenciáin való részvétel segítése,
 • az ECAH műhelyeken való aktív közreműködés,
 • folyamatos kapcsolattartás A Tehetség Társaság többi szekciójával –
  tanítói szekció, művészeti szekció,
 • segítségadás az intézmények Tehetségpont regisztrációjához, akkreditációjához
 • kapcsolataink folyamatos szélesítése,
 • lehetőség biztosítása a tehetséggondozással foglalkozó óvodák bemutatkozására szekció üléseken, konferenciákon

A Magyar Tehetség Társaság Óvodai Szekciójának feladatai:

 • a már alkalmazott módszerek eljárások egymásnak való folyamatos átadása,
 • az elméleti tudás továbbfejlesztése
 • gyakorlati bemutatók megszervezése,
 • a szülőkkel való hatékonyabb együttműködés kimunkálása
 • az alsó tagozatos tanító nőkkel való hatékony együttműködés, közös
  programok szervezésével
 • a tanító nőkkel, a folyamatban való gondolkodásra épülő program
  kidolgozása, gyakorlati megvalósítása
 • a korai tehetség felismerés tehetséggondozás megfelelő helyének
  megtalálása a mai óvodapedagógiában
 • gyakorlati munka fejlődésének, hatékonyságának segítése.

Minden évben visszatérő programjaink:

 • évente 2-3 alkalommal, (ősszel, tavasszal, valamint a tanév végén)
  szekció ülés megtartása, előzetesen egyeztetett elméleti és/vagy
  gyakorlati témakörök feldolgozásával,
 • a tanítói szekcióval közösen, más- más helyszínen programok
  megszervezése, lebonyolítása,
 • országos rajzverseny kiírása (különböző témákhoz kapcsolódóan,
  minden évben más) lebonyolítása, díjazottak jutalmazása,
 • versmondó és mesemondó verseny kiírása (különböző témákhoz
  kapcsolódóan, minden évben más) lebonyolítása, díjazottak jutalmazása,
 • az újonnan regisztrált Tehetségpont óvodák segítése tehetséggondozó
  munkájuk elindításánál (elméleti előadások tartása, szülői
  értekezletek tartása)
 • városi, regionális, valamint országos Tehetség Napokon, Tehetség
  Konferenciákon való részvétel
 • a „Jó gyakorlatok” kimunkálásához, publikálásához szakmai segítségnyújtás,
 • tehetségműhelyek munkájának segítése,
 • a MTT munkájának segítése,

Az elkövetkezendő évek célkitűzései:

 • minél több óvoda bekapcsolása a szekció és a Tehetség Társaság
  munkájába, programjaiba
 • a Magyar Tehetség Társaság 25 éves jubileumi konferenciájába való
  aktív bekapcsolódás (prezentációs és gyakorlati bemutatkozások,)
 • a Művészeti és Tanítói Szekcióval közösen országos rajzverseny
  kiírása, lebonyolítása, értékelése, az elkészült munkákból kiállítás
  szervezése
 • jó kapcsolat fenntartása a tehetségsegítő szervezetekkel
 • újabb óvodai Tehetségpontok regisztrációjának, akkreditációk segítése
 • Folyamatosan elméleti és gyakorlati ismereteink gyarapítása,
  tapasztalataink átadása

2013. február 23.

Szilágyi Ildikó
Óvodai Szekvió Vezető