Category: Aktuális

Aktuális 2024. 1. szám

                                                     Aktuális 2024./1.

A MTT Elnöksége és Felügyelőbizottsága összevont értekezletet  tartott március 20-án, s több fontos napirendet tárgyalt meg, az alábbiakban ezekről adunk összefoglaló tájékoztatást.     

I.Elvégeztük a MTT 2024. évi Közgyűlésének előkészítését: időpontja május 17. (péntek), 16 órai kezdet,  helyszíne: Európa 2000 Gimnázium, 1143. Budapest, Gizella út 42-44. (A részletes programot külön meghívóban juttatjuk el minden MTT-tagnak, s olvasható lesz a  Honlapunkon is.)     

II. Szóbeli beszámoló hangzott el az értekezleten Balogh László és Turi Katalin, a rendezvényért  felelősök felvezetésében a MTT megalakulásának 35. évfordulóját ünneplő MTT Országos Konferencia előkészületeiről, amely Pécsett 2024. szeptember 20-21-én kerül megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem, valamint a PTE Gyakorló Általános Iskola és Óvoda helyszínein. A részletes programot a májusi vezetőségi ülésen tárgyaljuk meg, s a nyár folyamán küldjük ki a MTT-Tagságnak és  más érdeklődő szakembereknek, valamint olvasható lesz a Honlapunkon is (www.mateh.hu) .     

III. Amint az közismert, a Magyar Tehetséggondozó Társaság 2023.  május  12-én megtartott  Közgyűlése megválasztotta a következő 3 évre a MTT Elnökségét és Felügyelőbizottságát. E két vezető testület a választás után az elmúlt év végéig két  ülést tartott, amelyeken napirendre kerültek az előző három éves periódus tapasztalatai a Covid-okozta nehézségek, problémák elemzésével. E két ülésen 25 határozatot fogadtunk el a MTT tevékenységrendszerének élénkítése, gazdagítása céljából. (Ezeket ismertettük az Aktuális 2023. 3-4. számában, s megtalálhatók a MTT-Honlap határozatok tárában is.). A mostani márciusi vezetőségi értekezleten egyenként szemügyre vettük, hol tartunk ezen határozatok megvalósításában, illetve azt, hogy milyen további tennivalók vannak ezek végrehajtásában.

Az alábbiakban azon határozatokról adunk rövid tartalmi tájékoztatást, amelyeket sikerült teljesíteni 2024 márciusáig.

1. A kommunikációs eszköztárhoz kapcsolódó teljesített határozatok A MTT-Honlap megújítását elvégeztük a múlt nyár folyamán Varga Árpád főszerkesztő vezetésével: mind technikai, mind tartalmi és esztétikai szempontból jelentős fejlesztés történt. Elvégeztük a megújítását  a MTT 2018-ban megjelent korábbi szóróanyagának – Kormos Dénes elnökségi tagunk művészi munkájának eredményeként. Kinyomtatása is megtörtént az új változatnak a Körös Tehetséggondozó Egyesület támogatásával – ezúton is köszönjük a támogatást Körösi Tibor elnök úrnak. Az új szóróanyagot a múlt évi szeptemberi Országos Konferenciánkon már megkapták a résztvevők, s konferenciáinkon a továbbiakban is terjesztjük a tájékoztatót több mint három évtizedes  munkánkról. A Tehetség folyóirat múlt évben jelentősen megugrott nyomdai költségei szükségessé tették annak elemzését, milyen lehetőségek vannak a jövőbeni megjelenésre. (A fenti probléma miatt Tehetség folyóiratunk 2023. 3-4. összevont számát ősszel már nem is tudtuk megjelentetni,  ez év februárjára csúszott át a nyomdai  megjelenés.) A Vezetőség azzal egyetértett, hogy szükséges a folyóirat fenntartása, a kérdés az volt: hogyan tudjuk megoldani e problémát? Egy  hét tagú bizottságot jelölt ki az Elnökség a helyzet elemzésére és javaslatok megfogalmazására. Két irányban indultak el a bizottság tagjai a probléma megoldásához: egyrészt keresni kellett  olyan nyomdát, ahol 1200 forintnál jóval kedvezőbb áron tudják előállítani folyóiratunk egy példányát, másrészt próbáltunk a korábbiaknál több anyagi támogatást szerezni külső támogatóktól. A következő eredmények születtek: egyrészt sikerült olyan nyomdát találnunk, amely igen  kedvező áron vállalta a folyóiratunk további nyomdai megjelentetését, másrészt a korábbi és új támogatóinktól sikerült  összegyűjteni annyi pénzt, amely felhasználásával a 2024-es év 1-4. számának a nyomdai megjelentetése lehetséges. A jövőt illetően határozat született, hogy a MTT-Vezetőségnek  folyamatosan dolgoznia  kell az anyagi feltételek megteremtésén a folyóirat  megjelentetéséhez, s  minden év első vezetőségi ülésén kell döntenie az aktuális naptári évben történő nyomdai kiadásról. Híranyagok, sajtóanyagok megjelenés előtti jóváhagyásának új rendszere is működésbe lépett, a következő vezetőségi tagokhoz kötődik: a szekciók tevékenységével összefüggő anyagok esetében Turi Katalin alelnök;  a Facebook-felületre küldött anyagok esetében Takácsné Laczó Sylvia FB-elnök, a Facebook-megjelenések irányítója; minden egyéb, más anyag esetében  (MTT-Honlap stb.) Balogh László elnök a felelős irányító. Ez azt jelenti, hogy a szerzőknek a jelzett témakörökben e három vezető valamelyikének  kell eljuttatniuk a megjelentetni kívánt anyagot – tervezett megjelenés kommunikációs rendszerétől függően.

2.  Az MTT-szekciók munkájának az eddiginél  hatékonyabbá tétele  érdekében       teljesített  határozatok  A következő szekciók megszüntetését egyhangúlag elfogadta a MTT Vezetősége: Szakértői szekció, Gyermekvédelmi szekció, Lions szekció.  A Szakmai Tanácsadó Testületet összetételének megújítása folyamatban van.

3. A MTT-tagság adatainak lehetséges felhasználása munkánk során Az Elnökség a MTT tagnyilvántartó rendszeréből a tagság adataihoz (név, lakcím, telefonszám és e-mail elérhetőség) való hozzáférés az alábbiak szerint működik: a MTT-elnökség ügyvivője, Tóth Ilona kezeli az adatokat – funkciójából fakadóan, rajta kívül  az elnök, alelnökök, FB elnök, valamint a titkár a teljes tagságra vonatkozóan megkapják az előzőekben felsorolt adatokat, a szekcióvezetők az adott szekció tagságára vonatkozóan  kapják meg ezeket az  adatokat.Fontos alapelv: az előbbi  adatfelhasználók számára átadott adatok kizárólag a MTT működésével, programjainak, rendezvényeinek szervezésével, megvalósításával összefüggően használhatók fel.

4. A taglétszám növelésének lehetőségei A tagtoborzást segítő direkt marketing levél  készítése intézményeknek, civil szervezeteknek, tehetségpontoknak, tehetségsegítő tanácsoknak, tehetségkoordinátoroknak,  szakembereknek folyamatban van.

5. Együttműködési lehetőségek bővítése     – Új elem ebben, hogy az Elnökség márciusi ülésén elfogadta a részletes szempontsorát annak,  hogyan  működik együtt a   MTT    a jövőben  a Kárpát-Medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumával.

6. Teljesítésben levő határozatok a MTT gazdasági stabilitásának erősítése érdekében A  tagsági tagdíj befizetési kötelezettségének szisztematikus  ellenőrzése folyamatos: a januárban kiküldött első felhívás után minden naptári év májusában és októberében  2. és 3. felhívást küldünk ki az addig nem fizetett tagoknak mulasztásuk pótlására. A 3. felhívás kiküldése 2023 októberében sikert hozott, ekkor több mint harmincan pótolták múlt évi tagdíjfizetésüket.Az éves tagdíj emelésének a lehetőségét napirendre tűzi az Elnökség a 2024. májusi ülésén, s a szavazás eredményétől függően a Közgyűlés elé terjeszti május 17-én.. IV. A Felsőoktatási Szekció vezetője, Bodnár Gabriella előterjesztett egy javaslatot tanulmánykötet  megjelentetésére a szekció munkájához kötődően, amit a Vezetőség egyhangúlag támogatott, s már el is indult a tartalmi előkészítése a kiadványnak. Az Elnökség  jóváhagyta a kötet szerkesztőit, a lektorokat, és szerkesztőbizottság felállítására tett javaslatot. V. Az Elnökség két új intézményi MTT-tagságban szavazott, mindkét esetben egyhangúlag támogatva a felvételi kérelmet.

Debrecen, 2024. április 6.                           Dr. Balogh László  s.k.  MTT-elnök

Aktuális 2023. 3-4.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság ez év  május  12-én megtartott  Közgyűlése óta sűrű programunk volt.  Ezen az ülésen – mint arról már tájékoztatást adtunk korábban – a Közgyűlés megválasztotta a következő 3 évre a MTT Elnökségét és Felügyelőbizottságát. E két vezető testület mihamar  egész napos együttes ülést tartott (június 14-én), amelyen napirendre kerültek az elmúlt három év tapasztalatai a Covid-okozta nehézségek, problémák elemzésével. Már akkor több határozatot fogadtunk el tevékenységrendszerünk élénkítése céljából, majd a tervezést a következő három évre folytattuk az október 4-i vezetőségi ülésen, ahol szép számmal fogadtunk el további határozatokat munkánk továbbfejlesztése érdekében. Ezekről jelen írásunk II. részében fogunk összefoglalót  adni. Az I. részben a MTT 33. Országos konferenciájáról számolunk be röviden.

    I. A
jövő tervezése mellett májustól munkánk középpontjában állt az ez év szeptemberi 33. Országos MTT-Konferencia előkészítése és szervezése Békéscsabán. Ebben kiemelt szerepet vállaltak a helyi MTT-tagjaink: Körösi Tibor elnök úr, a Körös Tehetséggondozó Egyesület vezetője és Dégenhardtné Szántó Ágota tanárnő  a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából. Rajtuk kívül oroszlánrésze volt a sikeres megrendezésben két helyi iskolának és vezetőiknek. Egyrészt   a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának, vezetője  Tirjákné  Prisztavok  Ágnes igazgatónő,  másrészt a Szeberényi Gusztáv Adolf  Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumnak, vezetője Köveskuti Péter igazgató úr. A  Magyar Tehetséggondozó Társaság és a társrendező Matehetsz nevében  ezúton is köszönetet mondok azért az áldozatkész munkáért, amit  a fenti négy vezető tehetséggondozó szakember végzett a 2023. szeptember 22-23-én rendezett 33. Országos  Tehetséggondozó Konferencia előkészítése és lebonyolítása során. Már az előkészületek során tapasztalni lehetett, hogy a két MTT-tagunk mellett az Iskolák  Vezetése és Tantestülete is nagy figyelemmel tekintett e rendezvény elé, s  mindent megtettek a sikeres szervezés érdekében. Ennek köszönhetően a Konferencia  kezdetétől példásan előkészített volt, minden program gördülékenyen folyt. Külön is kiemelendő az a bensőséges hangulat, amelyet teremtettek a programok során, érezhetően ez a légkör hatja át a hétköznapok tevékenységét is. A két nap során hiteles képet kaptunk a bemutatkozó intézmények tehetséggondozó programjának  korszerű voltáról. Az is bizonyítást nyert, hogy az iskolák vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Köszönve ismételten minden bemutatkozó intézmény és tehetséggondozó szakember konferenciánkon vállalt szerepét, további munkájukhoz  sok sikert kívánunk. (Részletes beszámoló a teljes programról rövidesen a MTT-Honlapon a Rendezvények rovatban lesz olvasható Körösi Tibor tanár úr tollából, fényképekkel illusztrálva.

       II. Már a vezetőség-választás  előtti hónapokban is kirajzolódtak azok a kérdéskörök, amelyekkel az új vezetőségnek mindenképpen foglalkoznia kellett tevékenységrendszerünk továbbfejlesztése érdekében. Ezeket a 2022-es évről szóló „Közgyűlési beszámolóban” (olvasható az egész beszámoló a MTT-Honlap ilyen című rovatában) meg is fogalmaztuk. Röviddel a megválasztásunk után össze is hívtuk egy egész napos tanácskozásra a vezetőséget (Elnökség és Felügyelőbizottság), elemezni a problémákat, s keresni a megoldási lehetőségeket. A június 14-i vezetői értekezleten döntően a helyzet elemzésére koncentráltunk, bár 6 határozatot – gyorsan megoldandó problémáinkra – már itt is elfogadtunk, de az október 4-i vezetőségi ülésen tettük rá az i-re a pontot, ahol további 19 határozatot fogadott el az Elnökség a Társaság munkájának továbbfejlesztéséhez. A 25 határozat közül most csak a legfontosabbakat emeljük ki  – tematikusan csoportosítva, sűrített tartalommal. A  szó szerint  megfogalmazások rövidesen felkerülnek a MTT-Honlap „Határozatok tára” rovatába.

A tájékoztató teljes anyaga ITT érhető el.

Aktuális 2023.2.

I. A Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége  ülést tartott május  12-én.  Ezen az ülésen elsősorban az ugyanaznap megtartott MTT-Közgyűlést készítettük elő, de további több fontos napirend is szerepelt a témák között.

1.  Az Elnökség  megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta  az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő beszámolóját  a MTT 2022.  évi munkájáról. Ugyancsak megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Vezetőség  a MTT 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról.

(tovább…)