Category: Közgyűlési beszámolók

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2023. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

 

Bevezetés

         Az elmúlt három év (2020-2022.)  munkánkról szóló beszámolóját minden alkalommal azzal kezdtük, hogy a 2020. év  márciusában Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt terveinket át kellett alakítanunk a veszélyhelyzet rendeleteihez igazítva, s e három évben több olyan program is volt, amit meg sem tudtunk valósítani. Szerencsére 2023-ra már enyhült a Covid hatása, ezért az elmúlt évi Közgyűlésen (2022. máj. 12.) megválasztott új MTT- Elnökség és Felügyelőbizottság hivatalba lépése után mihamar  egész napos együttes ülést tartott (június 14-én), amelyen napirendre kerültek az elmúlt három év tapasztalatai a Covid-okozta nehézségek, problémák elemzésével. Már azon az ülésen több határozatot fogadtunk el tevékenységrendszerünk élénkítése céljából, majd a tervezést a következő három évre folytattuk az október 4-i vezetőségi értekezleten, ahol szép számmal fogadtunk el további határozatokat munkánk továbbfejlesztése érdekében. A június 14-i vezetői értekezleten döntően a helyzet elemzésére koncentráltunk, és 6 határozatot – gyorsan megoldandó problémáinkra – már itt is elfogadtunk, de az október 4-i vezetőségi ülésen tettük rá az i-re a pontot, ahol további 19 határozatot fogadott el az Elnökség a Társaság munkájának továbbfejlesztéséhez. E 25 határozat a következő nagyobb témakörökre vonatkozott: a kommunikációs eszköztár fejlesztése; a MTT-szekciók munkájának továbbfejlesztése; MTT-tagság adatainak új rendszerű felhasználása munkánk  során; a taglétszám növelésének lehetőségei; együttműködési lehetőségek bővítése más szervezetekkel, intézményekkel; a MTT gazdasági stabilitásának erősítése.

Beszámolónk a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

              I.  Szervezettség, taglétszám

              II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről

              III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei

              IV. Gazdálkodási tájékoztató

              V. A 2023. év főbb feladatai

I.  SZERVEZETTSÉG, TAGLÉTSZÁM

    Ahogy az már közismert, a tagság pontos létszámának  tisztázása céljából 2019-ben az Elnökség indított egy  adatmegújítási programot akkori adatkezelési koordinátorunk, Tóth Ilona vezetésével.   Az ő felderítő és rendszerező tevékenysége eredményeként 2020. végére sikerült 245 főt azonosítani, akik az utóbbi években részt vettek aktívan a MTT munkájában. Kedvező, hogy ezt követően  folyamatosan jelentkeztek és felvételre is kerültek új tagok a MTT-be: 2023 végén  285 nyilvántartott tagunk volt.

     Született elnökségi határozat is 2023-ban az új tagok verbuválásának erősítésére Tóth Ilona ügyvivőnk koordinálásában, ennek lényege a következő. A MTT-tagság iránti érdeklődést erősíteni kell a tagságból adódó lehetőségek megismertetésével: meghívás programokra, rendezvényekre; a MTT tagság lehetőségének ajánlásai saját és külső szakmai rendezvényeken, fórumokon, munkahelyeken; a tagok ajánlásai alapján a tagjelölt személyek vagy szervezetek célirányos megkeresése, tájékoztatásuk a tagsággal és a belépéssel összefüggő információkról; a meghívottak körének kiterjesztése az adott programmal, rendezvénnyel összefüggő térség intézményeire, civil szervezeteire, szakembereire. A korábbinál dinamikusabb szervező munkának jelentős szerepe van abban, hogy  2024-ben (május 15-ig) eddig már 16 tagfelvételi kérelem érkezett.

II. ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELNÖKSÉG ÉS A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEIRŐL

       Az Elnökség négy alkalommal ülésezett vegyes ( személyes és online) formában, ezen túl emailes-kapcsolatban több kérdésben konzultáltunk, illetve foglaltunk állást.  Ezeken az üléseken az Alapszabályból és aktualitásokból fakadó  napirendek szerepeltek, összesen 38  napirend volt az elnökségi üléseken. A főbb témaköröket a bevezető részben már jeleztük, a következőkben   a további fontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik az Elnökség elmúlt évi értekezleteinek bázis-elemeit. – A 2023. évi Közgyűlés előkészítése – Az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2022. év munkájáról, gazdálkodási beszámoló, a MTT közhasznúsági jelentése, az SZJA 1% felhasználása – A 2017-ben elfogadott elnökségi munkamegosztás folyamatos aktualizálása  – A MTT aktuális gazdasági helyzete, további források feltárása  – A Tehetség folyóirat 2023. évi nyomdai megjelentetésének feltételrendszere  – A MTT 2023-as NEA-pályázata –  A MTT Facebookon történő megjelenésének helyzete, aktuális tennivalók  – Új tagok felvétele. Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  38  határozatot hoztunk. Határozataink  nyilvánosak, ezek a Honlapunkon évekre visszamenően elérhetők a „Határozatok” rovatban.   

      2023. május 12-én rendeztük meg a Magyar Tehetséggondozó Társaság 2023. évi rendes Közgyűlését is az alábbi napirendekkel. 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2022. évben végzett szakmai munkájáról. 2. A Társaság 2022. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása.  4. Tisztségviselők megválasztása 5.Egyebek.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat egyhangúlag hozta meg:

1. A Közgyűlés elfogadta   az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2022.  évi munkájáról.

2. A Közgyűlés elfogadta a MTT 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést,  valamint SZJA-1% felhasználásáról szóló összegzést.

3. A Közgyűlés elfogadta és  a 2023. évi főbb feladatok kereteként  a Közgyűlési beszámoló V. pontjában megfogalmazottakat.

4. A jelölő bizottság által a MTT Elnökség és Felügyelőbizottság tagjaira tett javaslatot a Közgyűlés személyenkénti nyílt szavazással valamennyi jelölt esetében egyhangúlag elfogadta.

A megválasztott  Elnökség: elnök:  dr. Balogh László, alelnökök: Papp András,  dr. Polonkai Mária, Sarka Ferenc,    Tóth Tamás, Turi Katalin, titkár: Szénási Istvánné, ügyvivő: Tóth Ilona, elnökségi tagok: dr. Bodnár Gabriella, Bohdaneczky Lászlóné, dr., Kormos Dénes  

Felügyelőbizottság: elnök: Takácsné Laczó Sylvia, FB-tagok: Demarcsek Györgyné, dr. Heimann Ilona, Farkas György.    

III. A TARTALMI MUNKA FŐBB ELEMEI, EREDMÉNYEI

      Amint az közismert már évek óta, a  Magyar Tehetséggondozó Társaság fő célja, „hogy önszerveződő cselekvések összegzésével valósítsa meg a lehetőségéig a széles merítésű tehetség felismerést, – kibontakoztatást és gondozást úgy, hogy egyetlen magyar támogatónak sem kötelezi el magát kizárólagosan”. (2017. május 20-án módosított Alapszabály) Ennek keretében 2023-ban is a következő átfogó programok álltak munkánk középpontjában.

 • Fórumot teremteni a különböző  fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás szemléletét terjeszteni.
 • Intenzíven együttműködni az oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, tehetséggondozó  társszervezetekkel.

Az alábbiakban elvégezzük 2023-as tevékenységrendszerünk e célokhoz kapcsolódó legfontosabb elemeinek összegzését.

III.1.Fórumot teremtettünk a különböző fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás terjesztésére

Ehhez a munkához a főbb kereteket a következők jelentették: szakmai konferenciáink, szekcióink tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk. Ebben a tagolásban adunk összefoglalót az alábbiakban a fenti célhoz kapcsolódó 2023. évi munkáról.  

III.1.1.  Országos  konferenciánk 2023-ban

     Szakmai konferenciánknak jelentős hagyománya alakult ki megalakulásunk óta: 2020. előtt minden évben rendeztünk egy országos konferenciát,  s ezen kívül további regionális konferenciákat is szerveztünk.   Ahogy az közismert, a 2020.  szeptemberére tervezett  MTT 31.  Országos Konferenciáját a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt el  kellett halasztanunk 2021-re. Szerencsésen alakult a helyzet 2023-ban: munkánk középpontjában állt a szeptemberi 22-23-án megrendezendő 33. Országos MTT-Konferencia előkészítése és szervezése Békéscsabán. Ebben kiemelt szerepet vállaltak a helyi MTT-tagjaink: Körösi Tibor elnök úr, a Körös Tehetséggondozó Egyesület vezetője és Dégenhardtné Szántó Ágota tanárnő  a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából. Rajtuk kívül oroszlánrésze volt a sikeres megrendezésben két helyi iskolának és vezetőiknek. Egyrészt   a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának, vezetője  Tirjákné  Prisztavok  Ágnes igazgatónőmásrészt a Szeberényi Gusztáv Adolf  Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumnak, vezetője Köveskuti Péter igazgató úr.

   A program megnyitásaként a konferencia szervezői nevében köszöntőt mondott dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, Tirjákné Prisztavok Ágnes a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója és Köveskúti Péter a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium igazgatója. A konferenciát dr. Juhász István, Békéscsaba Megyei Jogú Város tanácsnoka, valamint Bánki András Békéscsabai Tankerület Igazgató gondolatait tolmácsolva Tirjákné Prisztavok Ágnes nyitotta meg.  A plenáris előadások méltó helyszíne a békéscsabai városháza díszterme volt, mely éppen azon a héten ünnepelte fennállásának 160. évét.

     Az országos hírű szakmai előadók az eredmények mellett sokféle közelítésben beszéltek a tehetséggondozásban jelentkező, az oktatás általános helyzetéből következő problémákról, kihívásokról és az ezekből adódó tervekről. A plenáris ülés előadásai voltak a következők. Dr. Polonkai Mária a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökeként előbb röviden ismertette a NTT eddigi tevékenységét, majd a jelenlegi kihívásokra adott lehetőségekről és tervekről beszélt. Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyvezető elnöke  egy  tervezett új, ingyenes pedagógus-továbbképzési programról tartott tájékoztatót. Dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke előadásában a Tehetség folyóirat 30 éves történetét mutatta be. Sarka Ferenc, az MTT alelnöke Harsányi István (1908-2002) professzor életművét idézte fel a Tehetség folyóiratban megjelent írásai alapján. Turi Katalin, az MTT alelnöke a szekciók megújulásának folyamatáról tartott előadást. Papp András MTT-alelnök előadásában a mesterséges intelligencia használatának tehetséggondozásban lehetséges alkalmazásáról szólt. Kormos Dénes a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke a Tanácsok működésének tapasztalatairól tájékoztatott és az ebből adódó további feladatokat mutatta be. Tirjákné Prisztavok Ágnes, a Jankay Iskola igazgatónője a pedagógusok közös munkáját, lelkesedését emelte ki az eredményes iskolai tehetséggondozás egyik fő feltételeként. Köveskúti Péter, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium igazgatója előbb az evangélikus szemléletű tehetséggondozás alapelveiről szólt, majd a gimnázium tehetséggondozó programjának fő elemeit mutatta be. Hugyecz Hajnalka, a mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatójaként egy kisvárosi, nagy földrajzi vonzáskörzettel rendelkező gimnázium jellegzetességeiről, köztük az Arany János Tehetséggondozó Program tevékenységeiről tartott előadást. Molnár Etele Györgynéigazgató, a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője az „Egy ritmusra mozdulunk” című előadásában az intézményben folyó tehetséggondozó programok egy újdonságát, a ritmushangszerek alkalmazását elemezte. Borombós Edit tanárnő az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola által kialakított egyedi komplex programot mutatta be.

    A plenáris  előadásokat követően a Magyar Tehetséggondozó Társaság díjainak átadására került sor. Az intézmények között a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kapta az MTT Elismerő Oklevelét. Tehetségekért Arany Kítűző Díjban részesült az iskola pedagógusa, Dégenhardtné Szántó Ágota – aki a MTT tagjaként több évtizedes kiemelkedő munkát folytatott és fő szervezője volt a konferenciának is, a térségben több mint 20 tehetségpont kialakítását személyesen segítette. A kitüntetésekhez ezúton is gratulálunk, és további sikereket kívánunk a kitüntetetteknek!

    A második napon az Evangélikus Gimnázium Kollégiumában szekciófoglalkozásokkal folytatódott a szakmai program. A szekciókban a két tanítási nyelvű, a művészeti, az informatikai, a műszaki területek mellett a tehetséges tanulók mindennapi életben szükséges gyakorlati készségek fejlesztésének problémáit és lehetőségeit beszélték meg a résztvevők. A szekciófoglalkozások az előző napi intézmény-bemutatók során elhangzottak részletesebb prezentálása mellett alapul szolgáltak a jelenlévők közötti élénk eszmecserék kialakulásához is.

   A programban nagy sikert arattak a tehetségüket bemutató fiatalok, akik nemcsak üdítő színfoltként emelték a rendezvény színvonalát, hanem illusztrálták is a bemutatkozó intézményekben folyó hatékony fejlesztő munkát. Ilyen volt a Vörösmarty Iskola énekkara, a Jankay néptánccsoportja, a Benka Iskola zenei és ritmus produkciója, a békéscsabai Evangélikus Gimnázium tanulójának, Ács Melindának cselló előadása, illetve a második napon a Hétpróbás Néptánciskola és Bócsik Lili artistanövendék produkciója.

        A  Magyar Tehetséggondozó Társaság és a társrendező Matehetsz nevében  ezúton is köszönetet mondunk azért az áldozatkész munkáért, amit  a fenti négy vezető tehetséggondozó szakember – munkatársaikat is bevonva – végzett a 2023. szeptember 22-23-én rendezett 33. Országos  Tehetséggondozó Konferencia előkészítése és lebonyolítása során. A két nap során hiteles képet kaptunk a bemutatkozó intézmények tehetséggondozó programjának  korszerű voltáról. Az is bizonyítást nyert, hogy az iskolák vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Köszönve ismételten minden bemutatkozó intézmény és tehetséggondozó szakember konferenciánkon vállalt szerepét, további munkájukhoz  sok sikert kívánunk.

     III.1.2. Szekciók működése a MTT-ben

    A gyakorlati tehetségfejlesztő  munka legfőbb kereteit kezdetektől fogva a szekciók tevékenysége jelenti.  Vannak hagyományosan aktív szerepet vállaló szekcióink, ezek döntően a legrégebben működők: a Nyugat-dunántúli, a  Kelet-magyarországi, a Kémiai és környezetvédelmi, valamint a Felsőoktatási  szekciók. Ezek mellett a később indult Tanítói és   Dél-dunántúli is dinamikusan fejlődik, hasonlóan a 2019-ben alakult  új szekció,  a Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban, s a 2022-ben megalakult Egyéni Tehetségfejlesztés Szekció is aktívan dolgozik. A korábbi években – amint azt már fentebb is jeleztük – a járványhelyzet különösen nagy akadályt jelentett a tehetségfejlesztő szakemberek szekciókban való együttműködésében. A problémakört újból napirendre tűztük vezetőségi ülésen 2023 júniusában és októberében, különös tekintettel az aktivitás további fokozására. Turi Katalin alelnök asszony ismét felhívással fordul a szekcióvezetőkhöz, hogy dolgozzanak ki megvalósítható programokat. Ennek eredményeként több szekció is tartott szakmai rendezvényt 2023-ban. Ezekről a MTT-Honlapon az egyes szekciók rovatában, illetve a Tehetség folyóirat számaiban lehet olvasni. Ugyanakkor az Elnökség úgy döntött, hogy három szekciót – évek óta tartó inaktivitásuk miatt – leveszünk a listánkról: a Gyermekvédelmi, a Szakértői és a LIONS Clubok Szekcióját. Ezek korábban nagyon értékes munkát végeztek, de más-más okok miatt az utóbbi időben nem tudtak érdemi szakmai eredményeket felmutatni.

III.1.3. Kommunikációs eszköztárunk működése, szakmai értékei

    Ebben a részben három nagy jelentőséggel bíró és   nagy hatékonyságú kommunikációs eszközünkről, a Tehetség folyóiratról, a MTT-Honlapról, valamint a legfrissebben (2019-ben indult) új elem,  a Facebook-kínálta lehetőségek felhasználásáról kell szót ejtenünk, szerencsére ezeken a területeken  a vírus miatt közvetlen akadályok nem gördültek a korábbi években sem feladataink megoldása elé.  

   Aktuálisan szólnunk kell itt arról is, hogy 2023-ban elvégeztük a megújítását  a MTT 2018-ban megjelent korábbi tájékoztató szóróanyagának – Kormos Dénes elnökségi tagunk művészi munkájának eredményeként. Ezúton is köszönet érte. Kinyomtatása is megtörtént az új változatnak a Körös Tehetséggondozó Egyesület támogatásával – ezúton is köszönjük a támogatást Körösi Tibor elnök úrnak. Az új szóróanyagot a múlt évi szeptemberi Országos Konferenciánkon már megkapták a résztvevők, s konferenciáinkon a továbbiakban is terjesztjük a tájékoztatót több mint három évtizedes  munkánkról. A szóróanyag megtalálható a MTT-Honlapon is, a Főoldal „Rólunk” című rovatában

     A híranyagok, sajtóanyagok megjelenés előtti jóváhagyásának új rendszere is működésbe lépett, ez a következő vezetőségi tagokhoz kötődik: a szekciók tevékenységével összefüggő anyagok esetében Turi Katalin alelnök;  a Facebook-felületre küldendő anyagok esetében Takácsné Laczó Sylvia FB-elnök, a Facebook-megjelenések főszervezője; minden egyéb, más anyag esetében  (MTT-Honlap stb.) Balogh László elnök a felelős irányító. Ez azt jelenti, hogy a szerzőknek a jelzett témakörökben e három vezető valamelyikének  kell eljuttatniuk a megjelentetni kívánt anyagot – a fenti munkamegosztás figyelembevételével. Természetesen, ha valaki a Tehetség folyóiratban kíván írást megjelentetni, azt Százdi Antal felelős szerkesztő úrnak kell elküldenie.

III.1.3.1. A Tehetség szakfolyóirat  30 éve folyamatosan megjelenik

    A szakfolyóirat 1993 tavaszán jelent meg először a Művelődési és Közoktatási Minisztérium engedélye alapján. A szakmai folyóirat célja eredendően az volt,  hogy  lehetőséget biztosítson a tehetséggondozással kapcsolatos új kutatási eredmények közreadására; a gyakorlatban kidolgozott új fejlesztő módszerek bemutatására, képzési programok terjesztésére;  intézmények átfogó programjainak publikálására; konferenciákon elhangzott értékes előadások közreadására stb. Kezdetben néhány oldalon jelent meg egy-egy A/5-ös méretű kiadvány, hosszú évek óta azonban a standard számonként a 24 oldalas megjelenés volt.

    Sajnos, 2023-ban gondok adódtak folyóiratunk további megjelenésével kapcsolatban. A 2023. júniusi 14-i vezetőségi értekezleten Balogh László elnök felvetette a következő problémát: a Tehetség folyóirat jelentősen megugrott nyomdai költségei nem teszik lehetővé a 2023. 3-4. szám megjelentetését, nincs meg erre az elegendő anyagi fedezet költségvetésünkben. Az utóbbi három évben háromszorosára nőtt a nyomdai kiadás számlája: jelenleg egy példány (24 oldal) nyomdai költsége 1200 Ft, a korábbi 400 forinttal szemben. A helyzet  tisztázásáig az Elnök javasolta felfüggeszteni a 2023-as év további két számának megjelentetését. Akkor dönthetünk ebben a kérdésben, ha látjuk a 2023-as gazdálkodásunk lezárását: amennyiben lesz elegendő maradvány, a 2023. 3-4. összevont szám nyomdába kerül. Az Elnökség ezzel egyhangúlag egyetértett. Az Elnökség az október 4-i ülésen felkérte  a következő vezetőségi tagokat: Balogh Lászlót, Farkas Györgyöt, Heimann Ilonát, Sarka Ferencet, Takácsné Laczó Sylviát, Turi Katalint és Százdi Antalt,  hogy 2023. december 31-ig tárják fel a mozgásteret és konkrét lehetőségeket a folyóirat 2024-ben történő megjelentetéséhez is: lehetséges volt, hogy találunk anyagi forrást a további nyomdai kiadáshoz; az is elképzelhető volt, hogy csökkentett terjedelemmel tudjuk megjelentetni; valamint az is, hogy át kell térnünk a kiadás  online változatára. Két irányban indultak el a bizottság tagjai a probléma megoldásához: egyrészt keresni kellett  olyan nyomdát, ahol 1200 forintnál kedvezőbb áron tudják előállítani folyóiratunk egy példányát, másrészt próbáltunk a korábbiaknál több anyagi támogatást szerezni külső támogatóktól. A következő eredmények születtek.

 1. Már a nov. 22-i első megbeszélésen közölte a jó hírt Laczó Sylvia, az Elnökség által kiküldött  bizottság tagj, az Európa 2000 Gimnázium igazgatóhelyettese, hogy az intézményüknek nyomdai megbízásokat teljesítő nyomda,  a Santos Könyvkiadó és Nyomdaipari KFT  nagyon kedvező áron vállalja a folyóiratunk további nyomdai megjelentetését. Idézem Szántó György igazgató úr Laczó Sylviához írt levelének leglényegesebb sorait:  „Kedves Sylvia,…A 350 darab 20 oldalas folyóirat A/4 méretben 120 g-os (szórólap vastagság) papírra nyomva, irkatűzve, baráti áron 450 FT/db + ÁFA. Ebben benne van az EPR és a szállítás költsége is. 16 oldal esetén az ár 370 FT/db + ÁFA.” Ez azt jelentette, hogy a továbbiakban megközelítőleg a 2020-as nyomdai árszínvonalon tudjuk megjelentetni a folyóiratunkat!
 2. A további anyagi támogatások céljából több levelet küldtünk feltételezett támogatókhoz, azonban ezekre  érdemi választ nem kaptunk. Szerencsénkre személyes munka-kapcsolatok révén a folyóiratot eddig is támogatóktól, illetve új szponzoroktól sikerült összegyűjteni annyi pénzt, amennyi fedezi a 2024-es év 1-4. számának a nyomdai megjelentetését. A következő összegeket ajánlották fel: Matehetsz: 300.000.-; Európa 2000 Gimnázium: 300.000.-; Medve Matek: 100.000;  Vásárhelyi László Református Művészeti Alapiskola: 50.000 Ft., ez összesen: 750.000.-Ft
 3. A Tehetség 2023. 3-4. összevont számának redukált oldalszámon történő megjelentetését lehetővé tette az első pontban jelzett alacsony ár, mivel a 2023-as év gazdálkodásának lezárásakor bevételeinkből több mint 400.000.- Ft maradvány volt december 31-én.  Így ez év február elején elkezdtük előkészíteni a megjelenést, s március elején ki is jött a nyomdából a 350 példány. A  nyomdai számla  teljes összege 167.375 Ft volt, így még maradt  kb. 250.000.- Ft  munkánk más  területen történő 2024-es felhasználásra az elmúlt évi maradványból.  

     Így végülis  a Tehetség folyóirat  megjelenhetett nyomtatott formában  2023-ban is, s a 2024-es számokra is rendelkezésünkre áll az anyagi fedezet. A magas szakmai színvonal továbbra is jellemző volt az elmúlt évben is,  köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős  szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, köszönjük neki ezúton is! Ugyancsak köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a színvonalas nyomdai kivitelezés megszervezésében vállalt szerepet. Természetesen a kiterjedt szerző-gárdának is köszönettel tartozunk színvonalas írásaikért.

   Végezetül tekintsünk a jövőbe is: reméljük, hogy biztos pontja lesz a továbbiakban is, nemcsak a MTT-nek, de az egész nemzeti tehetséggondozásnak  a Tehetség-szakfolyóirat, mint ahogyan ez az elmúlt három  évtizedben is volt.  Hisszük,  még sok felderítetlen érték van a tehetséggondozás témakörében az aktuális kutatási anyagokban, valamint a köznevelési intézmények és más szervezetek gyakorlatában, amelyek  publikálása jelentősen elősegítheti, hogy a mostaninál is hatékonyabban végezzük a tehetséges diákok felkutatását és fejlesztését, elősegítve a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseinek megvalósítását!

  III.1.3.2. A MTT Honlap

      Gondot jelentett az utóbbi években ennek működésében, hogy egyrészt a sok megjelent információ miatt egyre nagyobb tárhelyre volt szükség, másrészt a sok beérkezett anyag elhelyezése szinte folyamatos készenlétet és munkát kívánt a rendszergazdától. A múlt év május 12-én megválasztott Elnökségnek a működés egészének az áttekintését napirendre kellett tűznie, hogy meglegyenek a feltételei a jövőben a kiegyensúlyozott és sokszínű megjelenésnek. Az elfogadott elnökségi határozat eredményeként a MTT-Honlap megújítását elvégeztük a múlt nyár folyamán Varga Árpád főszerkesztő úr és rendszergazda vezetésével: mind technikai, mind tartalmi és esztétikai szempontból jelentős fejlesztés történt.

    Éppen húsz éve, 2004 elején Sarka Ferenc alelnök úr irányításával nyílt meg a Honlap, és azóta is folyamatosan működik www. mateh.hu címen. Megjelennek rajta az továbbra is az új formátumban és struktúrában a MTT  főbb dokumentumai (Alapszabály, Adatkezelési tájékoztató, határozatok, tagfelvételi jelentkezési lap, dokumentumtár stb.); az eddigi fontosabb kiadványaink; versenyfelhívások; rendezvényekről tájékoztatók; kötelező közzétételek (Közhasznúsági jelentés, SZJA 1% évenkénti felhasználása);  valamint  a szekciók munkájáról is tájékozódhatnak  – évekre visszamenően –  itt a szakemberek. Kiemelt funkciója a  szakmai konferenciáinkról szóló beszámolók megjelentetése, az ott elhangzott előadások olvashatóvá tétele, a képgaléria rovatunkban ezen rendezvények kiemelt pillanatainak megőrzése az utókor számára, valamint az elmúlt három évtizedben a MTT-tagoktól  magyar nyelven megjelent  hazai tehetség-szakirodalom közreadása is. A MTT Honlap tartalmában tovább gazdagodott, színesedett 2023-ben is: folyamatosan adott  információkat az „Aktuális” sorozatában a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájáról – ezeket hírlevél funkcióban ki is küldjük rendszeresen a MTT-tagoknak.  Beszámolók jelentek meg rendezvényinkről, előzetesen megjelentek itt a felhívások, meghívók programjainkra, valamint a Nemzeti Tehetség Program megvalósításához kapcsolódó más fontos információkat is közöltünk. A MTT-Honlap gazdag és magas színvonalú tartalmáért, valamint az eddigi harmonikus megjelenésért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Turi Katalin alelnök asszonynak és Varga Árpád tanár  úrnak, a Honlap főszerkesztőjének és rendszergazdájának.

III.1.3.3. A Facebook lehetőségeinek felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban 

   Amint az közismert, évekkel ezelőtt született meg az a javaslat, hogy a közösségi média ezen népszerű elemét is iktassuk be kommunikációs tevékenységeink közé. Az ötlet a „Digitalizáció és innováció a tehetséggondozásban” nevű  szekciónk vezetésétől eredt, Laczo Sylvia, e szekció vezetőségi tagja  kezdeményezte ennek a lehetőségnek a felhasználását még 2019-ben, s el is indultak a munkálatok az ő vezetésével.  „A Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek felhasználásával”  című napirend többször is az Elnökség elé  került 2023-ban. A témakör felelőse, Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, FB-elnök ismételten megfogalmazta, hogy nem érkezik hozzá megfelelő mennyiségű anyag a MTT tevékenységéről, amelyeket fel tudna tenni a Facebookra.  Legfontosabb előrelépési lehetőségként  kérte a szekcióvezetőket, hogy a korábban meghatározottak szerint juttassák el a Facebookra szánt anyagaikat hozzá, csak így tud hírértéke lenni mindannak a munkának, ami a szekciókban láthatóan folyt, folyik.  (További részletek a koncepcióról, a tervekről és a működés  szabályozásról ebben a cikkben olvashatók: Takácsné Laczó Sylvia – Turi Katalin: A Magyar Tehetséggondozó Társaság a Facebookon! Tehetség, 2021. 2. szám, 15-16. o.) Nem volt egyszerű a helyzet a 2020-22-es években – a vírus okozta problémák miatt –  a szekciók korábbinál mérsékeltebb dinamizmusa gyérítette programjainkat, s így az ezekről szóló híradás is kevesebb alakalommal jelenhetett meg. Ahogy azt fentebb már jeleztük, 2023-tól  kezdve felszálló ágba került a szekciók tevékenységrendszere, s így jobban ki tudjuk használni a híradásra a Facebook kommunikációs eszközrendszerét, kérjük most  is a szekcióvezetőket, hogy az eddiginél dinamikusabban használják ki ezt a lehetőséget a MTT munkájáról történő híradásra. Ezúton is köszönjük Laczo Sylvia tanárnő lelkes és fáradhatatlan tevékenységét ezen a területen is!

III. 2. Az elmúlt évben is törekedtünk intenzív együttműködésre oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, valamint  tehetséggondozó társszervezetekkel

     Ezeknek a kapcsolatainknak évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak, ezért is tűzte napirendre ismételten 2023-ban az Elnökség e problémakört: gondolkodnunk kellett azon, hogyan tudjuk újból aktivizálni ezeket az együttműködési lehetőségeket. Ezt a területet is érintette 2020-tól, hogy  az  intézményekben gyakran  „zárlat” volt a közös rendezvényekre, programokra – mint azt már fentebb jeleztük, személyes találkozásokra  ritkán volt lehetőségük  szakembereinknek ezen intézmények, szervezetek pedagógusaival,  így a szakmai támogatásunk, tanácsadásunk is kevésbé realizálódhatott, mint a járvány előtti években. Az ismert okok miatt nemcsak az itthoni de a határon túli iskolákkal, szervezetekkel is minimálisra csökkent a gyakorlati munkát segítő kapcsolatunk. Az Elnökség két fontos határozatot hozott 2023-ban, amelyek segítik az együttműködési lehetőségek bővítését.

 •  Partnerségek, szakmai kapcsolatok továbbfejlesztése elengedhetetlen: fontos az együttműködési lehetőségek keresése, illetve meglévők erősítése azokkal a szervezetekkel, amelyeknek hasonló szakmai céljaik és célközönségeik vannak (közös programok szervezése, egymás programjainak ajánlásai, pályázati együttműködések).
 • Kiindulási pontként az Elnökség elfogadta, hogy a   MTT a jövőben aktívan együttműködik a Kárpát-Medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumával. Az együttműködés alapelveinek kidolgozása is megtörtént Kormos Dénes elnökségi tagunknak, a Kárpát-Medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma elnökének és Turi Katalin alelnökünknek az irányításával .

    2023-ban  több  nagyobb ívű  (országos, regionális) tehetséggondozó program szakmai támogatását is végezte a MTT: tovább folytatódott ez a kapcsolat az Arany János Tehetséggondozó   Programmal,  segítettünk  továbbra is  a Református Egyház központi tehetséggondozó programjának  megvalósításában, továbbfejlesztésében, elterjesztésében, és sok iskolai programot támogattunk szakmailag. 2015-től segítjük a Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó Stratégiájának megvalósulását. 2023 szeptemberében a Miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 45 év utáni újraindításának 30 éves évfordulója alkalmából az iskolának adományoztuk a tanévnyitón  a MTT Elismerő Oklevelét a tehetséges fiatalok gondozása terén kifejtett három évtizedes magas színvonalú munkája elismeréseként.

    Kiterjedt  kapcsolatrendszerünk továbbra  is bizonyítja a MTT jelentőségét a tehetséggondozásban. 2023-ben is funkcionált e  kapcsolatrendszerünk a tehetséggondozó   „társszervekkel”: MATEHETSZ, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Tehetségügyi Koordinációs Fórum, Nemzeti Tehetség Központ.  Ezt a folyamatosságot most is az biztosította, hogy hosszú  évek óta  nagy létszámban van – általunk küldött vagy más szervezetek által megválasztott – MTT-tag ezen testületekben: vezetők, elnökségi tagok, bizottságok vezetői és tagjai.  Jelentős részt vállalt 2023-ban is  a MTT tagsága anyagok, tervek (Pl. aktuális NTP-programok konkretizálása, új  projektek kidolgozása) és kiadványok készítésében, ezek megvalósításában, a társszervek konferenciáinak  és más rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, pályázatok értékelésében stb. Ezt az aktív közreműködést a jövőben is fent kívánjuk tartani. Nagy jelentősége van szakmai együttműködéseink fejlesztésében dr. Polonkai Mária alelnökünknek, aki egyben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, valamint a Matehetsz alelnöke, s ezen  funkciói segítségével gazdag szakmai kapcsolatrendszerbe tudja bevonni a MTT tagjait is.  Bajor Péter, a MATEHETSZ  és az NTT ügyvezető elnöke is különös figyelmet  fordít a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, valamint munkánk anyagi támogatására is. Mindkettőjüknek  köszönjük ezt a sokoldalú támogatást.

IV. TÁJÉKOZTATÓ A MTT ANYAGI HELYZETÉRŐL ÉS 2023. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

       (Külön lapokon a gazdasági beszámolók: ezek olvashatók a Honlapunk (www.mateh.hu) Főoldalán, a „Kötelező közzétételek” rovatban.)

     Határozatok is születtek 2023-ban a MTT gazdasági stabilitásának erősítése érdekében – Tóth Tamás, a gazdasági ügyeket összefogó alelnök úr koordinálásában. Ezek a következők.

 • A  tagsági tagdíj befizetési kötelezettségének szisztematikus  ellenőrzése: a januárban kiküldött első felhívás után minden naptári év májusában és októberében 2. és 3. felhívást küldünk ki az addig nem fizetett tagoknak mulasztásuk pótlására. Az Alapszabályunk megfogalmazza, hogy a rendes tagnak kötelezettsége az évenként tagdíj befizetése.
 • Az éves tagdíj emelésének a lehetőségét napirendre tűzi az Elnökség a 2024. márciusi és májusi ülésén, s javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti május 17-én..
 • Az SZJA 1%-ból származó bevételek növelése.
 • Pályázati pénzekből származó bevételek növelése.

V. FONTOSABB FELADATOK 2024-BEN

– A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés

– További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel

Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben

A MTT-szekciók munkájának továbbfejlesztése

– A kommunikációs eszköztár fejlesztése

– Szakmai együttműködési lehetőségek bővítése

– A MTT gazdasági stabilitásának erősítése

A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása

A Facebook lehetőségeinek eddiginél hatékonyabb felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2023.  évi munkájáról.

2. A Közgyűlés fogadja el a MTT 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági

     jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról.

3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2024. évi főbb feladatok kereteként

     az V. pontban megfogalmazottakat.

A MTT Közgyűlése a 2024. május 17-i ülésén egyhangúlag elfogadta ezeket a határozati javaslatokat.

2024. május 17.                                                                        Az Elnökség nevében:

                                                                                            Dr. Balogh László elnök s.k.

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG  2022.  ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

Bevezetés

         Már ez a harmadik évi munkánkról szóló beszámoló, amelyet most  is azzal kezdjük, hogy a 2020. év  márciusában Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt terveinket át kellett alakítanunk a veszélyhelyzet rendeleteihez igazítva, s több olyan program is volt, amit meg sem tudtunk valósítani. Ahogy múltak az évek, javult azért a helyzet, hiszen az  MTT Vezetősége  a járvány hazai berobbanását követő hónapoktól azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt… A járványhelyzet hatásai azonban még  e beszámolóban aktuális 2022-es évben is rányomták bélyegüket a Társaság tevékenységére, de már nem annyira, mint a korábbi két évben: nagy értékünket, a személyes kapcsolatokra épülő programokat már nagyobb ívben lehetett tervezni és megvalósítani. Majd a beszámoló részleteiből kitűnik, hogy a múlt évben a korábbiaknál is több energiát fordított a Vezetőség arra, hogy keresse azokat a perspektivikus  megoldásokat, amelyekkel újból a régi lendületbe tudjuk hozni a Társaság tevékenységrendszerét. Egyfelől a szekciók munkájának a fellendítésében értünk el sikereket, egyik mutatója ennek, hogy a közelmúltban megalakult szekciók mellett egy újabb szekció jött létre, és egy évek óta működésen kívül levő pedig újból megkezdte munkáját 2022-ben. Másfelől a Társaság munkájának pezsdülést mutatja az is, hogy a 2019. utáni években először sikerült megrendeznünk a MTT Országos Konferenciáját a több évtizedes hagyományos gazdag tartalmi és „emelkedett” hangulati keretek között.  

       Az elmúlt évi motivációnkat, tettre készségünket  fokozta az is, hogy április 25-én a Magyar Tehetséggondozó Társaság mint civil szervezet „Bonis Bona – a Nemzet Tehetségeiért” kitüntetésben részesült. Ez a nagyon értékes elismerés minden korábbi és mostani MTT-tagot megillet! Itt, a Közgyűlési beszámolóban is megköszönjük mindenkinek, aki az elmúlt több mint 30 évben feladatot vállalt Társaságunk tehetségfejlesztő munkájában, vagy valamilyen módon támogatta szervezetünket! Ez a kitüntetés egy nagy összefogás eredménye, amelyben többszáz hazai és külföldi tehetséggondozó szakember, valamint   sokezer szülő és tehetségígéret működött közre. Sajnos,  volt vezetőink és küzdőtársaink közül  jónéhányan  már nem lehetnek itt közöttünk…, az ő munkásságukra is nagy tisztelettel és hálával emlékezünk, ők adták a szakmai alapokat és a példát a mi generációnknak! Biztosak vagyunk benne, hogy ez az elismerés nemcsak az elmúlt évben adott nagy lendületet  a MTT tagjainak tevékenységünk eddiginél is magasabb szintre emeléséhez, a következő években is hatni fog!

Beszámolónk a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

              I.  Szervezettség, taglétszám

              II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről

              III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei

              IV. Gazdálkodási tájékoztató

              V. A 2023. év főbb feladatai

I.  SZERVEZETTSÉG, TAGLÉTSZÁM

Ahogy az már közismert, a tagság pontos létszámának  tisztázása céljából 2019-ben az Elnökség indított egy  adatmegújítási programot adatkezelési koordinátorunk, Tóth Ilona vezetésével.   Az ő felderítő és rendszerező tevékenysége eredményeként 2020. végére sikerült 245 főt azonosítani, akik az utóbbi években részt vettek aktívan a MTT munkájában. Kedvező, hogy 2017 óta folyamatosan jelentkeztek és felvételre is kerültek új tagok a MTT-be: 2017-ben 7 , 2018-ban 10, 2019-ben 31, 2020-ban 7, 2021-ben 26 fő, 2022-ben 4 fő, 2022 végén tehát (275) nyilvántartott tagunk volt. (Természetesen az új tagok verbuválása folytatódik jelenleg is, és 2023-ban  is történt már több felvétel a MTT tagjai közé.)

II. ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELNÖKSÉG ÉS A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEIRŐL

       Az Elnökség három alkalommal ülésezett vegyes ( személyes és online) formában, ezen túl emailes-kapcsolatban több kérdésben konzultáltunk, illetve foglaltunk állást.  Ezeken az üléseken az Alapszabályból és aktualitásokból fakadó  napirendek szerepeltek, összesen 21  napirend volt az elnökségi üléseken. Ezek közül a következőkben csak  a legfontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik az Elnökség elmúlt évi értekezleteinek bázis-elemeit. – A 2022. évi Közgyűlés előkészítése – Az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2021. év munkájáról, gazdálkodási beszámoló, a MTT közhasznúsági jelentése  – A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése – A MTT 2023. szeptemberi 33. Országos  Konferenciájának előkészítése – A 2017-ben elfogadott elnökségi munkamegosztás folyamatos aktualizálása  – A MTT jelenlegi gazdasági helyzete, további források feltárása  – A Tehetség folyóirat 2022. évi nyomdai megjelentetésének feltételrendszere  – A MTT NEA-pályázata –  A MTT Facebookon történő megjelenésének helyzete, aktuális tennivalók  – Új tagok felvétele. Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  22  határozatot hoztunk. Határozataink  nyilvánosak, ezek a Honlapunkon évekre visszamenően elérhetők a „Határozatok” rovatban.   

      2022. május 13-án rendeztük meg a Magyar Tehetséggondozó Társaság 2022. évi rendes Közgyűlését is az alábbi napirendekkel. 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2021. évben végzett szakmai munkájáról. 2. A Társaság 2021. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása. 4. Egyebek. A Közgyűlés az alábbi határozatokat egyhangúlag hozta meg:

1. A Közgyűlés elfogadta   az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2021.  évi munkájáról.

2. A Közgyűlés elfogadta a MTT 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést,  valamint SZJA-1% felhasználásáról szóló összegzést.

3. A Közgyűlés elfogadta és  a 2022. évi főbb feladatok kereteként  az V. pontban megfogalmazottakat.

III. A TARTALMI MUNKA FŐBB ELEMEI, EREDMÉNYEI

      Amint az közismert már évek óta, a  Magyar Tehetséggondozó Társaság fő célja, „hogy önszerveződő cselekvések összegzésével valósítsa meg a lehetőségéig a széles merítésű tehetség felismerést, – kibontakoztatást és gondozást úgy, hogy egyetlen magyar támogatónak sem kötelezi el magát kizárólagosan”. (2017. május 20-án módosított Alapszabály) Ennek keretében 2022-ben is a következő átfogó programok álltak munkánk középpontjában.

 • Fórumot teremteni a különböző  fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás szemléletét terjeszteni.
 • Intenzíven együttműködni az oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, tehetséggondozó  társszervezetekkel.

Az alábbiakban elvégezzük 2022-es tevékenységrendszerünk e célokhoz kapcsolódó legfontosabb elemeinek összegzését.

III.1.Fórumot teremtettünk – a járvány miatt a szokásosnál még most is kevesebb alkalommal – a különböző fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás terjesztésére

Ehhez a munkához a főbb kereteket a következők jelentették: szakmai konferenciáink, szekcióink tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk. Ebben a tagolásban adunk összefoglalót az alábbiakban a fenti célhoz kapcsolódó 2022. évi munkáról.  A legnagyobb akadályt a múlt évben  is a járványhelyzetből fakadó korlátozások jelentették a konferenciák megrendezésében és a szekciók tevékenységében, regionális konferenciát most sem tudtunk tartani, a szekciók aktivitása viszont a 2020-as és 2021-es évhez hasonlítva valamelyest erősödött.

III.1.1.  Országos  konferenciánk 2022-ben

     Szakmai konferenciánknak jelentős hagyománya alakult ki megalakulásunk óta: 2020. előtt minden évben rendeztünk egy országos konferenciát,  s ezen kívül további regionális konferenciákat is szerveztünk.   Ahogy az közismert, a 2020.  szeptemberére tervezett  MTT 31.  Országos Konferenciáját a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt el  kellett halasztanunk 2021-re. Szerencsésebben alakult a helyzet 2021-ben: A Magyar Tehetséggondozó Társaság 31. Országos Konferenciáját a   Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban és a  Podmaniczky Rendezvénykastélyban megrendeztük  2021. szeptember 24-én.

    A Magyar Tehetséggondozó Társaság 32. Országos Konferenciáját  a hagyományoknak megfelelően összefogással rendeztük meg: a Magyar Tehetséggondozó Társaság, az Irinyi János Református Oktatási Központ, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége vett részt az előkészületekben, a szervezésben és a megvalósításban. A konferencia programjában – szokásostól eltérően – most volt egy kiemelt témakör: „A hatékony egyéni tehetségfejlesztő programok tervezésének és megvalósításának gyakorlati szempontjai” címmel. Ez a problémakör a mai tehetséggondozó munka egyik legpreferáltabb kérdésköre, hiszen nagy minőségi eltérések vannak a tehetséggondozó intézmények és szervezetek között ezen szempontok megvalósításában. A tehetséggondozó szakemberek érdeklődése is bizonyította ennek a problémakörnek a fontosságát, hiszen még ebben a vírussal tűzdelt időszakban  is több mint kétszáz szakember vett részt a konferencián.

    A konferencia megnyitását jelentő köszöntő beszédek után a fent jelzett központi témakörre hangoló négy előadás következett:  Csernaburczky Ferenc, a rendező intézmény főigazgatója, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, dr. Balogh László, a MTT és a Matehetsz elnöke, dr. Olajos Tímea, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének tanszékvezetője és igazgatóhelyettese vázolta az egyéni tehetségfejlesztő programok  korszerű szakmai kiindulási pontjait.  Ezután kerültek terítékre a hazai köznevelési intézményekben fellelhető egyéni tehetségfejlesztő programok  sokszínűségét bemutató előadások több intézménytípus, szervezet vezető képviselőjének előadásában.  Dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Matehetsz alelnöke: „Egyéni fejlesztő programok a „Tehetségek Magyarországa” projekt aktivitásaiban” címmel adott átfogó képet a legutóbbi uniós projekt eredményeiről.  Farkas György igazgató, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest XVII. Kerület: „A Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben alkalmazott egyéni fejlesztő programokra mutatott be néhány példát. Bíró Gábor , a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium igazgatója : „Az egyéni tehetségfejlesztés helye és szerepe az Arany János Tehetséggondozó Programban” címmel tartott két évtizedes tapasztalatra épülő nagyon gazdag eszköztár-bemutatót.  Turi Katalin főigazgató, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke: „Tehetséggondozó programok a gyakorló iskolákban – hallgatókkal vagy nélkülük?” címmel osztott meg a hallgatósággal több fontos dilemmát.  Dobos Orsolya, az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének társelnöke: „Egyéni tehetségfejlesztő programok az alapítványi és magániskolák gyakorlatában” címmel nagyon gazdag repertoárt mutatott be.  Dr. Ábrám Tibor igazgató (Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc): „Az egyéni tehetséggondozó programok értékei a Református Egyház   tehetséggondozó gyakorlatában” címmel ismertetett több évtizedes korszerű és hatékony eszköztárat e területen.  Lukácsné Járdánházi Emese tehetségkoordinátor: „Az Irinyi János Református Oktatási Központ– technikum, szakgimnázium és diákotthon – egyéni tehetségfejlesztő programjainak rendszerét” vázolta konkrét tantárgyi példákkal színezve. Székelyné Amászta Enikő tehetségkoordinátor: „Az IJROK Tompa Mihály Általános Iskolája egyéni tehetségfejlesztő programjainak tapasztalatait” foglalta össze egy évtizedes munka alapján.

     A konferencia második napján  hat szekcióban hangzott el a gyakorló szakemberek tapasztalatai alapján több mint negyven előadás, minden szekciónak a vezetője a rendező intézmény (IROK) kiváló tanárai közül került ki. Az  „Anyanyelv, irodalom, történelem” szekciót  Lőrinczné Rási Enikő tanárnő moderálta. Az” Idegen nyelvek” szekció munkáját   Bokorné Ádám Eszter tanárnő koordinálta. A „Matematika, informatika, közgazdaságtan” szekcióban  Mucsicska Judit tanárnő vezette a vitát. A „Természettudományok” szekció munkájátGérus Béla igazgatóhelyettes úr irányította.. A „Tutorálás, mentorálás, pedagógia” szekció a nagy érdeklődés miatt két csoportban dolgozott: az1.csoport eszmecseréjét: Szabó-Salagvárdi Anita  tanárnő, a 2. csoportét  Lukácsné Járdánházi Emese tanárnő, az intézmény tehetségkoordinátora vezényelte. A szekciókban előadást tartó és a „csak” vitapartnerként megjelenő szakemberek is sok érékes gondolattal felvértezve térhettek vissza saját intézményükbe.

A konferencián elhangzott plenáris  előadások, valamint a hat  szekcióülés  összefoglalója megjelentek a Tehetség folyóirat 2022. 3-4. összevont számában, ott további  részletek is olvashatók a programról.   Felkerült a folyóirat ezen száma is a MTT-Honlapjára is – www.mateh.hu – , s  elhelyeztünk a MTT-Honlapon a szekcióülések prezentációi közül csaknem húszat azon  előadóktól,  akik hozzájárultak ehhez.

      A  Magyar Tehetséggondozó Társaság és  a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége mint társrendező nevében ezúton is köszönetet mondok azért az áldozatkész munkáért, amit Csernaburczky Ferenc Főigazgató Úr és  az általa vezetett Tantestület végzett a  MTT 32. Országos Konferencia előkészítése és lebonyolítása során. Már a több hónapos  előkészítő munka  közben tapasztalni lehetett, hogy az Intézmény  vezetése  kitüntetett figyelemmel tekint e rendezvény elé, s  mindent megtettek a sikeres lebonyolítás érdekében is.

     A konferencián került átadásra a Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevele , valamint egyéni kitüntetése, a Tehetségekért Díj  is. Nagy taps közepette vette át  az Irinyi János Református Oktatási Központ főigazgatója, Csernaburczky Ferenc  a „Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevelét”.  A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Tehetségekért Díját  2022-ben Farkas György igazgató úr, a budapesti „Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest XVII. Kerület” vezetője, valamint Papp András igazgató úr, a budapesti” Európa 2000 Gimnázium” vezetője vehette át  „Aranykitűző” formájában, elismerve több évtizedes irányító, szervező tehetségsegítő tevékenységüket. A kitüntetésekhez ezúton is gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

     III.1.2. Szekciók működése a MTT-ben

    A gyakorlati tehetségfejlesztő  munka legfőbb kereteit a szekciók tevékenysége jelenti a MTT megalakulása óta.  Vannak hagyományosan aktívan szerepet vállaló szekcióink, ezek a legrégebben működők: a Nyugat-dunántúli , a  Kelet-magyarországi,  a Kémiai és környezetvédelmi, valamint a Felsőoktatási  szekciók. Ezek mellett a később indult Tanítói, Óvodai és   Dél-dunántúli is dinamikusan fejlődik, valamint a 2019-ben alakult két új szekció,  a „LIONS Clubok Szekciója” , valamint a „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban Szekció”  is magas szakmai színvonalon végzi munkáját. Az elmúlt három évben – amint azt már fentebb is jeleztük – a járványhelyzet különösen nagy akadályt jelentett a tehetségfejlesztő szakemberek szekciókban való együttműködésében. Ezért is határozta el a  MTT Vezetősége már 2021 őszén, hogy napirendre tűzi a problémakört, elsősorban azzal a céllal, hogy a járvány okozta nehéz hónapok után mielőbb álljon készenlétben a MTT tagsága tevékenységének újbóli lendületbe hozására. Az előbbi törekvésünkkel  összhangban a MTT Vezetősége 2021. november 3-án tartott    értekezletének egyik napirendje ez a témakör volt, majd december 9-én pedig az Elnökség több tagjának részvételével szekcióvezetői értekezletet hívott össze Turi Katalin alelnök asszony, akinek a hatáskörébe tartozik ez a feladatkör.

    Az előbbiek szerves folytatásaként a 2022. március 30-i vezetőségi ülésen terítékre került  „A szekcióvezetők körében végzett kérdőíves felmérés” – a beérkezett válaszokat Turi Katalin alelnök  foglalta össze. Majd a Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége kibővített ülést tartott október 12-én, ahova meghívást kaptak a szekcióvezetők is.  Ezen az ülésen több fontos napirend mellett ismét napirendre került – immár harmadik alkalommal egy éven belül – a szekciók munkájának újbóli elemzése, különös tekintettel aktivitásuk további fokozására. Az ülésre meghívtuk a összes szekcióvezetőt. Turi Katalin alelnök asszony korábbi széleskörű kérdőíves felmérése alapján ismét bizonyosságot nyert, hogy a COVID-járvány immár három éve okoz komoly nehézséget a programok megszervezésében és lebonyolításában. Az is egyértelmű volt azonban, hogy nagy a szóródás az egyes szekciók aktivitása között: vannak, akik ezen nehéz körülmények között is szerveztek programokat, míg mások pedig szinte teljességgel „lebénultak”. Alelnök asszony ismét felhívással fordul a szekcióvezetőkhöz, hogy dolgozzanak ki megvalósítható programokat 2022. december végéig, amelyek a tanév második felében kerülhetnek megvalósításra. Kiemelte Turi Katalin, hogy  a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet kell a szervezésre fordítani a sikeres megvalósításához. Ismét elhangzott, hogy nyitott az Elnökség az új szekciók létrehozására. A MTT 32. Országos Konferenciáján fogalmazódott meg az az igény, hogy létre kellene hozni az „Egyéni Tehetségfejlesztés Szekciót”. Ez alapján az Elnökség megbízást adott Farkas György igazgató úrnak, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium vezetőjének, hogy szervezze egybe az érdeklődő szakembereket, s történjen meg a szekcióvezetőség megválasztása és a programkidolgozás 2022. végéig,  a megalakulás decemberben meg is történt. Ugyancsak megbízást kapott 2022 áprilisában Vasváry Zoltán tanár úr a Versenyszervezési szekció újbóli indítására, így  már a negyedik új szekciója jött létre a MTT-nek  2019. óta, természetesen várunk további új javaslatokat is szekció-alakításra.

III.1.3. Kommunikációs eszköztárunk működése, szakmai értékei

Ebben a részben három nagy jelentőséggel bíró és   nagy hatékonyságú kommunikációs eszközünkről, a Tehetség folyóiratról, a MTT-Honlapról, valamint a legfrissebben (2019-ben indult) új elem,  a Facebook-kínálta lehetőségek felhasználásáról kell szót ejtenünk, szerencsére ezeken a területeken  a vírus miatt közvetlen akadályok nem gördültek feladataink megoldása elé.  Aktuálisan szólnunk kell itt arról is, hogy a MTT kommunikációs eszköztárának egy régebbi fontos  eleme, a Roll-up megújult 2022-ben, elnökségi tagunk, Kormos Dénes tanár úr művészi alkotásában. Az ezt megelőző utolsó változat 2014-ben, a MTT megalakulásának 25. évfordulójára készült, ma már teljesen aktualitását veszítve. Az anyagi hátteret az új változat elkészítéséhez a 2022. évi sikeres NEA-pályázatunk biztosította, amelynek tartalmi és szervezési lebonyolítása Tóth Ilona pályázati csoportvezető koordinálásában történt. (Részletek a IV. pontban kerülnek ismertetésre: „TÁJÉKOZTATÓ A MTT ANYAGI HELYZETÉRŐL ÉS 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL”.)

III.1.3.1. A Tehetség szakfolyóirat  30 éve folyamatosan megjelenik

A szakfolyóirat 1993 tavaszán jelent meg először a Művelődési és Közoktatási Minisztérium engedélye alapján, amely szerint  tudomásul vették a Magyar Tehetséggondozó Társaság beadványát egy szakmai, információs lap indításáról. A szakmai folyóirat célja az volt,  hogy  lehetőséget biztosítson a tehetséggondozással kapcsolatos új kutatási eredmények közreadására; a gyakorlatban kidolgozott új fejlesztő módszerek bemutatására, képzési programok terjesztésére;  intézmények átfogó programjainak publikálására; konferenciákon elhangzott értékes előadások közreadására stb. Kezdetben néhány oldalon jelent meg egy-egy A/5-ös méretű kiadvány, hosszú évek óta azonban a standard számonként a 24 oldalas megjelenés. Kijelenthető az is, hogy az 1989-ben megalakult első magyar civil tehetséggondozó szervezet, a Magyar Tehetséggondozó Társaság eddigi életében a legbiztosabb pont a TEHETSÉG folyóirat volt, amely most ünnepli 30. születésnapját. Változtak a Társaság programjai, változott a vezetőség, változott a címbejegyzésünk stb., de amire biztosan számíthatott a tagság és mindenki, aki a magyar  tehetség-ügy iránt érdeklődött, az a MTT-hírlevélből kinőtt szakmai folyóiratunk volt.   Kiemelendő, hogy folyóiratunk  Magyarországon ma is egyedüli periodika a tehetség témakörében.

       Ha nehéz is 30 év távlatában válogatni a kiemelt témakörökből, három ezek közül  külön is említést érdemel. Az egyik ilyen nagy érték, hogy gazdag információs-anyagával a folyóirat motorja volt a magyar tehetség-ügynek: folyamatosan tájékoztatott a legjelentősebb hazai történésekről, programokról, s ugyanakkor nemzetközi kitekintése is töretlen volt. A másik elismerésre méltó törekvés volt, hogy elméleti témájú írásaival gazdagította az olvasók tudását a tehetséggondozás legaktuálisabb kérdéseiről. A harmadik nagy érték, hogy terepet adott a gyakorló szakemberek információcseréjéhez: nap mint nap  látjuk, hogy nagyon sok érték található a tehetséggondozás műhelyeiben, ezeket fontos széles körben terjeszteni, s ennek a kihívásnak a Tehetség újság maximálisan megfelelt. E három alaptendencia eredményeként a tehetség-ügy iránt érdeklődők széles táborát meg tudta szólítani folyóiratunk, a tehetségkutatótól a gyakorló pedagóguson át a szülőkig mindenki talált számára hasznosítható írásokat. A szerkesztői – kiadói munkához természetesen szükség volt hozzáértő szakemberekre,  s éveken át   Százdi Antal tanár úr egyedül végezte a szerkesztői munkát, és szervezte a kiadását a folyóiratnak. Az ezredforduló utáni években a beérkezett írások növekvő száma és sokszínűsége miatt felelős szerkesztő úr megalakította a szerkesztő bizottságot, bevonva további jeles szakembereket, hogy még  szisztematikusabbá tegye a lap belső építkezését. Az  „Elméleti rovat” koordinálására,  dr. Tóth László docens urat kérte fel (Debreceni Egyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék).  A  „Gyakorlat rovat” is létrejött, amelyben  dr. Heimann Ilona docens (ELTE, Pedagógiai-Pszichológiai Kar) szerkesztésében a legsikeresebb gyakorlati tehetséggondozó programok bemutatása történt. A  „Tehetségtörténeti rovat”-ban dr. Martinkó József  (Pécsi Egyetem Kaposvári Kara) vezetésével a múlt legértékesebb tehetséggondozási tapasztalatait tárta elénk.Az előző kollegákon túl a szerkesztés nyomdai előkészítésében hosszú évek óta kiemelt szerepet vállal Sarka Ferenc tanár úr, a MTT alelnöke.

     A lap sikeres működésében mindig is meghatározó szerepet játszottak  a Társaság  elnökei, akik a tehetséggondozásban nemzetközileg is elismert  szaktekintélyek, sorrendben: dr. Gefferth Éva, dr. Czeizel Endre és dr. Báthory Zoltán. Szakértelmük mellett megnyerő emberi habitusuk is nagyban elősegítette, hogy hatékony alkotó légkör jött létre kezdetektől fogva a folyóirat fejlődésének hátterében, s ma is ez az egymás munkáját nagyra értékelő, megbecsülő, segítő légkör jellemzi a Tehetség folyóirattal kapcsolatos tevékenységünket. Elnökeink mint szerzők is vezető szerepet vállaltak folyóiratunkban, s nem véletlen, hogy a MTT tagjainak nagy vonzerőt jelentett e kiemelkedő kutatók gondolatainak, tapasztalatainak írásban történő megjelentetése.      Ugyanakkor kiemelt szerepük van   szakfolyóiratunk több évtizedes sikerében azoknak a hírességeknek is, akik vállalták, hogy „külső” szerzőként, riportalanyként járulnak hozzá gondolataikkal a hazai tehetséggondozás fejlesztéséhez. Közülük – a teljesség igénye nélkül – felsorolunk itt néhány kiemelkedő személyiséget:  Ádám György, Bagdy Emőke, Benedek István, Csermely Péter, Habsburg Ottó, Hámori József, Harsányi István, Magyari Beck István,  Mönks, F.J.  (az Európai Tehetség Tanács – ECHA – elnöke), Nemeskürty István, Petrovics Emil, Popper Péter, Renzulli, J. S. (a Tehetség Világtanács elnöke), Szentágotai János, Vizi E. Szilveszter. Összesen több mint háromszáz szerző tette le névjegyét a Tehetség folyóirat közel háromezer oldal terjedelemben megjelent eddigi számaiban! (További részletek: Százdi Antal, 2014: „A tehetség története – egy szakfolyóirat a tehetséggondozás szolgálatában”, In: Magyar Tehetséggondozó Társaság Almanach, Debrecen, 64-108. o.)

   Amiről meggyőződhettünk 2022-ben is,  a Tehetség folyóirat  magas szakmai színvonalon jelent meg,  köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős  szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, köszönjük neki ezúton is! Ugyancsak köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a színvonalas nyomdai kivitelezés megszervezésében vállalt szerepet. Természetesen a kiterjedt szerző-gárdának is köszönettel tartozunk színvonalas írásaikért. A nyomdai megjelentetéshez  komoly anyagi forrásra van szükség, de minden egyéb tevékenységet „társadalmi munkában” végeznek a közreműködők (szerkesztők, szerzők stb.). A folyóiratnak 2022-ben is négy száma jelent meg, a 3-4. tartalmi okok miatt összevontan, de dupla terjedelemben. A múlt évi példányok is megtalálhatók a MTT Honlapján, ahogyan az eddig megjelent összes szám olvasható itt. A  folyóiratot nyomtatott formában csak azok a MTT-tagok kapják meg 2021 eleje óta, akik rendszeresen fizetik a tagdíjukat. Ennek oka, hogy a nyomdai költségek jelentősen nőttek az elmúlt két évben, s a megjelentetéshez szükség van a tagság anyagi támogatására, ami a befizetett tagdíjak  felhasználásával realizálódik. A  támogatóink jelentően  segítenek ebben anyagi hozzájárulásukkal: a Matehetsz,  az Európa 2000 Gimnázium, a Modern Oktatási Stúdió, a Botoló Nonprofit kft, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola (Nyíregyháza), valamint magánszemélyek is támogatták a folyóiratot. Ezúton is köszönjük ezen szervezeteknek és  egyéni segítőknek a támogatást a folyóirat nyomdai megjelentetéséhez.

     Végezetül tekintsünk a jövőbe is: reméljük, hogy biztos pontja lesz a továbbiakban is, nemcsak a MTT-nek, de az egész nemzeti tehetséggondozásnak  a Tehetség-szakfolyóirat, mint ahogyan ez az elmúlt három  évtizedben is volt.  Erre garanciát jelent  a háttérben  Százdi Antal főszerkesztő úr és csapata, a nagylétszámú szerző-gárda, akiknek  megköszönöm ezúton is sokéves munkájukat, gratulálok eddigi sikereikhez. Kérem, hogy   a következő években is azzal a szakmai hozzáértéssel és lelkesedéssel végezzék ezen tevékenységüket, ahogyan ezt eddig is tették, s akkor a Tehetség folyóirat  sikere, hasznossága még tovább fog fokozódni – minden, a tehetségek kibontakoztatásáért felelősséget érző magyar örömére! Hisszük,  még sok felderítetlen érték van a tehetséggondozás témakörében az aktuális kutatási anyagokban, valamint a köznevelési intézmények és más szervezetek gyakorlatában, amelyek  publikálása jelentősen elősegítheti, hogy a mostaninál is hatékonyabban végezzük a tehetséges diákok felkutatását és fejlesztését, elősegítve a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseinek megvalósítását!

  III.1.3.2. A MTT Honlap   

     Közel húsz éve, 2004 elején Sarka Ferenc alelnök irányításával nyílt meg, és azóta is folyamatosan működik  a Honlapunk: www. mateh.hu. Megjelennek rajta a MTT  főbb dokumentumai (Alapszabály, Adatkezelési tájékoztató, határozatok, tagfelvételi jelentkezési lap, dokumentumtár stb.); az eddigi fontosabb kiadványaink; versenyfelhívások; rendezvényekről tájékoztatók; kötelező közzétételek (Közhasznúsági jelentés, SZJA 1% évenkénti felhasználása);  valamint  a szekciók munkájáról is tájékozódhatnak  – évekre visszamenően –  itt a szakemberek. Kiemelt funkciója a  szakmai konferenciáinkról szóló beszámolók megjelentetése, az ott elhangzott előadások olvashatóvá tétele, a képgaléria rovatunkban ezen rendezvények kiemelt pillanatainak megőrzése az utókor számára, valamint az elmúlt három évtizedben a MTT-tagoktól  magyar nyelven megjelent  hazai tehetség-szakirodalom közreadása is. A MTT Honlap tartalmában tovább gazdagodott, színesedett 2022-ben is: folyamatosan adott  információkat az „Aktuális” sorozatában a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájáról – ezeket hírlevél funkcióban ki is küldjük rendszeresen a MTT-tagoknak.  Beszámolók jelentek meg rendezvényinkről, előzetesen megjelentek itt a felhívások, meghívók programjainkra, valamint a Nemzeti Tehetség Program megvalósításához kapcsolódó más fontos információkat is közöltünk. Gondot jelent a működésben, hogy egyrészt a sok megjelent információ miatt egyre nagyobb tárhelyre van szükség, másrészt a sok beérkezett anyag elhelyezése szinte folyamatos készenlétet és munkát kíván a rendszergazdától. A május 12-én megválasztandó Elnökségnek a működés egészének az áttekintését napirendre kell tűznie, ha azt akarjuk, hogy a továbbiakban is meglegyenek a feltételei a kiegyensúlyozott és sokszínű megjelenésnek. A MTT-Honlap gazdag és magas színvonalú tartalmáért, valamint az eddigi harmonikus megjelenésért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Turi Katalin alelnök asszonynak és Varga Árpád tanár  úrnak, a Honlap főszerkesztőjének és rendszergazdájának.

III.1.3.3. A Facebook lehetőségeinek felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban 

   Évekkel ezelőtt született meg az a javaslat, hogy a közösségi média ezen népszerű elemét is iktassuk be kommunikációs tevékenységeink közé. Az ötlet a „Digitalizáció és innováció a tehetséggondozásban” nevű  szekciónk vezetésétől eredt, Laczo Sylvia, e szekció vezetőségi tagja  kezdeményezte ennek a lehetőségnek a felhasználását még 2019-ben, s el is indultak a munkálatok az ő vezetésével.  „A Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek felhasználásával”  címmel ugyancsak napirendre került a fejlesztés perspektívája a 2021. novemberi elnökségi ülésen. A témakör felelőse, Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, FB-elnök felvezető gondolataiban vázolta, hogy nem érkezik hozzá megfelelő mennyiségű anyag a MTT tevékenységéről, amelyeket fel tudna tenni a Facebookra. Javasolta, hogy a szekcióelnökök decemberi online megbeszélésén ezt a problémakört is tűzzük napirendre. Ez meg is történt, s legfontosabb előrelépési lehetőségként  kérte a szekcióvezetőket, hogy a korábban meghatározottak szerint juttassák el a Facebookra szánt anyagaikat hozzá, csak így tud hírértéke lenni mindannak a munkának, ami a szekciókban láthatóan folyt, folyik.  (További részletek a koncepcióról, a tervekről és a  szabályozásról ebben a cikkben olvashatók: Takácsné Laczó Sylvia – Turi Katalin: A Magyar Tehetséggondozó Társaság a Facebookon! Tehetség, 2021. 2. szám, 15-16. o.) Sajnos, az elmúlt 3 évben – a vírus okozta problémák miatt –  a szekciók korábbinál mérsékeltebb dinamizmusa gyérítette programjainkat, s így az ezekről szóló híradás is kevesebb alakalommal jelenhetett meg. Reméljük, 2023-tól  kezdve felszálló ágba kerül a szekciók tevékenységrendszere – már ennek vannak is jelei…, s akkor jobban ki tudjuk használni a híradásra a Facebook kommunikációs eszközrendszerét. Ezúton is köszönjük Laczo Sylvia tanárnő lelkes és fáradhatatlan tevékenységét ezen a területen is!

III. 2. Az elmúlt évben is törekedtünk intenzív együttműködésre oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, valamint  tehetséggondozó társszervezetekkel

     Ezeknek évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak, sajnos, a járványhelyzet ezen munkánkat is jelentősen akadályozta még 2022-ben is:  az érintett intézményekben többször  „zárlat” volt a közös rendezvényekre, programokra – mint azt már fentebb jeleztük, személyes találkozásokra  ritkán volt lehetőségük  szakembereinknek ezen intézmények, szervezetek pedagógusaival,  így a szakmai támogatásunk, tanácsadásunk is kevésbé realizálódhatott, mint a járvány előtti években. Az ismert okok miatt nemcsak az itthoni de a határon túli iskolákkal, szervezetekkel is minimálisra csökkent a gyakorlati munkát segítő kapcsolatunk.  Mindenképpen örvendetes, hogy   sikerült 2022-ben a  Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács júniusi konferenciáján – a Matehetsz képviselőivel közösen –  aktívan közreműködnünk.

    A kedvezőtlen feltételek ellenére  több  nagyobb ívű  (országos, regionális) tehetséggondozó program szakmai támogatását  végezte a MTT az elmúlt évben is: tovább folytatódott ez a kapcsolat az Arany János Tehetséggondozó   Programmal,  segítettünk  továbbra is  a Református Egyház központi tehetséggondozó programjának  megvalósításában, továbbfejlesztésében, elterjesztésében, és sok iskolai programot támogattunk szakmailag.

    Kiterjedt  kapcsolatrendszerünk továbbra  is bizonyítja a MTT jelentőségét a tehetséggondozásban. 2022-ben is funkcionált a  kapcsolatrendszerünk a tehetséggondozó   „társszervekkel”: MATEHETSZ, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Tehetségügyi Koordinációs Fórum, Nemzeti Tehetség Központ.  Ezt a folyamatosságot most is az biztosította, hogy hosszú  évek óta  nagy létszámban van – általunk küldött vagy más szervezetek által megválasztott – MTT-tag ezen testületekben: vezetők, elnökségi tagok, bizottságok vezetői és tagjai.  Jelentős részt vállalt 2022-ben is  a MTT tagsága anyagok, tervek (Pl. aktuális NTP-programok konkretizálása, új  projektek kidolgozása) és kiadványok készítésében , ezek megvalósításában, e társszervek konferenciáinak  és más rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, pályázatok értékelésében stb. Ezt az aktív közreműködést a jövőben is fent kívánjuk tartani. Bajor Péter, a MATEHETSZ  ügyvezető elnöke különös figyelmet  fordít a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s egyben munkánk anyagi támogatására is. Ezúton is köszönjük ezt a sokoldalú támogatást.

IV. TÁJÉKOZTATÓ A MTT ANYAGI HELYZETÉRŐL ÉS 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

       (Külön lapokon!)

V. FONTOSABB FELADATOK 2022-BEN  (A kiemelteket félkövér betűtípussal jelezzük.)

– A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés

– További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel

Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben

– A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése

– A szervezettség   erősítése: új tagok verbuválása, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken

A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, e tevékenységrendszer újbóli lendületbe

   hozása, új szekciók létrehozása

– A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli hatékony működtetése

– A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása

– A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása

A Facebook lehetőségeinek eddiginél hatékonyabb felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban

– A MTT gazdasági helyzetének javítása, további források feltárása

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2022.  évi munkájáról.

2. A Közgyűlés fogadja el a MTT 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági

     jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról.

3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2022. évi főbb feladatok kereteként

     az V. pontban megfogalmazottakat.

2023. május 12.                                                                        Az Elnökség nevében:

                                                                                            Dr. Balogh László elnök s.k.

MEGJEGYZÉS

Az előbbi 3 határozati javaslatot  a MTT-Közgyűlés május 12-én egyhangúlag elfogadta.

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(A 2021. szeptember 24-i  MTT-Közgyűlés 1. napirendi pontjához.)   
                                            
Bevezetés

     Azzal a rendkívüli bevezető megjegyzéssel kezdem az elmúlt év munkájáról a beszámolót , hogy a 2020.  márciusában Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt terveinket többször át kellett alakítanunk a veszélyhelyzet rendeleteihez igazítva, s több olyan program is volt az elmúlt évben, amit meg sem tudtunk valósítani. Az  MTT Vezetősége (Elnökség, Felügyelőbizottság, az Elnökség állandó meghívottjai) a járvány hazai berobbanásától kezdve azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt, s kerestük a megoldásokat a tervezett programjaink későbbi időpontban történő pótlására, illetve az Vezetőség végzett el olyan határidős feladatokat is – összhangban a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletekkel, amelyek Alapszabályunk szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak. Természetesen ezeket az aktuális  témákat később a múlt évi Közgyűlés elé terjesztettük, s ezen alkalommal is ugyanezt tesszük. Lényegében az egész év munkáját alapvetően az jellemezte, hogy a Vezetőség  folyamatosan keresgélte az eredetileg tervezett időpontban meg nem valósult programok pótlását. Amint azt a az alábbi részletes beszámolóban olvashatják, volt olyan, amelyet elhalasztott időpontban redukált formában meg tudtunk valósítani, de olyan is, amelyet el kellett halasztanunk vagy törölnünk kellett.

A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

              I.  Szervezettség, taglétszám
              II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről
              III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
              IV. Gazdálkodási tájékoztató a 2020. évről
              V. A 2021. év főbb feladatai

A KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ TELJES SZÖVEGE ITT ÉRHETŐ EL.