Category: Közgyűlési beszámolók

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG  2022.  ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

Bevezetés

         Már ez a harmadik évi munkánkról szóló beszámoló, amelyet most  is azzal kezdjük, hogy a 2020. év  márciusában Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt terveinket át kellett alakítanunk a veszélyhelyzet rendeleteihez igazítva, s több olyan program is volt, amit meg sem tudtunk valósítani. Ahogy múltak az évek, javult azért a helyzet, hiszen az  MTT Vezetősége  a járvány hazai berobbanását követő hónapoktól azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt… A járványhelyzet hatásai azonban még  e beszámolóban aktuális 2022-es évben is rányomták bélyegüket a Társaság tevékenységére, de már nem annyira, mint a korábbi két évben: nagy értékünket, a személyes kapcsolatokra épülő programokat már nagyobb ívben lehetett tervezni és megvalósítani. Majd a beszámoló részleteiből kitűnik, hogy a múlt évben a korábbiaknál is több energiát fordított a Vezetőség arra, hogy keresse azokat a perspektivikus  megoldásokat, amelyekkel újból a régi lendületbe tudjuk hozni a Társaság tevékenységrendszerét. Egyfelől a szekciók munkájának a fellendítésében értünk el sikereket, egyik mutatója ennek, hogy a közelmúltban megalakult szekciók mellett egy újabb szekció jött létre, és egy évek óta működésen kívül levő pedig újból megkezdte munkáját 2022-ben. Másfelől a Társaság munkájának pezsdülést mutatja az is, hogy a 2019. utáni években először sikerült megrendeznünk a MTT Országos Konferenciáját a több évtizedes hagyományos gazdag tartalmi és „emelkedett” hangulati keretek között.  

       Az elmúlt évi motivációnkat, tettre készségünket  fokozta az is, hogy április 25-én a Magyar Tehetséggondozó Társaság mint civil szervezet „Bonis Bona – a Nemzet Tehetségeiért” kitüntetésben részesült. Ez a nagyon értékes elismerés minden korábbi és mostani MTT-tagot megillet! Itt, a Közgyűlési beszámolóban is megköszönjük mindenkinek, aki az elmúlt több mint 30 évben feladatot vállalt Társaságunk tehetségfejlesztő munkájában, vagy valamilyen módon támogatta szervezetünket! Ez a kitüntetés egy nagy összefogás eredménye, amelyben többszáz hazai és külföldi tehetséggondozó szakember, valamint   sokezer szülő és tehetségígéret működött közre. Sajnos,  volt vezetőink és küzdőtársaink közül  jónéhányan  már nem lehetnek itt közöttünk…, az ő munkásságukra is nagy tisztelettel és hálával emlékezünk, ők adták a szakmai alapokat és a példát a mi generációnknak! Biztosak vagyunk benne, hogy ez az elismerés nemcsak az elmúlt évben adott nagy lendületet  a MTT tagjainak tevékenységünk eddiginél is magasabb szintre emeléséhez, a következő években is hatni fog!

Beszámolónk a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

              I.  Szervezettség, taglétszám

              II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről

              III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei

              IV. Gazdálkodási tájékoztató

              V. A 2023. év főbb feladatai

I.  SZERVEZETTSÉG, TAGLÉTSZÁM

Ahogy az már közismert, a tagság pontos létszámának  tisztázása céljából 2019-ben az Elnökség indított egy  adatmegújítási programot adatkezelési koordinátorunk, Tóth Ilona vezetésével.   Az ő felderítő és rendszerező tevékenysége eredményeként 2020. végére sikerült 245 főt azonosítani, akik az utóbbi években részt vettek aktívan a MTT munkájában. Kedvező, hogy 2017 óta folyamatosan jelentkeztek és felvételre is kerültek új tagok a MTT-be: 2017-ben 7 , 2018-ban 10, 2019-ben 31, 2020-ban 7, 2021-ben 26 fő, 2022-ben 4 fő, 2022 végén tehát (275) nyilvántartott tagunk volt. (Természetesen az új tagok verbuválása folytatódik jelenleg is, és 2023-ban  is történt már több felvétel a MTT tagjai közé.)

II. ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELNÖKSÉG ÉS A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEIRŐL

       Az Elnökség három alkalommal ülésezett vegyes ( személyes és online) formában, ezen túl emailes-kapcsolatban több kérdésben konzultáltunk, illetve foglaltunk állást.  Ezeken az üléseken az Alapszabályból és aktualitásokból fakadó  napirendek szerepeltek, összesen 21  napirend volt az elnökségi üléseken. Ezek közül a következőkben csak  a legfontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik az Elnökség elmúlt évi értekezleteinek bázis-elemeit. – A 2022. évi Közgyűlés előkészítése – Az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2021. év munkájáról, gazdálkodási beszámoló, a MTT közhasznúsági jelentése  – A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése – A MTT 2023. szeptemberi 33. Országos  Konferenciájának előkészítése – A 2017-ben elfogadott elnökségi munkamegosztás folyamatos aktualizálása  – A MTT jelenlegi gazdasági helyzete, további források feltárása  – A Tehetség folyóirat 2022. évi nyomdai megjelentetésének feltételrendszere  – A MTT NEA-pályázata –  A MTT Facebookon történő megjelenésének helyzete, aktuális tennivalók  – Új tagok felvétele. Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  22  határozatot hoztunk. Határozataink  nyilvánosak, ezek a Honlapunkon évekre visszamenően elérhetők a „Határozatok” rovatban.   

      2022. május 13-án rendeztük meg a Magyar Tehetséggondozó Társaság 2022. évi rendes Közgyűlését is az alábbi napirendekkel. 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2021. évben végzett szakmai munkájáról. 2. A Társaság 2021. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása. 4. Egyebek. A Közgyűlés az alábbi határozatokat egyhangúlag hozta meg:

1. A Közgyűlés elfogadta   az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2021.  évi munkájáról.

2. A Közgyűlés elfogadta a MTT 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést,  valamint SZJA-1% felhasználásáról szóló összegzést.

3. A Közgyűlés elfogadta és  a 2022. évi főbb feladatok kereteként  az V. pontban megfogalmazottakat.

III. A TARTALMI MUNKA FŐBB ELEMEI, EREDMÉNYEI

      Amint az közismert már évek óta, a  Magyar Tehetséggondozó Társaság fő célja, „hogy önszerveződő cselekvések összegzésével valósítsa meg a lehetőségéig a széles merítésű tehetség felismerést, – kibontakoztatást és gondozást úgy, hogy egyetlen magyar támogatónak sem kötelezi el magát kizárólagosan”. (2017. május 20-án módosított Alapszabály) Ennek keretében 2022-ben is a következő átfogó programok álltak munkánk középpontjában.

  • Fórumot teremteni a különböző  fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás szemléletét terjeszteni.
  • Intenzíven együttműködni az oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, tehetséggondozó  társszervezetekkel.

Az alábbiakban elvégezzük 2022-es tevékenységrendszerünk e célokhoz kapcsolódó legfontosabb elemeinek összegzését.

III.1.Fórumot teremtettünk – a járvány miatt a szokásosnál még most is kevesebb alkalommal – a különböző fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás terjesztésére

Ehhez a munkához a főbb kereteket a következők jelentették: szakmai konferenciáink, szekcióink tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk. Ebben a tagolásban adunk összefoglalót az alábbiakban a fenti célhoz kapcsolódó 2022. évi munkáról.  A legnagyobb akadályt a múlt évben  is a járványhelyzetből fakadó korlátozások jelentették a konferenciák megrendezésében és a szekciók tevékenységében, regionális konferenciát most sem tudtunk tartani, a szekciók aktivitása viszont a 2020-as és 2021-es évhez hasonlítva valamelyest erősödött.

III.1.1.  Országos  konferenciánk 2022-ben

     Szakmai konferenciánknak jelentős hagyománya alakult ki megalakulásunk óta: 2020. előtt minden évben rendeztünk egy országos konferenciát,  s ezen kívül további regionális konferenciákat is szerveztünk.   Ahogy az közismert, a 2020.  szeptemberére tervezett  MTT 31.  Országos Konferenciáját a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt el  kellett halasztanunk 2021-re. Szerencsésebben alakult a helyzet 2021-ben: A Magyar Tehetséggondozó Társaság 31. Országos Konferenciáját a   Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban és a  Podmaniczky Rendezvénykastélyban megrendeztük  2021. szeptember 24-én.

    A Magyar Tehetséggondozó Társaság 32. Országos Konferenciáját  a hagyományoknak megfelelően összefogással rendeztük meg: a Magyar Tehetséggondozó Társaság, az Irinyi János Református Oktatási Központ, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége vett részt az előkészületekben, a szervezésben és a megvalósításban. A konferencia programjában – szokásostól eltérően – most volt egy kiemelt témakör: „A hatékony egyéni tehetségfejlesztő programok tervezésének és megvalósításának gyakorlati szempontjai” címmel. Ez a problémakör a mai tehetséggondozó munka egyik legpreferáltabb kérdésköre, hiszen nagy minőségi eltérések vannak a tehetséggondozó intézmények és szervezetek között ezen szempontok megvalósításában. A tehetséggondozó szakemberek érdeklődése is bizonyította ennek a problémakörnek a fontosságát, hiszen még ebben a vírussal tűzdelt időszakban  is több mint kétszáz szakember vett részt a konferencián.

    A konferencia megnyitását jelentő köszöntő beszédek után a fent jelzett központi témakörre hangoló négy előadás következett:  Csernaburczky Ferenc, a rendező intézmény főigazgatója, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, dr. Balogh László, a MTT és a Matehetsz elnöke, dr. Olajos Tímea, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének tanszékvezetője és igazgatóhelyettese vázolta az egyéni tehetségfejlesztő programok  korszerű szakmai kiindulási pontjait.  Ezután kerültek terítékre a hazai köznevelési intézményekben fellelhető egyéni tehetségfejlesztő programok  sokszínűségét bemutató előadások több intézménytípus, szervezet vezető képviselőjének előadásában.  Dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Matehetsz alelnöke: „Egyéni fejlesztő programok a „Tehetségek Magyarországa” projekt aktivitásaiban” címmel adott átfogó képet a legutóbbi uniós projekt eredményeiről.  Farkas György igazgató, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest XVII. Kerület: „A Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben alkalmazott egyéni fejlesztő programokra mutatott be néhány példát. Bíró Gábor , a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium igazgatója : „Az egyéni tehetségfejlesztés helye és szerepe az Arany János Tehetséggondozó Programban” címmel tartott két évtizedes tapasztalatra épülő nagyon gazdag eszköztár-bemutatót.  Turi Katalin főigazgató, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke: „Tehetséggondozó programok a gyakorló iskolákban – hallgatókkal vagy nélkülük?” címmel osztott meg a hallgatósággal több fontos dilemmát.  Dobos Orsolya, az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének társelnöke: „Egyéni tehetségfejlesztő programok az alapítványi és magániskolák gyakorlatában” címmel nagyon gazdag repertoárt mutatott be.  Dr. Ábrám Tibor igazgató (Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc): „Az egyéni tehetséggondozó programok értékei a Református Egyház   tehetséggondozó gyakorlatában” címmel ismertetett több évtizedes korszerű és hatékony eszköztárat e területen.  Lukácsné Járdánházi Emese tehetségkoordinátor: „Az Irinyi János Református Oktatási Központ– technikum, szakgimnázium és diákotthon – egyéni tehetségfejlesztő programjainak rendszerét” vázolta konkrét tantárgyi példákkal színezve. Székelyné Amászta Enikő tehetségkoordinátor: „Az IJROK Tompa Mihály Általános Iskolája egyéni tehetségfejlesztő programjainak tapasztalatait” foglalta össze egy évtizedes munka alapján.

     A konferencia második napján  hat szekcióban hangzott el a gyakorló szakemberek tapasztalatai alapján több mint negyven előadás, minden szekciónak a vezetője a rendező intézmény (IROK) kiváló tanárai közül került ki. Az  „Anyanyelv, irodalom, történelem” szekciót  Lőrinczné Rási Enikő tanárnő moderálta. Az” Idegen nyelvek” szekció munkáját   Bokorné Ádám Eszter tanárnő koordinálta. A „Matematika, informatika, közgazdaságtan” szekcióban  Mucsicska Judit tanárnő vezette a vitát. A „Természettudományok” szekció munkájátGérus Béla igazgatóhelyettes úr irányította.. A „Tutorálás, mentorálás, pedagógia” szekció a nagy érdeklődés miatt két csoportban dolgozott: az1.csoport eszmecseréjét: Szabó-Salagvárdi Anita  tanárnő, a 2. csoportét  Lukácsné Járdánházi Emese tanárnő, az intézmény tehetségkoordinátora vezényelte. A szekciókban előadást tartó és a „csak” vitapartnerként megjelenő szakemberek is sok érékes gondolattal felvértezve térhettek vissza saját intézményükbe.

A konferencián elhangzott plenáris  előadások, valamint a hat  szekcióülés  összefoglalója megjelentek a Tehetség folyóirat 2022. 3-4. összevont számában, ott további  részletek is olvashatók a programról.   Felkerült a folyóirat ezen száma is a MTT-Honlapjára is – www.mateh.hu – , s  elhelyeztünk a MTT-Honlapon a szekcióülések prezentációi közül csaknem húszat azon  előadóktól,  akik hozzájárultak ehhez.

      A  Magyar Tehetséggondozó Társaság és  a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége mint társrendező nevében ezúton is köszönetet mondok azért az áldozatkész munkáért, amit Csernaburczky Ferenc Főigazgató Úr és  az általa vezetett Tantestület végzett a  MTT 32. Országos Konferencia előkészítése és lebonyolítása során. Már a több hónapos  előkészítő munka  közben tapasztalni lehetett, hogy az Intézmény  vezetése  kitüntetett figyelemmel tekint e rendezvény elé, s  mindent megtettek a sikeres lebonyolítás érdekében is.

     A konferencián került átadásra a Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevele , valamint egyéni kitüntetése, a Tehetségekért Díj  is. Nagy taps közepette vette át  az Irinyi János Református Oktatási Központ főigazgatója, Csernaburczky Ferenc  a „Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevelét”.  A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Tehetségekért Díját  2022-ben Farkas György igazgató úr, a budapesti „Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest XVII. Kerület” vezetője, valamint Papp András igazgató úr, a budapesti” Európa 2000 Gimnázium” vezetője vehette át  „Aranykitűző” formájában, elismerve több évtizedes irányító, szervező tehetségsegítő tevékenységüket. A kitüntetésekhez ezúton is gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

     III.1.2. Szekciók működése a MTT-ben

    A gyakorlati tehetségfejlesztő  munka legfőbb kereteit a szekciók tevékenysége jelenti a MTT megalakulása óta.  Vannak hagyományosan aktívan szerepet vállaló szekcióink, ezek a legrégebben működők: a Nyugat-dunántúli , a  Kelet-magyarországi,  a Kémiai és környezetvédelmi, valamint a Felsőoktatási  szekciók. Ezek mellett a később indult Tanítói, Óvodai és   Dél-dunántúli is dinamikusan fejlődik, valamint a 2019-ben alakult két új szekció,  a „LIONS Clubok Szekciója” , valamint a „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban Szekció”  is magas szakmai színvonalon végzi munkáját. Az elmúlt három évben – amint azt már fentebb is jeleztük – a járványhelyzet különösen nagy akadályt jelentett a tehetségfejlesztő szakemberek szekciókban való együttműködésében. Ezért is határozta el a  MTT Vezetősége már 2021 őszén, hogy napirendre tűzi a problémakört, elsősorban azzal a céllal, hogy a járvány okozta nehéz hónapok után mielőbb álljon készenlétben a MTT tagsága tevékenységének újbóli lendületbe hozására. Az előbbi törekvésünkkel  összhangban a MTT Vezetősége 2021. november 3-án tartott    értekezletének egyik napirendje ez a témakör volt, majd december 9-én pedig az Elnökség több tagjának részvételével szekcióvezetői értekezletet hívott össze Turi Katalin alelnök asszony, akinek a hatáskörébe tartozik ez a feladatkör.

    Az előbbiek szerves folytatásaként a 2022. március 30-i vezetőségi ülésen terítékre került  „A szekcióvezetők körében végzett kérdőíves felmérés” – a beérkezett válaszokat Turi Katalin alelnök  foglalta össze. Majd a Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége kibővített ülést tartott október 12-én, ahova meghívást kaptak a szekcióvezetők is.  Ezen az ülésen több fontos napirend mellett ismét napirendre került – immár harmadik alkalommal egy éven belül – a szekciók munkájának újbóli elemzése, különös tekintettel aktivitásuk további fokozására. Az ülésre meghívtuk a összes szekcióvezetőt. Turi Katalin alelnök asszony korábbi széleskörű kérdőíves felmérése alapján ismét bizonyosságot nyert, hogy a COVID-járvány immár három éve okoz komoly nehézséget a programok megszervezésében és lebonyolításában. Az is egyértelmű volt azonban, hogy nagy a szóródás az egyes szekciók aktivitása között: vannak, akik ezen nehéz körülmények között is szerveztek programokat, míg mások pedig szinte teljességgel „lebénultak”. Alelnök asszony ismét felhívással fordul a szekcióvezetőkhöz, hogy dolgozzanak ki megvalósítható programokat 2022. december végéig, amelyek a tanév második felében kerülhetnek megvalósításra. Kiemelte Turi Katalin, hogy  a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet kell a szervezésre fordítani a sikeres megvalósításához. Ismét elhangzott, hogy nyitott az Elnökség az új szekciók létrehozására. A MTT 32. Országos Konferenciáján fogalmazódott meg az az igény, hogy létre kellene hozni az „Egyéni Tehetségfejlesztés Szekciót”. Ez alapján az Elnökség megbízást adott Farkas György igazgató úrnak, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium vezetőjének, hogy szervezze egybe az érdeklődő szakembereket, s történjen meg a szekcióvezetőség megválasztása és a programkidolgozás 2022. végéig,  a megalakulás decemberben meg is történt. Ugyancsak megbízást kapott 2022 áprilisában Vasváry Zoltán tanár úr a Versenyszervezési szekció újbóli indítására, így  már a negyedik új szekciója jött létre a MTT-nek  2019. óta, természetesen várunk további új javaslatokat is szekció-alakításra.

III.1.3. Kommunikációs eszköztárunk működése, szakmai értékei

Ebben a részben három nagy jelentőséggel bíró és   nagy hatékonyságú kommunikációs eszközünkről, a Tehetség folyóiratról, a MTT-Honlapról, valamint a legfrissebben (2019-ben indult) új elem,  a Facebook-kínálta lehetőségek felhasználásáról kell szót ejtenünk, szerencsére ezeken a területeken  a vírus miatt közvetlen akadályok nem gördültek feladataink megoldása elé.  Aktuálisan szólnunk kell itt arról is, hogy a MTT kommunikációs eszköztárának egy régebbi fontos  eleme, a Roll-up megújult 2022-ben, elnökségi tagunk, Kormos Dénes tanár úr művészi alkotásában. Az ezt megelőző utolsó változat 2014-ben, a MTT megalakulásának 25. évfordulójára készült, ma már teljesen aktualitását veszítve. Az anyagi hátteret az új változat elkészítéséhez a 2022. évi sikeres NEA-pályázatunk biztosította, amelynek tartalmi és szervezési lebonyolítása Tóth Ilona pályázati csoportvezető koordinálásában történt. (Részletek a IV. pontban kerülnek ismertetésre: „TÁJÉKOZTATÓ A MTT ANYAGI HELYZETÉRŐL ÉS 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL”.)

III.1.3.1. A Tehetség szakfolyóirat  30 éve folyamatosan megjelenik

A szakfolyóirat 1993 tavaszán jelent meg először a Művelődési és Közoktatási Minisztérium engedélye alapján, amely szerint  tudomásul vették a Magyar Tehetséggondozó Társaság beadványát egy szakmai, információs lap indításáról. A szakmai folyóirat célja az volt,  hogy  lehetőséget biztosítson a tehetséggondozással kapcsolatos új kutatási eredmények közreadására; a gyakorlatban kidolgozott új fejlesztő módszerek bemutatására, képzési programok terjesztésére;  intézmények átfogó programjainak publikálására; konferenciákon elhangzott értékes előadások közreadására stb. Kezdetben néhány oldalon jelent meg egy-egy A/5-ös méretű kiadvány, hosszú évek óta azonban a standard számonként a 24 oldalas megjelenés. Kijelenthető az is, hogy az 1989-ben megalakult első magyar civil tehetséggondozó szervezet, a Magyar Tehetséggondozó Társaság eddigi életében a legbiztosabb pont a TEHETSÉG folyóirat volt, amely most ünnepli 30. születésnapját. Változtak a Társaság programjai, változott a vezetőség, változott a címbejegyzésünk stb., de amire biztosan számíthatott a tagság és mindenki, aki a magyar  tehetség-ügy iránt érdeklődött, az a MTT-hírlevélből kinőtt szakmai folyóiratunk volt.   Kiemelendő, hogy folyóiratunk  Magyarországon ma is egyedüli periodika a tehetség témakörében.

       Ha nehéz is 30 év távlatában válogatni a kiemelt témakörökből, három ezek közül  külön is említést érdemel. Az egyik ilyen nagy érték, hogy gazdag információs-anyagával a folyóirat motorja volt a magyar tehetség-ügynek: folyamatosan tájékoztatott a legjelentősebb hazai történésekről, programokról, s ugyanakkor nemzetközi kitekintése is töretlen volt. A másik elismerésre méltó törekvés volt, hogy elméleti témájú írásaival gazdagította az olvasók tudását a tehetséggondozás legaktuálisabb kérdéseiről. A harmadik nagy érték, hogy terepet adott a gyakorló szakemberek információcseréjéhez: nap mint nap  látjuk, hogy nagyon sok érték található a tehetséggondozás műhelyeiben, ezeket fontos széles körben terjeszteni, s ennek a kihívásnak a Tehetség újság maximálisan megfelelt. E három alaptendencia eredményeként a tehetség-ügy iránt érdeklődők széles táborát meg tudta szólítani folyóiratunk, a tehetségkutatótól a gyakorló pedagóguson át a szülőkig mindenki talált számára hasznosítható írásokat. A szerkesztői – kiadói munkához természetesen szükség volt hozzáértő szakemberekre,  s éveken át   Százdi Antal tanár úr egyedül végezte a szerkesztői munkát, és szervezte a kiadását a folyóiratnak. Az ezredforduló utáni években a beérkezett írások növekvő száma és sokszínűsége miatt felelős szerkesztő úr megalakította a szerkesztő bizottságot, bevonva további jeles szakembereket, hogy még  szisztematikusabbá tegye a lap belső építkezését. Az  „Elméleti rovat” koordinálására,  dr. Tóth László docens urat kérte fel (Debreceni Egyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék).  A  „Gyakorlat rovat” is létrejött, amelyben  dr. Heimann Ilona docens (ELTE, Pedagógiai-Pszichológiai Kar) szerkesztésében a legsikeresebb gyakorlati tehetséggondozó programok bemutatása történt. A  „Tehetségtörténeti rovat”-ban dr. Martinkó József  (Pécsi Egyetem Kaposvári Kara) vezetésével a múlt legértékesebb tehetséggondozási tapasztalatait tárta elénk.Az előző kollegákon túl a szerkesztés nyomdai előkészítésében hosszú évek óta kiemelt szerepet vállal Sarka Ferenc tanár úr, a MTT alelnöke.

     A lap sikeres működésében mindig is meghatározó szerepet játszottak  a Társaság  elnökei, akik a tehetséggondozásban nemzetközileg is elismert  szaktekintélyek, sorrendben: dr. Gefferth Éva, dr. Czeizel Endre és dr. Báthory Zoltán. Szakértelmük mellett megnyerő emberi habitusuk is nagyban elősegítette, hogy hatékony alkotó légkör jött létre kezdetektől fogva a folyóirat fejlődésének hátterében, s ma is ez az egymás munkáját nagyra értékelő, megbecsülő, segítő légkör jellemzi a Tehetség folyóirattal kapcsolatos tevékenységünket. Elnökeink mint szerzők is vezető szerepet vállaltak folyóiratunkban, s nem véletlen, hogy a MTT tagjainak nagy vonzerőt jelentett e kiemelkedő kutatók gondolatainak, tapasztalatainak írásban történő megjelentetése.      Ugyanakkor kiemelt szerepük van   szakfolyóiratunk több évtizedes sikerében azoknak a hírességeknek is, akik vállalták, hogy „külső” szerzőként, riportalanyként járulnak hozzá gondolataikkal a hazai tehetséggondozás fejlesztéséhez. Közülük – a teljesség igénye nélkül – felsorolunk itt néhány kiemelkedő személyiséget:  Ádám György, Bagdy Emőke, Benedek István, Csermely Péter, Habsburg Ottó, Hámori József, Harsányi István, Magyari Beck István,  Mönks, F.J.  (az Európai Tehetség Tanács – ECHA – elnöke), Nemeskürty István, Petrovics Emil, Popper Péter, Renzulli, J. S. (a Tehetség Világtanács elnöke), Szentágotai János, Vizi E. Szilveszter. Összesen több mint háromszáz szerző tette le névjegyét a Tehetség folyóirat közel háromezer oldal terjedelemben megjelent eddigi számaiban! (További részletek: Százdi Antal, 2014: „A tehetség története – egy szakfolyóirat a tehetséggondozás szolgálatában”, In: Magyar Tehetséggondozó Társaság Almanach, Debrecen, 64-108. o.)

   Amiről meggyőződhettünk 2022-ben is,  a Tehetség folyóirat  magas szakmai színvonalon jelent meg,  köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős  szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, köszönjük neki ezúton is! Ugyancsak köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a színvonalas nyomdai kivitelezés megszervezésében vállalt szerepet. Természetesen a kiterjedt szerző-gárdának is köszönettel tartozunk színvonalas írásaikért. A nyomdai megjelentetéshez  komoly anyagi forrásra van szükség, de minden egyéb tevékenységet „társadalmi munkában” végeznek a közreműködők (szerkesztők, szerzők stb.). A folyóiratnak 2022-ben is négy száma jelent meg, a 3-4. tartalmi okok miatt összevontan, de dupla terjedelemben. A múlt évi példányok is megtalálhatók a MTT Honlapján, ahogyan az eddig megjelent összes szám olvasható itt. A  folyóiratot nyomtatott formában csak azok a MTT-tagok kapják meg 2021 eleje óta, akik rendszeresen fizetik a tagdíjukat. Ennek oka, hogy a nyomdai költségek jelentősen nőttek az elmúlt két évben, s a megjelentetéshez szükség van a tagság anyagi támogatására, ami a befizetett tagdíjak  felhasználásával realizálódik. A  támogatóink jelentően  segítenek ebben anyagi hozzájárulásukkal: a Matehetsz,  az Európa 2000 Gimnázium, a Modern Oktatási Stúdió, a Botoló Nonprofit kft, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola (Nyíregyháza), valamint magánszemélyek is támogatták a folyóiratot. Ezúton is köszönjük ezen szervezeteknek és  egyéni segítőknek a támogatást a folyóirat nyomdai megjelentetéséhez.

     Végezetül tekintsünk a jövőbe is: reméljük, hogy biztos pontja lesz a továbbiakban is, nemcsak a MTT-nek, de az egész nemzeti tehetséggondozásnak  a Tehetség-szakfolyóirat, mint ahogyan ez az elmúlt három  évtizedben is volt.  Erre garanciát jelent  a háttérben  Százdi Antal főszerkesztő úr és csapata, a nagylétszámú szerző-gárda, akiknek  megköszönöm ezúton is sokéves munkájukat, gratulálok eddigi sikereikhez. Kérem, hogy   a következő években is azzal a szakmai hozzáértéssel és lelkesedéssel végezzék ezen tevékenységüket, ahogyan ezt eddig is tették, s akkor a Tehetség folyóirat  sikere, hasznossága még tovább fog fokozódni – minden, a tehetségek kibontakoztatásáért felelősséget érző magyar örömére! Hisszük,  még sok felderítetlen érték van a tehetséggondozás témakörében az aktuális kutatási anyagokban, valamint a köznevelési intézmények és más szervezetek gyakorlatában, amelyek  publikálása jelentősen elősegítheti, hogy a mostaninál is hatékonyabban végezzük a tehetséges diákok felkutatását és fejlesztését, elősegítve a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseinek megvalósítását!

  III.1.3.2. A MTT Honlap   

     Közel húsz éve, 2004 elején Sarka Ferenc alelnök irányításával nyílt meg, és azóta is folyamatosan működik  a Honlapunk: www. mateh.hu. Megjelennek rajta a MTT  főbb dokumentumai (Alapszabály, Adatkezelési tájékoztató, határozatok, tagfelvételi jelentkezési lap, dokumentumtár stb.); az eddigi fontosabb kiadványaink; versenyfelhívások; rendezvényekről tájékoztatók; kötelező közzétételek (Közhasznúsági jelentés, SZJA 1% évenkénti felhasználása);  valamint  a szekciók munkájáról is tájékozódhatnak  – évekre visszamenően –  itt a szakemberek. Kiemelt funkciója a  szakmai konferenciáinkról szóló beszámolók megjelentetése, az ott elhangzott előadások olvashatóvá tétele, a képgaléria rovatunkban ezen rendezvények kiemelt pillanatainak megőrzése az utókor számára, valamint az elmúlt három évtizedben a MTT-tagoktól  magyar nyelven megjelent  hazai tehetség-szakirodalom közreadása is. A MTT Honlap tartalmában tovább gazdagodott, színesedett 2022-ben is: folyamatosan adott  információkat az „Aktuális” sorozatában a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájáról – ezeket hírlevél funkcióban ki is küldjük rendszeresen a MTT-tagoknak.  Beszámolók jelentek meg rendezvényinkről, előzetesen megjelentek itt a felhívások, meghívók programjainkra, valamint a Nemzeti Tehetség Program megvalósításához kapcsolódó más fontos információkat is közöltünk. Gondot jelent a működésben, hogy egyrészt a sok megjelent információ miatt egyre nagyobb tárhelyre van szükség, másrészt a sok beérkezett anyag elhelyezése szinte folyamatos készenlétet és munkát kíván a rendszergazdától. A május 12-én megválasztandó Elnökségnek a működés egészének az áttekintését napirendre kell tűznie, ha azt akarjuk, hogy a továbbiakban is meglegyenek a feltételei a kiegyensúlyozott és sokszínű megjelenésnek. A MTT-Honlap gazdag és magas színvonalú tartalmáért, valamint az eddigi harmonikus megjelenésért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Turi Katalin alelnök asszonynak és Varga Árpád tanár  úrnak, a Honlap főszerkesztőjének és rendszergazdájának.

III.1.3.3. A Facebook lehetőségeinek felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban 

   Évekkel ezelőtt született meg az a javaslat, hogy a közösségi média ezen népszerű elemét is iktassuk be kommunikációs tevékenységeink közé. Az ötlet a „Digitalizáció és innováció a tehetséggondozásban” nevű  szekciónk vezetésétől eredt, Laczo Sylvia, e szekció vezetőségi tagja  kezdeményezte ennek a lehetőségnek a felhasználását még 2019-ben, s el is indultak a munkálatok az ő vezetésével.  „A Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek felhasználásával”  címmel ugyancsak napirendre került a fejlesztés perspektívája a 2021. novemberi elnökségi ülésen. A témakör felelőse, Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, FB-elnök felvezető gondolataiban vázolta, hogy nem érkezik hozzá megfelelő mennyiségű anyag a MTT tevékenységéről, amelyeket fel tudna tenni a Facebookra. Javasolta, hogy a szekcióelnökök decemberi online megbeszélésén ezt a problémakört is tűzzük napirendre. Ez meg is történt, s legfontosabb előrelépési lehetőségként  kérte a szekcióvezetőket, hogy a korábban meghatározottak szerint juttassák el a Facebookra szánt anyagaikat hozzá, csak így tud hírértéke lenni mindannak a munkának, ami a szekciókban láthatóan folyt, folyik.  (További részletek a koncepcióról, a tervekről és a  szabályozásról ebben a cikkben olvashatók: Takácsné Laczó Sylvia – Turi Katalin: A Magyar Tehetséggondozó Társaság a Facebookon! Tehetség, 2021. 2. szám, 15-16. o.) Sajnos, az elmúlt 3 évben – a vírus okozta problémák miatt –  a szekciók korábbinál mérsékeltebb dinamizmusa gyérítette programjainkat, s így az ezekről szóló híradás is kevesebb alakalommal jelenhetett meg. Reméljük, 2023-tól  kezdve felszálló ágba kerül a szekciók tevékenységrendszere – már ennek vannak is jelei…, s akkor jobban ki tudjuk használni a híradásra a Facebook kommunikációs eszközrendszerét. Ezúton is köszönjük Laczo Sylvia tanárnő lelkes és fáradhatatlan tevékenységét ezen a területen is!

III. 2. Az elmúlt évben is törekedtünk intenzív együttműködésre oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, valamint  tehetséggondozó társszervezetekkel

     Ezeknek évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak, sajnos, a járványhelyzet ezen munkánkat is jelentősen akadályozta még 2022-ben is:  az érintett intézményekben többször  „zárlat” volt a közös rendezvényekre, programokra – mint azt már fentebb jeleztük, személyes találkozásokra  ritkán volt lehetőségük  szakembereinknek ezen intézmények, szervezetek pedagógusaival,  így a szakmai támogatásunk, tanácsadásunk is kevésbé realizálódhatott, mint a járvány előtti években. Az ismert okok miatt nemcsak az itthoni de a határon túli iskolákkal, szervezetekkel is minimálisra csökkent a gyakorlati munkát segítő kapcsolatunk.  Mindenképpen örvendetes, hogy   sikerült 2022-ben a  Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács júniusi konferenciáján – a Matehetsz képviselőivel közösen –  aktívan közreműködnünk.

    A kedvezőtlen feltételek ellenére  több  nagyobb ívű  (országos, regionális) tehetséggondozó program szakmai támogatását  végezte a MTT az elmúlt évben is: tovább folytatódott ez a kapcsolat az Arany János Tehetséggondozó   Programmal,  segítettünk  továbbra is  a Református Egyház központi tehetséggondozó programjának  megvalósításában, továbbfejlesztésében, elterjesztésében, és sok iskolai programot támogattunk szakmailag.

    Kiterjedt  kapcsolatrendszerünk továbbra  is bizonyítja a MTT jelentőségét a tehetséggondozásban. 2022-ben is funkcionált a  kapcsolatrendszerünk a tehetséggondozó   „társszervekkel”: MATEHETSZ, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Tehetségügyi Koordinációs Fórum, Nemzeti Tehetség Központ.  Ezt a folyamatosságot most is az biztosította, hogy hosszú  évek óta  nagy létszámban van – általunk küldött vagy más szervezetek által megválasztott – MTT-tag ezen testületekben: vezetők, elnökségi tagok, bizottságok vezetői és tagjai.  Jelentős részt vállalt 2022-ben is  a MTT tagsága anyagok, tervek (Pl. aktuális NTP-programok konkretizálása, új  projektek kidolgozása) és kiadványok készítésében , ezek megvalósításában, e társszervek konferenciáinak  és más rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, pályázatok értékelésében stb. Ezt az aktív közreműködést a jövőben is fent kívánjuk tartani. Bajor Péter, a MATEHETSZ  ügyvezető elnöke különös figyelmet  fordít a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s egyben munkánk anyagi támogatására is. Ezúton is köszönjük ezt a sokoldalú támogatást.

IV. TÁJÉKOZTATÓ A MTT ANYAGI HELYZETÉRŐL ÉS 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

       (Külön lapokon!)

V. FONTOSABB FELADATOK 2022-BEN  (A kiemelteket félkövér betűtípussal jelezzük.)

– A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés

– További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel

Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben

– A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése

– A szervezettség   erősítése: új tagok verbuválása, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken

A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, e tevékenységrendszer újbóli lendületbe

   hozása, új szekciók létrehozása

– A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli hatékony működtetése

– A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása

– A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása

A Facebook lehetőségeinek eddiginél hatékonyabb felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban

– A MTT gazdasági helyzetének javítása, további források feltárása

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2022.  évi munkájáról.

2. A Közgyűlés fogadja el a MTT 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági

     jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról.

3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2022. évi főbb feladatok kereteként

     az V. pontban megfogalmazottakat.

2023. május 12.                                                                        Az Elnökség nevében:

                                                                                            Dr. Balogh László elnök s.k.

MEGJEGYZÉS

Az előbbi 3 határozati javaslatot  a MTT-Közgyűlés május 12-én egyhangúlag elfogadta.

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(A 2021. szeptember 24-i  MTT-Közgyűlés 1. napirendi pontjához.)   
                                            
Bevezetés

     Azzal a rendkívüli bevezető megjegyzéssel kezdem az elmúlt év munkájáról a beszámolót , hogy a 2020.  márciusában Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt terveinket többször át kellett alakítanunk a veszélyhelyzet rendeleteihez igazítva, s több olyan program is volt az elmúlt évben, amit meg sem tudtunk valósítani. Az  MTT Vezetősége (Elnökség, Felügyelőbizottság, az Elnökség állandó meghívottjai) a járvány hazai berobbanásától kezdve azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt, s kerestük a megoldásokat a tervezett programjaink későbbi időpontban történő pótlására, illetve az Vezetőség végzett el olyan határidős feladatokat is – összhangban a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletekkel, amelyek Alapszabályunk szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak. Természetesen ezeket az aktuális  témákat később a múlt évi Közgyűlés elé terjesztettük, s ezen alkalommal is ugyanezt tesszük. Lényegében az egész év munkáját alapvetően az jellemezte, hogy a Vezetőség  folyamatosan keresgélte az eredetileg tervezett időpontban meg nem valósult programok pótlását. Amint azt a az alábbi részletes beszámolóban olvashatják, volt olyan, amelyet elhalasztott időpontban redukált formában meg tudtunk valósítani, de olyan is, amelyet el kellett halasztanunk vagy törölnünk kellett.

A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

              I.  Szervezettség, taglétszám
              II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről
              III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
              IV. Gazdálkodási tájékoztató a 2020. évről
              V. A 2021. év főbb feladatai

A KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ TELJES SZÖVEGE ITT ÉRHETŐ EL.

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés

 A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

 I.  Szervezettség, taglétszám

 II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről

 III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei

 IV. Gazdálkodási tájékoztató

 V. A 2020. év főbb feladatai

I.  SZERVEZETTSÉG, TAGLÉTSZÁM

     Szénási Istvánné titkárunk a vonatkozó MTT-dokumentumokat 2016-ban áttanulmányozta, s ez alapján   azonosítottunk  több mint 300 szakembert, akik évek óta közreműködtek a MTT tevékenységében.  Ez a létszám  2019-re tovább nőtt, mivel 2017-ben 7 , 2018-ban 10, 2019-ben pedig 31 új tag nyert felvételt  Társaságunkba. A legfrissebb helyzet tisztázása céljából 2019-ben az Elnökség indított egy  adatmegújítási programot adatkezelési koordinátorunk, Tóth Ilona vezetésével. Eddig megközelítőleg 150 tagról van friss információnk. Még egy próbálkozást teszünk a közeljövőben további adatlapok begyűjtésére, ezt követően az Elnökség napirendre tűzi, hogy gyakorlatilag kit  tekinthetünk valójában MTT-tagnak a három és félszáz nyilvántartottból.  

II. ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELNÖKSÉG ÉS A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEIRŐL

Az Elnökség négy alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken az Alapszabályból fakadó  napirendek szerepeltek. Összesen 20 fő napirend volt az elnökségi üléseken. Ezek közül a következőkben csak  a legfontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik az Elnökség elmúlt évi értekezleteinek bázis-elemeit. – A 2019. évi Közgyűlés előkészítése. – Az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2018. év munkájáról, gazdálkodási beszámoló, a MTT közhasznúsági jelentése. – A MTT 2019. szeptemberi Jubileumi Országos  Konferenciájának előkészítése. – A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Adatvédelmi tájékoztatója”.  – A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Adatvédelmi  tájékoztatójá”-hoz kapcsolódó „Belső szabályzat” megtárgyalása. – A MTT NEA-pályázata. – A MTT és a LIONS Clubok együttműködésének eredményei. – Új szekciók megalapítása. – A MTT-Honlap tárhely-problémái. – A  MTT-Hírlevél problémaköre. – A „Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése. – Tehetséggondozó intézmények, szervezetek  kiemelkedő munkájának elismerésére a  „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés odaítélése. – Új tagok felvétele.

    Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  20  határozatot hoztunk. Ezek közül 7 a MTT Adatkezelési tájékoztatójához kapcsolódik, ez is mutatja, hogy az elmúlt évben ennek megalkotása jelentette a legnagyobb feladatot. Munkánkat külső jogi szakértő  közreműködésével végeztük, ezúton is köszönve Kormos Dénes elnökségi tagnak  közbenjárását az ügy érdekében, valamint  aktív részvételét az  egész „csomag” feladatainak  megoldásában. A legfontosabb elemei a következők voltak e munkának: adatkezelési koordinátorként felkérte és megbízta az Elnökség Tóth Ilona tagtársunkat az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére, ő az Elnökség munkájában állandó meghívottként folyamatosan részt vesz 2019 szeptemberétől, s feladatait nagyon hatékonyan oldja meg; idejében felkerült a Honlapunkra az „Adatvédelmi tájékoztató”; kidolgoztuk az adatvédelemmel kapcsolatos belső munkamegosztás feladatrendszerét, eljárásrendjét. Minden határozatunk  nyilvános, ezek a Honlapunkon évekre visszamenően elérhetők a „Határozatok” rovatban.   

A Közgyűlés megtartotta szokásos évi rendes ülését. Ezen a következő napirendek szerepeltek: – Az Elnökség beszámolója a MTT 2018. évben végzett szakmai munkájáról. – A Társaság 2018. évi gazdálkodási beszámolója.  – A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása.  – Egyebek.  A Közgyűlés elfogadta a MTT 2018. évi szakmai és gazdálkodási munkájáról az elnökségi beszámolót, majd  határozatban rögzítette a 2019. évi főbb feladatokat, s ugyancsak elfogadta a közhasznúsági jelentést.  


 III. A TARTALMI MUNKA FŐBB ELEMEI, EREDMÉNYEI

      A Magyar Tehetséggondozó Társaság fő célja, „hogy önszerveződő cselekvések összegzésével valósítsa meg a lehetőségéig a széles merítésű tehetség felismerést, – kibontakoztatást és gondozást úgy, hogy egyetlen magyar támogatónak sem kötelezi el magát kizárólagosan”. (2017. május 20-án módosított Alapszabály) Ennek keretében 2019-ben  a következő átfogó programok álltak munkánk középpontjában.

  • –          Fórumot teremteni a különböző  fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás szemléletét terjeszteni.
  • Intenzíven együttműködni az oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, tehetséggondozó  társszervezetekkel.

Az alábbiakban elvégezzük ezek legfontosabb elemeinek összegzését.

III.1.Fórumot teremtettünk folyamatosan a különböző fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára, a korszerű tehetséggondozás terjesztésére

Ehhez a munkához a főbb keretek a következők jelentették: szakmai konferenciáink, szekcióink tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk. Ebben a tagolásban adunk összefoglalót a fenti célhoz kapcsolódó 2019. évi tevékenységünkről.

 III.1.1.  Országos és regionális konferenciáink 2019-ben

      Szakmai konferenciánknak jelentős hagyománya alakult ki megalakulásunk óta: minden évben rendezünk egy országos konferenciát,  s ezen kívül további regionális konferenciákat is szervezünk, így volt ez az elmúlt évben is.

 III.1.1.1. A  MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciája 2019. szeptember 20-21-én  Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban került megrendezésre. Széleskörű összefogással készítettük elő a konferenciát: azEgri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium mellett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az  Egri Katolikus Főegyházmegye, az  Eszterházy Károly Egyetem, az  Egri Tankerületi Központ, valamint a  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közreműködésével jött létre a nagyívű rendezvény. Dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes-államtitkára  „A Nemzeti Tehetség Program  eredményei, helyzete” című előadásával nyitotta meg a konferenciát az Eszterházy Károly Egyetem Főépületének Dísztermében, méltatva a MTT jelentőségét a hazai tehetséggondozás fejlesztésében.  Helyettes-államtitkár Asszony megnyitója után többen köszöntötték a 30. születésnapját ünneplő Magyar Tehetséggondozó Társaságot: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora, Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, dr. Csermely Péter, a European Council for High Ability elnöke levélben küldte el munkánk értékelését, Boronkay Gusztáv és Dr. Chrabák László, a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója és prokormányzója, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, Tóth Tamás, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézmények Egyesületének elnöke, valamint  F. J. Mönks, a European Council for High Ability  (ECHA) örökös elnöke  kívántak további sikereket Társaságunknak.  Az ezt követő előadások középpontjában a MTT elmúlt öt évben végzett munkájának bemutatása állt: dr. Balogh László, dr. Polonkai Mária, Turi Katalin, Sarka Ferenc idézték fel a közelmúlt tevékenységrendszerét. Ezt követően a konferencia megrendezésében közreműködő társintézmények tehetséggondozó munkájáról hallottunk  előadásokat. Dr. Németh Zoltán, az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztályának vezetője „Tehetséggondozás az Egri Főegyházmegye iskoláiban” címmel számolt be a Katolikus Egyház régióban elért eredményeiről. Dr. K. Nagy Emese, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar dékánja „Pedagógusképzés és  tehetséggondozás” címmel vezetett át bennünket a felsőoktatási tehetséggondozás sokszínűségébe. Gönczi Sándor igazgató úr pedig  „Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó tevékenységének bemutatása” címmel vázolta az intézmény  tehetséggondozásban elért csodálatos eredményeit. A Plenáris ülés ECHA-Dilomák és  MTT-kitüntetések átadásával zárult. A Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” kitüntetését Demarcsek Zsuzsa, a nyíregyházi VLAMI igazgatója és Győriné Csomó Ildikó, a Matehetsz alprogramvezetője vehette át ebben az évben. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium pedig a MTT Kitüntető Oklevelét nyerte el sokéves kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységéért, a kitüntetetést Gönczi Sándor igazgató úr vette át – az emelkedett ünnepi hangulatban. A második napon a MTT több szekciója mutatta be munkásságát –  a szekcióelnökök koordinálásában. Összesen több mint harminc prezentáció bizonyította a MTT szekcióinak sokszínű tehetséggondozó munkáját. Az előbbiek kiegészítéseként az ünnepi hangulatot még magasabbra  emelő programok is szerepeltek a konferencián: az első nap a Szilágyi Erzsébet Gimnázium diákjai profi  színi előadással szórakoztatták a résztvevőket, a második nap a konferenciát Eger város néhány kiemelkedő értékének megtekintése zárta. Összességében maximális elismeréssel kell szólnunk a Jubileumi Konferenciáról: a programok – a rendező intézmények, szervezetek lelkiismeretes előkészítő munkájának köszönhetően – az első pillanattól kezdve példásan zajlottak, lenyűgöző társas légkörben, az ünnepi eseménnyel összhangban  levő emelkedett hangulatban. A Magyar Tehetséggondozó Társaság nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki az előkészítésben és a lebonyolításban szerepet vállaló minden intézménynek és szervezetnek, valamint azoknak a vezetőknek külön is, akik vállalták a személyes szereplést  is a konferencia plenáris ülésének programjában.  Kiemelten köszönjük a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium vezetőjének, Gönczi Sándor igazgató úrnak, valamint az Iskola Tanárainak, Dolgozóinak, Diákjainak fáradozását a konferencia előkészítésében és lebonyolításában!  (További részletek a konferenciáról a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) és a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. összevont számában találhatók.)

 III.1.1.2.   Regionális konferenciáit  2019-ben két alkalommal rendeztünk. Az egyiket2019. április 11-12-én Szerencsen és Mádon tartottuk  meg, több mint háromszáz résztvevővel.  A  „Kelet-magyarországi Tehetséggondozó Konferenciát”  a MTT Kelet-magyarországi Szekciója,  a Szerencsi Tankerületi Központ, a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola,  a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és  a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közösen szervezte. Szakmailag kimagasló értéket jelentettek Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak, a felszólaló  magas rangú államtitkároknak, helyettes  államtitkároknak, valamint a Klebelsberg Központ elnökének, Hajnal Gabriella miniszteri biztosnak elhangzott előadásai a nemzeti tehetséggondozás továbbfejlesztésének  jelen és jövőbeli terveiről. Szabó Árpádnak, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatójának előadásában a Régió tehetséggondozó munkájának hagyományairól, jelenéről és fejlesztésének terveiről kaptunk értékes információkat. Toplenszkiné Csengeri Anikó Igazgató Asszony  előadásából megismerhettük a  Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola komplex tevékenységrendszerét. A Tankerülethez tartozó további iskolák tehetséggondozásának gazdag múltjáról, jelenéről, valamint a jövő terveiről is hallhattunk ezen intézmények vezetőinek előadásában. Ezúton is köszönetet mondunk minden szervezésben közreműködőnek, előadónak, résztvevőnek, támogatónak a sikeres konferencia lebonyolításában vállalt szerepéért. (További részletek olvashatók  a Tehetség 2019.2. számában e konferenciáról.)

     2019. május 10-11-én Nyíregyházán dr. Szilágyiné Pálkövi Mária alapítványi elnök irányításával megrendezésre került egy nagy hagyományokkal bíró zenei  tehetséggondozó konferencia is. Rendezői voltak: a Fiatal Tehetségekért Alapítvány, a Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő Tanács, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet – magyarországi Szekciója.  A helyszínt a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola biztosította. Nagy érdeklődés övezte a programot, s a szokásos kitűnő szakmai és társas élményt jelentett. Köszönet mindezért ezúton is  a főrendező, Pálkövi Máriának, az Alapítvány elnökének!

      III.1.2. Szekciók működése a MTT-ben

    A gyakorlati tehetségfejlesztő  munka legfőbb kereteit a szekciók tevékenysége jelenti a MTT megalakulása óta.  Vannak hagyományosan aktívan szerepet vállaló szekcióink, ezek a legrégebben működők: a Nyugat-dunántúli , a  Kelet-magyarországi,  a Kémiai és környezetvédelmi, valamint a Felsőoktatási  szekciók. Ezek mellett a később indult Tanítói, Óvodai és   Dél-dunántúli is dinamikusan fejlődik, s jó hír, hogy 2019-ben két új szekció,  a „LIONS Clubok Szekciója” , valamint a „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban Szekció” indította meg munkáját. Tudjuk, hogy vannak objektív akadályai is – a pedagógusok napjainkban alkalmazott munkarendjéből  fakadóan  – a szekcióprogramok (konferenciák, műhelyfoglalkozások, tapasztalatcserék, stb.) megszervezésének, ez a munka  a szekcióvezetőktől a korábbiaktól is nagyobb erőfeszítést követel. Ugyanakkor az elmúlt évben a 30. Jubileumi MTT-Konferencián  a szekciók által bemutatott több mint 30 prezentáció bizonyította, hogy a mai körülmények között is meg lehet találni a lehetőségeket a tehetségfejlesztő szakemberek szekciókban folyó együttműködésére. (További részletek a MTT-Honlap Szekciókról szóló rovataiban, valamint a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. számában.) Ezúton is köszönjük a szekcióvezetők áldozatos, lelkiismeretes munkáját, valamint Turi Katalin alelnöknek hatékony koordináló, facilitáló tevékenységét. 

      III.1.3. Kommunikációs eszköztárunk működése, szakmai értékei

 Ebben a részben két nagy hatékonyságú kommunikációs eszközünkről, a Tehetség folyóiratról és a MTT-Honlapról kell szót ejtenünk.

     III.1.3.1. A Tehetség szakfolyóiratot a Társaság 1993-ban alapította azzal a céllal, hogy folyamatosan lehetőséget biztosítson a tehetséggondozással kapcsolatos új kutatási eredmények közreadására, a gyakorlatban kidolgozott új fejlesztő módszerek bemutatására, képzési programok terjesztésére, intézmények átfogó programjainak publikálására stb.  Különös értéke a folyóiratunknak, hogy Magyarországon ma is egyedüli periodika a tehetség témakörében    Amint azt folyamatosan olvashatjuk is , a Tehetség folyóirat  magas szakmai színvonalon jelenik meg,  köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős  szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, köszönjük neki ezúton is! Ugyancsak köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a színvonalas nyomdai kivitelezés megszervezésében vállalt szerepet. Természetesen komoly anyagi forrásra van szükség a nyomdai megjelentetéshez – minden egyéb tevékenységet „társadalmi munkában” végeznek a közreműködők (szerkesztők, szerzők stb.). 2008 és 14. között az Apáczai Kiadó vállalta a folyóirattal kapcsolatos költségeket, ezt követően a folyóirat további kiadásához forrást kellett keresnünk. A Választmány egyhangúlag úgy döntött  2014 végén, hogy saját finanszírozásból továbbra is kiadjuk a folyóiratot. Az önálló kiadás finanszírozását két évig bírta a MTT költségvetése, alaposan el is emésztettük anyagi tartalékainkat. A helyzet  szerencsésen változott: 2016-ban szerződés jött létre a Matehetsszel, amely keretében szakmailag és anyagilag is támogatják a folyóirat kiadását, ezúton is köszönjük ezt az „életmentő” támogatást.

III.1.3.2. A MTT Honlap2004 elején Sarka Ferenc alelnök irányításával nyílt meg, és azóta is folyamatosan működik  /www. mateh.hu/. Megjelennek rajta a MTT  főbb dokumentumai,  az eddigi fontosabb kiadványaink, s a szekciók munkájáról is tájékozódhatnak  itt a szakemberek. Kiemelt funkciója a  szakmai konferenciáinkról szóló beszámolók megjelentetése, az ott elhangzott előadások olvashatóvá tétele, a képgaléria rovatunkban ezen rendezvények kiemelt pillanatainak megőrzése az utókor számára, valamint az elmúlt három évtizedben a MTT-tagoktól magyar nyelven megjelent  hazai tehetség-szakirodalom közreadása is. Megtalálhatók rajta a tehetség-témakörben folyó továbbképzések, valamint elérhetőségi lehetőségek más hazai és nemzetközi tehetséggondozó szervezetekhez.  A MTT Honlap tartalmában tovább gazdagodott, színesedett 2019-ben is: folyamatosan ad aktuális információkat Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájáról, valamint a Nemzeti Tehetség Program megvalósításához kapcsolódó más fontos információkat is közöl. A MTT-ről szóló új tájékoztató  anyagok egyike, a bővebb változat olvasható  a „Rólunk” rovatban. (A rövidebb tájékoztató, a „szóróanyag” nyomtatásban jelent meg.) Ki kell emelni: a „Tehetség szakirodalom” főrovatunk is  bővült, a gyűjtést tovább folytatjuk.  A MTT-Honlap magas színvonaláért és kiegyensúlyozott működéséért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Túri Katalin alelnök asszonynak és Varga Árpád tanár úrnak, a Honlap főszerkesztőjének és rendszergazdájának.

 III. 2. Az elmúlt évben is intenzíven együttműködtünk oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, ezek fenntartóival, valamint  tehetséggondozó társszervezetekkel

 III.2.1. Ebben a célkitűzési rendszerben  kiemelkedő jelentőségű volt az elmúlt évben is  a gyakorlati tehetséggondozó munka  fejlesztésének támogatása. A főbb elemek a következők voltak 2019-ben.(Részletek a Tehetség folyóirat számaiban és a MTT-Honlapon.)

     – Gyakorlati programok közvetlen segítése országszerte. Több mint 30 óvoda, iskola, felsőoktatási intézmény, civil szervezet számolt be eredményeiről az egri Országos Konferencia szekcióülésein.  Ezek mindegyikével van folyamatos kapcsolata a MTT szekcióinak – a korszerű tehetség-kereső és –fejlesztő programok  megvalósítását és korszerűsítését  segítendő. Az alábbi országos, regionális programok keretében is sok köznevelési intézményt segítünk.

    – Részt vettünk a program indulása óta  az Arany János Tehetséggondozó   Program kidolgozásában, megvalósításában: szakmai tanácsadás, speciális továbbképzések, mérések  végzése, stb – így volt ez 2019-ben is. MTT-koordinátoraink: dr. Polonkai Mária, Tóth Tamás, dr. Dávid Imre.

     – Közreműködtünk Debrecen város köznevelési tehetség- programjának megvalósításában 2007. óta, a szakmai együttműködés az elmúlt évben is folytatódott: pl. komplex tehetségkeresés gyakorlati támogatása, rendszerszerű fejlesztés.  MTT-koordinátor: dr. Balogh László.

     – Részt vettünk a közelmúlt  éveiben és segítünk jelenleg is  a Református Egyház központi tehetséggondozó programjának kidolgozásában, megvalósításában. MTT-koordinátor: Sarka Ferenc.

III.2.2. Kiterjedt  kapcsolatrendszerünk is bizonyítja a MTT jelentőségét a tehetséggondozásban

 A/ Óvodák, közép-és általános iskolák, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, szakszolgálatok, állami szervek (kiemelten: EMMI) és más intézményfenntartók, önkormányzatok, egyéb civilszervezetek stb. (Legújabb:LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége)   

B/ Kiemelt a szerepe kapcsolatunknak a tehetséggondozó   „társszervekkel”: MATEHETSZ, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Tehetségügyi Koordinációs Fórum, Új Nemzedék Központ (új nevén: Nemzeti Tehetség Központ)

Ennek keretében:

– A korábbiaknál is nagyobb létszámban van – általunk küldött vagy más szervezetek által megválasztott – MTT-tag ezen testületekben: vezetők, elnökségi tagok, bizottságok vezetői és tagjai, a „Tehetségek Magyarországa Program” Szakmai Tanácsadó Testületének tagjai stb.

– Jelentős részt vállal a MTT tagsága anyagok, tervek, (Pl. NTP, uniós projektek, „Tehetségpontok rendszere, akkreditációja”, Tehetségsegítő Tanácsok) és kiadványok készítésében –ezek megvalósításában, konferenciák és más rendezvények szervezésében és lebonyolításában, pályázatok értékelésében stb.

Ezt az aktív közreműködést a jövőben is fent kívánjuk tartani. Bajor Péter, a MATEHETSZ  ügyvezető elnöke különös figyelmet  fordít a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s egyben munkánk anyagi támogatására is. Ezúton is köszönjük ezt a sokoldalú támogatást.

  C/  Határon túli kapcsolatok: Vajdaság,  Erdély, Felvidék, Kárpátalja

 2019-ben is konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon való részvétel, tapasztalatcserék és más közös programok  realizálásában működött  e kapcsolat.

IV. TÁJÉKOZTATÓ A MTT ANYAGI HELYZETÉRTŐL ÉS 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

       (Külön lapon!)

 V. KIEMELT FELADATOK 2020-BAN

 A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés

-További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel

– Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben

 –  A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése

 – A szervezettség   erősítése: új tagok verbuválása, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken

 – A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, kiemelten a 2019-ben megalakult két új szekció

   (LIONS Clubok Szekciója, „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban”) lendületbe hozása

– A Szakmai Tanácsadó Testület hatékony működtetése

– A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása

– A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása

– A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2019.  évi munkájáról.

2. A Közgyűlés fogadja el a MTT 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúságijelentést.

3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2020. évi főbb feladatok keretekéntaz V. pontban megfogalmazottakat.

2020. augusztus 28.                              Az Elnökség nevében: Dr. Balogh László elnök s.k.

Kiegészítés: a Közgyűlés a határozati javaslatokat egyhangú szavazással elfogadta.

                                                                                                         Dr. Balogh László s.k.