Rólunk

Magyar Tehetséggondozó Társaság
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
http://www.mateh.hu

Köszöntő

     Köszöntünk minden tájékozódót, elsősorban a tehetséges gyerekeink felkutatásáért és fejlesztéséért legtöbbet tevő pedagógusokat, pszichológusokat és más szakembereket, de ugyanígy a szülőket is és minden érdeklődő olvasót. Egyben ezzel a tájékoztató anyagunkkal  invitáljuk is az olvasókat a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjai sorába. A tehetséggel foglalkozó civil szervezetek száma hazánkban ma már meghaladja a százat, s büszkék vagyunk arra, hogy  a mi Társaságunk volt ebben a sorban az első, a rendszerváltással egy időben alakulva meg.

    A Magyar Tehetséggondozó Társaság közel félezres tagsága tisztelettel és szeretettel várja azokat a pedagógusokat, más szakembereket,  szülőket, akik a magyarországi és határon túli magyar fiatalok tehetségfejlesztésében az eddiginél még jelentősebb eredményeket szeretnének elérni, illetve sikeres fejlesztési tapasztalataikat szívesen osztják meg a területen munkálkodó szakemberekkel, támogatókkal. /A jelentkezési lap a honlapunk Főoldaláról elérhető./ Hisszük, hogy még sok felderítetlen érték van  a nemzeti tehetséggondozás terén, amelyek felkutatása,  közreadása jelentősen elősegítheti az eddigieknél is hatékonyabb munkát.

Történetünk főbb állomásai

      A Magyar Tehetséggondozó Társaság története 1989 májusában Szegeden kezdődött, amikor 84 alapító – a tehetség gondozása iránt elkötelezett szakember és más   érdeklődő –  Gefferth Évának, az MTA Pszichológiai Intézete  tudományos főmunkatársának vezetésével megalakította az MTT-t. A Társaság magját azok a szakemberek alkották, akik az 1987-ben megalakult European Council for High Ability (ECHA) Magyar Tagozatában már két éve együtt dolgoztak.
    Első elnökünktől, Gefferth  Évától a karmesteri pálcát 1992-ben Czeizel Endre orvos-genetikus professzor vette át, aki 2001-ig töltötte be az elnöki tisztet, akkor az MTT új elnöke Báthory Zoltán professzor lett. 2001. a megújulás és az erőgyűjtés, 2002. a fellendülés éve volt. 2004-ben nagysikerű nemzetközi  konferenciát  rendeztünk – 30 európai ország szakembereinek részvételével – a Miskolci Egyetemen, ahol először jelent meg együtt Magyarországon a világ tehetséggondozásának két meghatározó egyénisége, az amerikai Renzulli és a holland Mönks professzor,  előbbi a Tehetség Világtanács (WGT) elnökeként, utóbbi az Európai Tehetségtanács (ECHA) elnökeként. Az MTT elnökének 2004-ben  – Báthory Zoltán lemondását követően – Balogh Lászlót, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének tanszékvezető docensét választotta  meg  a Közgyűlés, aki azóta is  ellátja  az elnöki feladatokat.
      Szakmailag az MTT kezdetektől fogva  meghatározó civil szervezete a magyar tehetséggondozásnak. Szakembereink  szinte kivétel nélkül dolgoztak és dolgoznak ma is – többen vezető funkcióban –  a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségében, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban megalakulásuktól (2006) kezdve, s  a Nemzeti Tehetség Program elindulása óta (2008) pedig annak céljai  megvalósításában is aktív szerepet vállalnak. A 2009-től indult uniós tehetségprogramok mindegyikében, a korábbi  Géniusz Programban és Tehetséghidak Programban, valamint a 2015-20-ig tartó Tehetségek Magyarországa Program megvalósításában is aktívan működtünk és működünk közre,  korszerű szemlélettel és gyakorlati módszerekkel formálva a magyar tehetséggondozás arculatát, jövőjét.

Szakmai munkánkról

    Működésünk közel három évtizedében jelentős eredményeket értünk el a magyar tehetségfejlesztés felvirágoztatásában. Munkánkat döntően a következő területeken végeztük és jelenleg is végezzük.
– Támogattuk a gyermeki, tanulói személyiség képességeit megismerő, hatékonyan fejlesztő tehetséggondozó kezdeményezéseket, ezek szakmai alapozásában jelentős részt vállaltunk /Kiemelkedő   feladatunk volt 2000-ben az O.M. Arany János Tehetséggondozó Programja szakmai alapjainak kidolgozása Polonkai Mária alelnök irányításával./.
– Segítettük, koordináltuk a tehetséggondozás fejlesztését szolgáló tudományos kutatásokat.
– Különféle képzési formákkal elősegítettük, hogy a tehetségfejlesztést végző szakemberekhez eljussanak a legfrissebb külföldi és hazai kutatási eredmények.
 –  Konferenciák, műhelyfoglalkozások formájában fórumot teremtettünk a tehetségfejlesztés hatékony iskolai gyakorlati módszereinek megismerésére.
–  Kiadói tevékenységet folytattunk, (közel húsz tanulmánykötet, monográfia jelent meg közreműködésünkkel a tehetség-témakörben).  
–  Kapcsolatokat alakítottunk ki a tehetséggondozás nemzetközi civil szervezeteivel,   kiemelten az Európa-Parlament tehetség-szervezetével, az ECHA-val /European Council for High Ability/. E kapcsolat keretében Társaságunk kiemelt szakmai támogatást kaptunk F.J. Mönks professzortól, aki több perióduson át volt elnöke az európai tehetséggondozás fejlesztését összefogó szervezetnek. Az ECHA-val együttműködésben nagy nemzetközi konferenciákat is rendeztünk. Az európai tehetséggondozás fejlődése szempontjából is kiemelkedő volt a következő kettő: 1990-ben  az ECHA második nemzetközi konferenciája Budapesten, az MTA pszichológiai Intézetének szervezésében,  valamint 2000-ben az ECHA hetedik nemzetközi konferenciája a Debreceni Egyetemen. Ezek a konferenciák  a magyar tehetséggondozás eredményeinek elismerését is jelentették. Ugyanígy nagy szakmai elismerés volt az is, hogy az ECHA vezető testületébe (General Committee) a Magyar Tehetséggondozó Társaság több vezetőjét beválasztották: Gefferth Éva, Herskovits Mária és Balogh László több perióduson át töltötte be e rangos funkciót. Balogh László több éven át tagja volt az ECHA Diploma Bizottságának is, valamint az ECHA tudományos folyóirata, a High Ability Studies Szerkesztő Bizottságának. A MTT nemzetközi kapcsolatai, munkája is hozzájárult ahhoz, hogy 2012-ben a magyar tehetséggondozás  eredményeinek elismeréseként Csermely Péter professzort választották az ECHA elnökévé.  Az ECHA-n túl  európai és  más nemzetek tehetséggondozó társaságaival, sikeres tehetséggondozó iskoláival /Pl: Anglia, Ausztria, Hollandia, Lengyelország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Románia, USA/ is alakítottunk ki szakmai kapcsolatokat az elmúlt három évtized során.
– Szakmai munkánkat a Szakmai Tanácsadó Testület segíti – Turi Katalin alelnök irányításával, s azt  döntően a Társaság szekcióinak keretében végezzük, ezek jelenleg a következők:


   – Dél-dunántúli, vezetője:                         Turi Katalin
   – Felsőoktatási, vezetője:                          dr. Bodnár  Gabriella
   – Gyermekvédelmi, vezetője:                     dr. Kollmann J. György
   – Kelet-magyarországi, vezetője:                dr. Dávid Imre  (társelnök: Császár István)
   – Kémia és környezetvédelmi, vezetője:       dr. Török Istvánné
   – Művészeti , vezetője:                              Berta József
   – Nyugat-dunántúli, vezetője:                     Mentler Marianna
   – Óvodai, vezetője:                                   Szilágyi Ildikó
   – Szakértői, vezetője:                                dr. Heimann Ilona
   – Tanítói, vezetője:                                   Németné Dávid Irén

Kommunikációs csatornáink: „Tehetség” folyóirat és MTT-honlap

      A Tehetség folyóirat – 2014-ig egyedüli ilyen magyar kiadványként – 1992. óta jelenik meg a Társaság gondozásában. Kezdetben évi egy-két alkalommal, majd  2006-2014-ig  az Apáczai Kiadó segítségével évi 4-6 jelent meg, most évi négy szám készül, hogy rendszeresen eljuthasson minél több szakemberhez, oktatási intézménybe és civil szervezetekhez is. Az Apáczai Kiadó támogatása akkoriban arra sarkallta a MTT vezetőségét és Százdi Antal főszerkesztőt, hogy újragondolja a lap belső építkezését. Ennek eredményeként új elemek is szerepet kaptak a folyóiratunkban, s ezek azóta is funkcionálnak.  Az egyik ilyen elem az „Elméleti rovat”, amely dr. Tóth László docens (Debreceni Egyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék) vezetésével működik, s a tehetség-ügy iránt mélyebben érdeklődők számára kívánja a legkorszerűbb pszichológiai, pedagógiai ismereteket sűrítetten továbbítani. A másik a „Gyakorlat rovat”, amelyben  dr. Heimann Ilona docens (ELTE, Pedagógiai-Pszichológiai Kar) koordinálásában a legsikeresebb gyakorlati tehetséggondozó programok bemutatása történik. A folyóiratot az MTT tagjai ingyenesen kapják.
       2004 elején Sarka Ferenc alelnök irányításával megnyílt és azóta is folyamatosan működik a Magyar Tehetséggondozó Társaság honlapja /www. mateh.hu/. Megjelennek rajta az MTT  főbb dokumentumai,  az eddigi fontosabb kiadványaink, előadások is elérhetők itt. Kiemelt funkciója a szekciók munkájának bemutatása, a szakmai konferenciáinkról szóló beszámolók megjelentetése, az ott elhangzott előadások olvashatóvá tétele, valamint a képgaléria rovatunkban ezen rendezvények jelentős eseményeinek megőrzése az utókor számára. Országosan is jelentős szakmai értéke  honlapunknak a „Tehetség szakirodalom” főrovatunk, amelyet 2014-ben nyitottuk,  lehetővé téve, hogy a szakemberek, szülők és más érdeklődők olvashassák  a legfontosabb hazai kutatási eredményeket. Jelenleg 24 monográfia és tanulmánygyűjtemény,  közel 300 tanulmány, gyakorlati program elemzése  olvasható itt, a gyűjtést tovább folytatjuk. Ebben a rovatban olvasható a „Tehetség Bibliográfia” is, amely  adatainak összegyűjtésében a Magyar Tehetséggondozó Társaságból több mint harminc szakember vett részt, s a   hazai kutatók, gyakorlati tehetségfejlesztők műveinek bibliográfiai adatai találhatók   itt az 1985-2013 között időszakot felölelően. Ezeken túl olvasható honlapunkon a tehetség-témakörben folyó továbbképzések (tanfolyamok, posztgraduális pedagógus-szakvizsga programok) listája, valamint elérhetőségi lehetőségek más hazai és nemzetközi tehetséggondozó szervezetekhez. A honlap főszerkesztője és rendszergazdája Varga Árpád.

Jelen és jövő: aktív szerepvállalás a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában

     Az elmúlt években Magyarországon a civil és az állami szféra példaértékű együttműködésével készült el az a tehetségek segítését szolgáló szakmai javaslat – tagtársunk, Kormos Dénes akkori országgyűlési képviselő kezdeményezésére , amely alapját képezte a 2008-ban a Parlament által elsöprő többséggel elfogadott Nemzeti Tehetség Programnak. A civil szervezetek által létrehozott Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a szakpolitika képviselői között teljes körű egyetértés mutatkozott abban, hogy Magyarország gazdasági kibontakozása a tudás- és képességigényes ágazatok fejlesztésével valósulhat meg. Ennek érdekében meghatározó fontosságú, hogy a kiemelkedő teljesítményre képes fiatalokat megkeressük-e, tehetségük kibontakozásának és hasznosulásának megvannak-e a feltételei, nem utolsó sorban: az ország képes lesz-e megtartani a legkiválóbbakat.  Ebből adódóan a tehetségek megtalálása nem csak a fiatalok és családjuk magánügye, hanem közös nemzeti ügyünk. Mindezek alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a tehetségek segítésének nemzeti programja gazdasági, esélyjavító és társadalomépítő program is. A határon túli magyarság tehetségsegítő hagyományainak megismerése, hasznosítása, a folyamatos   együttműködés a tehetségsegítést ilyen értelemben is nemzeti üggyé teszi.  Ebben a fontos feladatkörben – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – kíván továbbra is vezető szerepet vállalni a Magyar Tehetséggondozó Társaság.

A   Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége 2017. május 20-tól:

Elnök: Dr. Balogh László                                              
 
Alelnökök:   – Dr. Heimann Ilona                              
                  – Dr. Polonkai Mária                            
                  – Sarka Ferenc                                       
                  – Tóth Tamás                                        
                  – Turi Katalin                                        

Titkár:  Szénási Istvánné                                          

Ügyvivő: Bohdaneczky Lászlóné dr.                        

További elnökségi tagok: – Dr. Bodnár Gabriella  
                                    -Dr. Dávid Imre            
                                    -Kormos Dénes  

A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Felügyelőbizottsága 2017. május 20-tól:

– Elnök:  Gönczi Sándor   
                          
– Tagok:    – Bíró Gábor                                   
               – Gyurcsó Gyuláné                        
               – Takácsné Laczó Szilvia                         2017. december 6.                                 A Magyar Tehetséggondozó Társaság
                                                                                  Elnöksége