Aktuális 2023.2.

I. A Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége  ülést tartott május  12-én.  Ezen az ülésen elsősorban az ugyanaznap megtartott MTT-Közgyűlést készítettük elő, de további több fontos napirend is szerepelt a témák között.

1.  Az Elnökség  megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta  az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő beszámolóját  a MTT 2022.  évi munkájáról. Ugyancsak megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Vezetőség  a MTT 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról.

2. A Vezetőség az elmúlt hat hónapban  immáron harmadik alkalommal tekintette át a MTT 33. országos Konferenciájának előkészületeit, s elfogadta a kiküldendő meghívóés jelentkezési lap tervezetét. A konferencia szeptember 22-23-án kerül megrendezésre Békéscsabán a MTT, a Matehetsz, a Jankay Tibor Két Tanítási NyelvűÁltalános Iskola és a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium közös szervezésében.  A helyi szervező munkában  Körösi Tibor vezetőségi tagunk és Dégenhardtné SzántóÁgota tanárnő vállalt  vezető szerepet. A meghívót a részletes programmal és a jelentkezési lapot augusztus 20. körül fogjuk kiküldeni a MTT-tagoknak. 3. Az Elnökség szavazott kitüntetésekre felterjesztettekről: egy egyéni kitüntetést („Tehetségekért” aranykitűzőt) és egy intézményi kitüntetést (MTT Dícsérő Oklevele)  fogunk átadni a békéscsabai konferencián. 4. Három MTT-tagfelvételi kérelemben is pozitívan döntött az Elnökség. 5. Ezt követően a Vezetőség által korábban felkért Jelölő Bizottság: Berta József, Rendek Zsuzsa, Szatmári Melinda számolt be az aznapi  Közgyűlésen aktuális  tisztújítás előkészületeiről.

II. Ugyancsak május 12-én, a vezetőségi értekezletet követően került sor a rendes évi MTT-Közgyűlés lebonyolítására.

1. Az előre kiküldött  napirendi pontok előtt megemlékeztünk Dr. Gáborjáni Szabó Péter professzor áprilisban bekövetkezett haláláról, s egyperces néma felállással búcsúztunk a MTT alapító tagjától, egyik meghatározó személyiségétől. Ezt követően megválasztottuk a Közgyűlés levezető elnökét dr. Polonkai Mária tanárnő, a MTT alelnöke  személyében, a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére Bohdaneczky Lászlóné dr. elnökségi tag kapott megbízást, s felkértük a tisztújításban közreműködőket.

2. Ezután kerültek napirendre a MTT 2022. évi munkáját összegző dokumentumok. A hozzászólások, vita után a Közgyűlés egyhangú igen szavazatokkal fogadta el az alábbi határozati javaslatokat: – A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2022.  évi munkájáról. – A Közgyűlés fogadja el a MTT 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról. – A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2023. évi főbb feladatok kereteként  az V. pontban megfogalmazottakat. Ez utóbbiakat – fontosságukra tekintettel –  itt is közreadjuk.  FONTOSABB FELADATOK 2023-BAN  (A kiemelteket félkövér betűtípussal jelezzük.)- A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés. – További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel. Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben. – A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése.- A szervezettség   erősítése: új tagok verbuválása, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken.- A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, e tevékenységrendszer újbóli lendületbe hozása, új szekciók alakítása. – A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli hatékony működtetése.- A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása.- A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása.- A Facebook lehetőségeinek eddiginél hatékonyabb felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban. – A MTT gazdasági helyzetének javítása, további források feltárása.

3. Ezt követően a Közgyűlés megválasztotta következő 3 évre a MTT Elnökségét és Felügyelőbizottságát.  A következő MTT-tagok kerültek be a két vezető testületbe – mindannyian a Közgyűlés egyhangú igen szavazatával.

ELNÖKSÉG
Elnök:  Dr. Balogh László      Alelnökök:   Papp András       – Dr. Polonkai Mária       – Sarka Ferenc    – Tóth Tamás   – Turi Katalin        Titkár:  Szénási Istvánné    Ügyvivő: Tóth Ilona     Elnökségi tagok: – Dr. Bodnár Gabriella – Bohdaneczky Lászlóné dr.  -Kormos Dénes  

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
Elnök: Takácsné Laczó Sylvia   FB-tagok: -Demarcsek Györgyné    -Dr. Heimann Ilona      -Farkas György   

MINDKÉT VEZETŐ TESTÜLET NEVÉBEN KÖSZÖNJÜK A TAGSÁG BIZALMÁT!     

Debrecen, 2023. május 13..                             Dr. Balogh László  MTT-elnök s.k.

You may also like...