Keresés


Továbbképzések

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA, 2012.

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ  TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI
BESZÁMOLÓJÁNAK  ÖSSZEFOGLALÓJA, 2012.
( Az MTT   2011. szeptember 23-tól 2012. szeptember 21-ig  végzett  munkájáról)


Bevezetés
   Az elmúlt évben Ózdon  megtartott  Közgyűlés óta végzett munkáról az alábbiakban  az Elnökség által elfogadott, a Választmány által véleményezett beszámoló összefoglalója olvasható. A beszámoló öt nagy területre terjed ki:
              - szervezettség, taglétszám,
              -  az Elnökség, Választmány munkája,
              -  a tartalmi munka főbb elemei, eredményei,
              -  gazdasági tájékoztató,
              - a következő év főbb feladatai.


I. Szervezettség, taglétszám
   Az elmúlt három évben átlagosan 250 fő körül volt a fizető tagok létszáma. Minden évben jöttek újak - az elmúlt évi Közgyűlés óta 31 új tagunk van, s voltak, akik átmenetileg (1-2 évet kihagyva) nem vettek részt munkánkban, majd újra bekapcsolódtak. A területi megoszlás továbbra is egyenetlen, az élenjáró területek az aktív közreműködők létszáma  alapján: Hajdú-Bihar megye , Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye  és  Szabolcs-Szatmár megye.  
II. Az Elnökség, Választmány munkája
   Az Elnökség négy alkalommal ülésezett, minden alkalommal a választmányi ülést megelőzően. Ezeken az üléseken a feladatkörnek megfelelő napirendek szerepeltek: előkészítettük a választmányi üléseket, megtárgyaltuk a Választmány és Közgyűlés által ránk ruházott feladatok teljesítését, valamint megbeszéltük a Társaság aktuális ügyeinek alakulását, intézését. Az elnökségi üléseken 14 határozatot hoztunk.
   A Választmány ugyancsak négy alkalommal ülésezett - az elnökségi üléseket követően, főbb napirendek a következők  voltak:
     - A MTT munkája továbbfejlesztésének stratégiai kérdései - A MTT-honlap működésének fejlesztése  - Együttműködési lehetőségek  KÖSZOE -vel - Az MTT 2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentés  - A MTT  25 éves jubileumára (2014.) való felkészülés tennivalói  - Feladataink az új egyesülési jogokat szabályozó törvénnyel kapcsolatban  (LXXV/2011. törvény) - A „Tehetségekért” kitüntetés  odaítélése 2012-ben -  Az MTT 2012-es Konferenciájának és Közgyűlésének előkészítése  - Az Elnökség 2012-es beszámolója.
Ezen témakörökkel kapcsolatosan a Választmány 17 határozatot hozott, ezek vezérelték munkánkat az elmúlt évben. Természetesen ezeket a témaköröket nem véletlenszerűen jelöltük ki, munkánk alapját az elmúlt évi Közgyűlésen elfogadott kiemelt feladatok  jelentették, ezek a következők voltak:
        - A szervezettség további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli
           és dél-magyarországi területeken.
       - A szekciók munkájának  további erősítése szakmailag és területileg egyaránt.
       - A Nemzeti Tehetség Program, kiemelten a „Tehetség-hidak” program
         megvalósításában  való intenzív közreműködés. (TÁMOP, OFI-Wekerle programok.)
       - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi
        szervekkel tehetség-ügyben.
       - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok erősítése.
       - További harmonikus együttműködés az Apáczai Kiadóval.
III. A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
   A tartalmi munkánk kereteit a kommunikációs eszköztárunk fejlesztése,  több szekció tartalmas tevékenysége, tovább gazdagodó külső szakmai kapcsolataink, más szervezetekkel lebonyolított közös programjaink jelentették. Ezek közül összegzésként az alábbiakat emeljük ki.

     1. Területi, szakmai szervezeteink munkája
         Jelentős előrelépés a tartalmi munkában: a korábbinál több rendezvény (konferenciák, műhelyfoglalkozások, tapasztalatcserék) stb. A hagyományosan hatékonyan működő     (Gyermekvédelmi, Kelet-Magyarországi, Kémiai és környezetvédelmi, Nyugat-Dunántúli) szekciók mellett  két  szekció, a tanítói és az óvodai különösen aktív volt. Ugyanakkor van olyan szekciónk, amely nem tartott rendezvényt. Jó hír, hogy szerveződőben van egy új területi csapat, a Dél- Dunántúli Szekció. Ismét a figyelmébe ajánljuk a szekcióknak a Választmány 2011.  októberi határozatát: „Minden szekciótól kérjük, hogy évente minimum vagy egy nagyobb konferenciát  (50 főt meghaladó), vagy két kisebbet (50 fő alatti) rendezzen a szakmai munka  továbbfejlesztése érdekében.” Ezekbe a programokba célszerű bevonni az újonnan végzett tehetség-szakvizsgás pedagógusokat.
     2. A Nemzeti  Tehetségsegítő Tanáccsal, a Tehetségügyi Koordinációs Fórummal, a MATEHETSZ-szel, a Géniusz-Programmal és a Tehetséghidak Programmal való együttműködés főbb elemei: közreműködés a vezetésben, a szakmai munka  irányításában (bizottságok vezetése, aktív tagok); továbbképzési programokban; anyagok, tervek, kiadványok készítésében; konferenciák szervezésében, lebonyolításában - közös szervezésű volt a kiemelkedő jelentőségű  tokaji „ECHA-Műhely Konferencia”, amely középpontjában a 8o éves Mönks Professzor köszöntése,  munkásságának méltatása állt;  stb.
     3. Szakmai együttműködés a  nevelési-oktatási intézményeket irányító minisztériummal
Fontos kormány-, illetve minisztériumi dokumentumokról kérték véleményünket folyamatosan. Operatív együttműködés is volt rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
     4. Határon túli kapcsolatok: Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja
 Konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon való részvétel, tapasztalatcserék, közös programok szervezése jellemezte e kapcsolatot. Külön is megemlítendő, hogy erősödőben van Kárpátaljával is a  kapcsolatunk.
    5. A MTT és az Apáczai Kiadó együttműködése
 Tehetség újság , versenyek,  továbbképzések közös szervezése.
IV. Tájékoztató a MTT anyagi helyzetéről és gazdálkodásáról
V. Főbb tennivalók a következő évben.
       - A szekciók munkájának  további erősítése szakmailag és területileg egyaránt.
       - A MTT-honlap megújításának befejezése.
       - A 2014-es jubileumi Közgyűlésre és Konferenciára való előkészületek.
       - A szervezettség további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-
         magyarországi területeken.
       - A Nemzeti Tehetség Program, kiemelten a „Tehetség-hidak” program megvalósításában  való
         további intenzív közreműködés. (TÁMOP, OFI-Wekerle programok.)
      - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-
        ügyben.
      - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok további erősítése.
      - További harmonikus együttműködés az Apáczai Kiadóval.

Határozati javaslatok:
1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  az elmúlt évi munkáról.
2. A Közgyűlés fogadja el a gazdálkodásról szóló tájékoztató jelentést.
3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a következő évi főbb feladatok kereteként
     az V. pontban megfogalmazottakat.

2012. szeptember 21.                  Az Elnökség nevében:

                                                                                             Dr. Balogh László elnök  sk.  


Kiegészítés. A 2012. szeptember 21-i MTT-Közgyűlés határozatai:
1-3. Az elnökségi beszámolóban javasolt fenti 3 határozati javaslatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
4. A Közgyűlés egyhangúlag döntött a  LXXV/2011. törvényből fakadó Alapszabály-módosítási javaslatokról, s felhatalmazta az Elnökséget, hogy az illetékes bíróságon indítsa el a MTT Alapszabályának módosítási  folyamatát.

2012. szeptember 21.                            Dr. Balogh László s.k.