Keresés


Továbbképzések

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA, 2013.

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ  TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI

BESZÁMOLÓJÁNAK  ÖSSZEFOGLALÓJA, 2013.

  ( Az MTT   2012. szeptember 21-től 2013. szeptember 20-ig  végzett  munkájáról)

 

Bevezetés

   Az elmúlt évben Sárospatakon  megtartott  Közgyűlés óta végzett munkáról az alábbiakban  az Elnökség által elfogadott, a Választmány által véleményezett beszámoló összefoglalója olvasható. A beszámoló hagyományosan öt nagy területre terjed ki:

              - szervezettség, taglétszám,

              -  az Elnökség, Választmány munkája,

              -  a tartalmi munka főbb elemei, eredményei,

              -  gazdasági tájékoztató,

              - a következő év főbb feladatai.

 

   A legfontosabb hírként külön tájékoztatom a tagságot, hogy a Fővárosi Törvényszék 2013. január 17-én kelt levelében elfogadta  a MTT Alapszabályának módosítását - az LXXV/ 2011. törvény alapján.

I. Szervezettség, taglétszám

   Az elmúlt  években átlagosan 250 fő körül volt a fizető tagok létszáma. Minden évben jönnek újak - az elmúlt évi Közgyűlés óta 25 új tag lépett be a MTT-be. A területi megoszlás továbbra is egyenetlen, az élenjáró területek az aktív közreműködők létszáma  alapján: Hajdú-Bihar megye , Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye  és  Szabolcs-Szatmár megye.   Kedvező tendencia, hogy az új tagok más megyékből is érkeztek.

II. Az Elnökség, Választmány munkája

   Az Elnökség három alkalommal ülésezett, minden alkalommal a választmányi ülést megelőzően. Ezeken az üléseken a feladatkörnek megfelelő napirendek szerepeltek: előkészítettük a választmányi üléseket, megtárgyaltuk a Választmány és Közgyűlés által ránk ruházott feladatok teljesítését, valamint megbeszéltük a Társaság aktuális ügyeinek alakulását, intézését. Az elnökségi üléseken az elmúlt egy évben 11 határozatot hoztunk. (Mind az Elnökség, mind a Választmány határozatai nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban.)

   A Választmány ugyancsak három alkalommal ülésezett - az elnökségi üléseket követően, főbb napirendek a következők  voltak:

     - A MTT-honlap tartalmi továbbfejlesztése - Hazai tehetség-bibliográfiai leltár készítése a rendszerváltástól napjainkig - A szekciók munkájának megjelenése a Honlapon - Az MTT 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentés - Az MTT mint szervezet külső munkaszerződéseinek pénzügyi vonatkozásai - A MTT  25 éves jubileumára (2014.) való felkészülés tennivalói   - A „Tehetségekért” kitüntetés  odaítélése 2013-ben -  Az MTT 2013-es Konferenciájának és Közgyűlésének előkészítése  - Az Elnökség 2013-as beszámolója.

Ezen témakörökkel kapcsolatosan a Választmány 15 határozatot hozott, ezek vezérelték munkánkat az elmúlt évben. Természetesen ezeket a témaköröket nem véletlenszerűen jelöltük ki, tevékenységünk  alapját az elmúlt évi Közgyűlésen elfogadott kiemelt feladatok  jelentették.

III. A tartalmi  munka főbb elemei, eredményei

   A tartalmi munkánk kereteit a korábbi évekhez hasonlóan elsősorban több szekció tartalmas tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk fejlesztése, tovább gazdagodó külső szakmai kapcsolataink, más szervezetekkel lebonyolított közös programjaink jelentették. Ezek közül a legfontosabbakat az alábbiakban emeljük ki.

     1. Területi, szakmai szervezeteink munkája

        Új elemként jelent meg a szekciók munkájában, hogy tevékenységük bemutatásának helyet biztosítottunk a Honlapon.  Jelentős előrelépést hozott ez  tartalmi munkájukban: a korábbinál több rendezvény (konferenciák, műhelyfoglalkozások, tapasztalatcserék, stb.) került megrendezésre. A hagyományosan hatékonyan működő  Kelet-Magyarországi, Kémiai és környezetvédelmi, Nyugat-Dunántúli szekciók mellett  az elmúlt évben három  szekció különösen aktív volt: a tanítói, az óvodai és a művészeti. Ugyanakkor van olyan szekciónk, amely nem tartott rendezvényt, sőt, még a bemutatkozási anyagot sem készítette el a Honlapra. Bizonyos türelmi idő eltelte után a Választmány meg fogja vizsgálni, hogy érdemes-e olyan szekciót fenntartani, amely csak névlegesen működik, a valóságban nem. Jó hír, hogy megszerveződött  egy új területi csapat, a Dél-Dunántúli Szekció, s most van alakulóban a „Fenntartói Szekció”. Ismét a figyelmébe ajánljuk a szekciók vezetőinek a Választmány 2011.  októberi határozatát: „Minden szekciótól kérjük, hogy évente minimum vagy egy nagyobb konferenciát  (50 főt meghaladó), vagy két kisebbet (50 fő alatti) rendezzen a szakmai munka  továbbfejlesztése érdekében.” Ezekbe a programokba célszerű bevonni az újonnan végzett tehetség-szakvizsgás pedagógusokat is.

     2. A kommunikációs eszköztár fejlesztése jelentős eredményt hozott az elmúlt évben: a MTT Honlap teljesen megújult formailag, s ezzel együtt a tartalmi bővítést is elvégeztük, illetve  folyamatosan végezzük. A tartalmi bővítésből ki kell emelni a korábban már említett „Szekciók rovatot”, a MTT mint szervezet munkájának bemutatása is jóval részletesebben és árnyaltabban történik, mint korábban. Országos jelentőségű vállalkozás a hazai tehetség-bibliográfiai leltár készítése a rendszerváltástól napjainkig, amely ugyancsak felkerül a honlapra, ez a munka a következő hónapokban  fejeződik be. E helyen is köszönetet mondunk minden MTT-tagnak, aki részt vállalt az adatok összegyűjtésében - több mint harminc szakemberünk dolgozik ezen! Ezúton is köszönjük Turi Katalin Főigazgató Asszonynak és Varga Árpád szerkesztőnek a Honlap megújításában vállalt hatalmas munkáját. Természetesen - amint azt folyamatosan olvashatjuk - a Tehetség folyóirat továbbra is magas szakmai színvonalon jelenik meg - köszönhetően elsősorban Százdi Antal  szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, köszönjük neki ezúton is! A kivitelezésben az Apáczai Kiadóval továbbra is harmonikus a kapcsolat, az ő anyagi támogatásukkal jelenik meg a folyóirat.

     3. A Nemzeti  Tehetségsegítő Tanáccsal, a Tehetségügyi Koordinációs Fórummal, a MATEHETSZ-szel, az OFI-val  a korábbiaknál is szorosabb és sokszínűbb lett  a szakmai együttműködésünk, így több relációban is aktívan részt veszünk a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában.  Mindenütt ott van képviselőnk ezen testületekben, a szakmai munka  irányításában kiemelkedő a szerepünk; jelentős részt vállal a MTT tagsága anyagok, tervek, kiadványok készítésében, konferenciák szervezésében, lebonyolításában. Bajor Péter, a MATEHETSZ elnöke különös figyelmet fordít a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s egyben munkánk támogatására is: ez egyrészt a Tehetséghidak Program végrehajtásában realizálódik, másrészt az új - várhatóan uniós támogatást is élvező - 2014-20-ig tartó „Talentum Program” folyamatban levő  tervezésében valósul meg.

     A MTT előbb jelzett szakmai munkája elismerésének egyik mutatója, hogy  tagjaink közül sokan kapták meg a  „Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért” kitüntetést. Ezek értékét növeli, hogy minden felterjesztés „alulról jövő kezdeményezés” volt: tanítványok, munkatársak tettek javaslatot kitüntetetteinkre. Pontos listánk nincs a kitüntetett MTT-tagokról, de mindannyiuknak gratulálunk ezen a helyen is!  A kitüntetett választmányi tagok neveit megkülönböztetett tisztelettel soroljuk itt fel, ők a MTT vezetésében vállalt feladatokon túl a hétköznapokban  is kiemelkedő szinten végzik a tehetséggondozást: dr. Borosné Jakab Edit,  Gajda Attila, dr. Kollmann György, Körösi Tibor, Mentler Mariann, Pappné Gyulai Katalin, Szénási Istvánné, dr. Török Istvánné. Gratulálunk, és eddigi fáradozásukat köszönve további sikereket kívánunk!

     4. Szakmai együttműködés a  nevelési-oktatási intézményeket irányító minisztériummal

A tehetséggondozást érintő fontos kormány-, illetve minisztériumi dokumentum-tervezetekről folyamatosan kérik véleményünket. Ezeket a feladatokat - a rövid, néhány napos határidők miatt - az Elnökség tagjainak mozgósításával  tudjuk teljesíteni.

     5. Határon túli kapcsolatok: Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja

 Konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon való részvétel, tapasztalatcserék és más közös programokban realizálódott  e kapcsolatot.

IV. Tájékoztató a MTT anyagi helyzetéről és gazdálkodásáról  (Külön lapon!)

V. Főbb tennivalók a következő évben.

  - A szekciók munkájának  további erősítése szakmailag és területileg egyaránt.  - A MTT-honlap tartalmi megújításának folytatása. - A 2014-es jubileumi Közgyűlés és Konferencia megszervezése.- A „Tehetség Almanach II.” kiadása.- A szervezettség további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-magyarországi területeken. - A Nemzeti Tehetség Program, kiemelten a „Tehetség-hidak” program  és más (TÁMOP, OFI)  pályázatok    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok további erősítése. - További harmonikus szakmai együttműködés az Apáczai Kiadóval.

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  az elmúlt évi munkáról.

2. A Közgyűlés fogadja el a gazdálkodásról szóló tájékoztató jelentést.

3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a következő évi főbb feladatok kereteként

     az V. pontban megfogalmazottakat.

 

2013. szeptember 20.                                                                Az Elnökség nevében:

                                                                                          Dr. Balogh László elnök  sk.  

 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS: a Közgyűlés a fenti három határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, így azok határozati rangra emelkedtek.

 

              2013. szeptember 20.                         Dr. Balogh László  s.k.