Keresés


Továbbképzések

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés
      
Már a 2020. évi munkánkról szóló beszámolót is azzal kezdtük, hogy az azon év  márciusában Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt terveinket át kellett alakítanunk a veszélyhelyzet rendeleteihez igazítva, s több olyan program is volt, amit meg sem tudtunk valósítani. Az  MTT Vezetősége (Elnökség, Felügyelőbizottság, az Elnökség állandó meghívottjai) a járvány hazai berobbanását követő hónapokban azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt... A járványhelyzet hatásai 2021-ben is rányomták bélyegüket a Társaság tevékenységére, nagy értékünket, a személyes kapcsolatokra épülő programokat alig lehetett tervezni és megvalósítani a vírus hol gyengébb, hol erősebb támadásai miatt. Remélve azonban, hogy egyszer csak-csak lankadni kezd a vírus, a múlt évben sok energiát fordított a Vezetőség arra, hogy keresse azokat a perspektivikus  megoldásokat, amelyekkel újból a régi lendületbe tudjuk hozni a Társaság tevékenységrendszerét, ezekről részletesen olvashatunk az alábbiakban. Szerencsére már 2021-ben is tudtunk személyes találkozásokra épülő programokat megvalósítani, ez is kiderül az alábbi beszámolóból, amely a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

 I.  Szervezettség, taglétszám
 II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről
 III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
 IV. Gazdálkodási tájékoztató
 V. A 2022. év főbb feladatai

Bővebben>>

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

(A 2021. szeptember 24-i  MTT-Közgyűlés 1. napirendi pontjához.)   
                                            
Bevezetés

     Azzal a rendkívüli bevezető megjegyzéssel kezdem az elmúlt év munkájáról a beszámolót , hogy a 2020.  márciusában Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt terveinket többször át kellett alakítanunk a veszélyhelyzet rendeleteihez igazítva, s több olyan program is volt az elmúlt évben, amit meg sem tudtunk valósítani. Az  MTT Vezetősége (Elnökség, Felügyelőbizottság, az Elnökség állandó meghívottjai) a járvány hazai berobbanásától kezdve azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt, s kerestük a megoldásokat a tervezett programjaink későbbi időpontban történő pótlására, illetve az Vezetőség végzett el olyan határidős feladatokat is – összhangban a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletekkel, amelyek Alapszabályunk szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak. Természetesen ezeket az aktuális  témákat később a múlt évi Közgyűlés elé terjesztettük, s ezen alkalommal is ugyanezt tesszük. Lényegében az egész év munkáját alapvetően az jellemezte, hogy a Vezetőség  folyamatosan keresgélte az eredetileg tervezett időpontban meg nem valósult programok pótlását. Amint azt a az alábbi részletes beszámolóban olvashatják, volt olyan, amelyet elhalasztott időpontban redukált formában meg tudtunk valósítani, de olyan is, amelyet el kellett halasztanunk vagy törölnünk kellett.

A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

              I.  Szervezettség, taglétszám
              II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről
              III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
              IV. Gazdálkodási tájékoztató a 2020. évről
              V. A 2021. év főbb feladatai

A KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ TELJES SZÖVEGE ITT ÉRHETŐ EL.

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés
 

A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területre terjed ki.
              I. Szervezettség, taglétszám
              II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája
              III. A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
              IV. Gazdasági tájékoztató
              V. A 2019. év főbb feladatai

I. Szervezettség, taglétszám
     Ahogy azt már az elmúlt évi beszámolóban jeleztük, Szénási Istvánné titkár kitartó tag-felderítő munkájának eredményeként azonosítottunk  több mint 300 szakembert, akik évek óta közreműködtek a MTT tevékenységében. A probléma az, hogy egyenetlenség tapasztalható a tagdíjfizetésben. A már 2017-ben megkezdett intenzív „ mozgósítás”  alapján  2018-ben  163 személy és intézmény fizetett tagsági díjat, ez kb. másfélszerese a 2016-os tagdíjfizetésnek, de kevesebb a 2017-ben fizetők számánál! Új tagok is jelentkeztek Társaságunkba 2018-ban: 10 fő. A tagok számát tekintve a területi megoszlás továbbra  is egyenetlen, az  új tagok szerencsére eddig kevéssé „lefedett” megyékből is érkeznek.

II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája
     Az Elnökség öt alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken az Alapszabályból fakadó  napirendek szerepeltek. Összesen 27 fő napirend volt az öt elnökségi ülésen. Ezek közül a következőkben csak  a legfontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik az Elnökség elmúlt évi munkájának bázis-elemeit. - A 2018. évi Közgyűlés előkészítése, az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2017. év munkájáról, a MTT közhasznúsági jelentése. - A MTT 2018. szeptemberi Országos  Konferenciájának előkészítése.  - A szekciók  munkájának koordinálása, segítése az  aktuális helyzethez igazodóan. - A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, új források feltárása. - A LIONS Clubok Magyarországi Szövetségével kötendő együttműködési megállapodás. - A MTT tagsági listájának  pontosítása, tagtoborzás. - A MTT-ről szóló, új tartalmú  tájékoztató  anyagok.  - A MTT eddig használatos emblémájának megváltoztatása. - Az elektronikus belső levelezési rendszer előkészületeinek áttekintése. - A „Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése. - Tehetséggondozó intézmények, szervezetek  kiemelkedő munkájának elismerésére a  „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés odaítélése. - Új tagok felvétele.
Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  15  határozatot hoztunk.  Ez félannyi sincs, mint az azt megelőző előző évben hozott határozatok száma. Ennek  fő oka:  2017-ben az új Elnökség széleskörűen elemezte a MTT munkáját, s meghozta azokat a határozatokat, amelyek szükségesek  az előrelépéshez. 2018-ban döntően a korábban meghozott határozatok végrehajtásán dolgoztunk. A határozataink nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban.

TOVÁBBI RÉSZLETEK ITT OLVASHATÓK!

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés

 A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területet ölel fel.

 I.  Szervezettség, taglétszám

 II. Összefoglaló az Elnökség és a Közgyűlés üléseiről

 III.  A tartalmi munka főbb elemei, eredményei

 IV. Gazdálkodási tájékoztató

 V. A 2020. év főbb feladatai

 

I.  SZERVEZETTSÉG, TAGLÉTSZÁM

     Szénási Istvánné titkárunk a vonatkozó MTT-dokumentumokat 2016-ban áttanulmányozta, s ez alapján   azonosítottunk  több mint 300 szakembert, akik évek óta közreműködtek a MTT tevékenységében.  Ez a létszám  2019-re tovább nőtt, mivel 2017-ben 7 , 2018-ban 10, 2019-ben pedig 31 új tag nyert felvételt  Társaságunkba. A legfrissebb helyzet tisztázása céljából 2019-ben az Elnökség indított egy  adatmegújítási programot adatkezelési koordinátorunk, Tóth Ilona vezetésével. Eddig megközelítőleg 150 tagról van friss információnk. Még egy próbálkozást teszünk a közeljövőben további adatlapok begyűjtésére, ezt követően az Elnökség napirendre tűzi, hogy gyakorlatilag kit  tekinthetünk valójában MTT-tagnak a három és félszáz nyilvántartottból.  

 

II. ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELNÖKSÉG ÉS A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEIRŐL

Az Elnökség négy alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken az Alapszabályból fakadó  napirendek szerepeltek. Összesen 20 fő napirend volt az elnökségi üléseken. Ezek közül a következőkben csak  a legfontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik az Elnökség elmúlt évi értekezleteinek bázis-elemeit. - A 2019. évi Közgyűlés előkészítése. - Az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2018. év munkájáról, gazdálkodási beszámoló, a MTT közhasznúsági jelentése. - A MTT 2019. szeptemberi Jubileumi Országos  Konferenciájának előkészítése. - A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Adatvédelmi tájékoztatója”.  - A Magyar Tehetséggondozó Társaság  „Adatvédelmi  tájékoztatójá”-hoz kapcsolódó „Belső szabályzat” megtárgyalása. - A MTT NEA-pályázata. – A MTT és a LIONS Clubok együttműködésének eredményei. – Új szekciók megalapítása. - A MTT-Honlap tárhely-problémái. – A  MTT-Hírlevél problémaköre. - A „Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése. - Tehetséggondozó intézmények, szervezetek  kiemelkedő munkájának elismerésére a  „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés odaítélése. - Új tagok felvétele.

    Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  20  határozatot hoztunk. Ezek közül 7 a MTT Adatkezelési tájékoztatójához kapcsolódik, ez is mutatja, hogy az elmúlt évben ennek megalkotása jelentette a legnagyobb feladatot. Munkánkat külső jogi szakértő  közreműködésével végeztük, ezúton is köszönve Kormos Dénes elnökségi tagnak  közbenjárását az ügy érdekében, valamint  aktív részvételét az  egész „csomag” feladatainak  megoldásában. A legfontosabb elemei a következők voltak e munkának: adatkezelési koordinátorként felkérte és megbízta az Elnökség Tóth Ilona tagtársunkat az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére, ő az Elnökség munkájában állandó meghívottként folyamatosan részt vesz 2019 szeptemberétől, s feladatait nagyon hatékonyan oldja meg; idejében felkerült a Honlapunkra az „Adatvédelmi tájékoztató”; kidolgoztuk az adatvédelemmel kapcsolatos belső munkamegosztás feladatrendszerét, eljárásrendjét. Minden határozatunk  nyilvános, ezek a Honlapunkon évekre visszamenően elérhetők a „Határozatok” rovatban.   

A Közgyűlés megtartotta szokásos évi rendes ülését. Ezen a következő napirendek szerepeltek: - Az Elnökség beszámolója a MTT 2018. évben végzett szakmai munkájáról. - A Társaság 2018. évi gazdálkodási beszámolója.  - A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása.  - Egyebek.  A Közgyűlés elfogadta a MTT 2018. évi szakmai és gazdálkodási munkájáról az elnökségi beszámolót, majd  határozatban rögzítette a 2019. évi főbb feladatokat, s ugyancsak elfogadta a közhasznúsági jelentést.  

Bővebben: AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG
   2019. május 17-én (péntek) 14 ÓRAI KEZDETTEL TARTJA

     2019. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

NAPIREND:
1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2018. évben végzett szakmai munkájáról
2. A Társaság 2018. évi gazdálkodási beszámolója
3. A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. Egyebek

HELYSZÍN: Európa 2000 Középiskola
1143. Budapest, Gizella út 42-44. http://www.europa2000.hu/
(Közlekedés: 7-es busz Hungária körút megálló; 72-es trolibusz Arany János utcától, vagy Nyugati Pu.-Podmaniczky utcától a Zugló vasútállomás megálló;  vasút: Zugló vasútállomás  - innen 2 perc)

FONTOS INFORMÁCIÓ: Amennyiben a Közgyűlés nem lesz határozatképes a kezdés időpontjában (14 óra), akkor fél óra múlva ismét összehívjuk a Közgyűlést, s akkor már bármilyen létszámú megjelenés elegendő a határozatképességhez!

   Itt kérem azokat a tagtársakat, akik részt kívánnak venni a rendezvényen , jelezzék azt előzetesen emailen Szénási Istvánné titkárnak a következő címen: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Fontos ez a létszámtól függő megfelelő feltételek előkészítéséhez.

A KÖZGYŰLÉSRE TISZTELETTEL HÍVOK MINDEN MTT-TAGOT!

2019. április 12.            Az Elnökség nevében: Dr. Balogh László elnök