Keresés


Továbbképzések

Alapszabály

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

 

Ezen  Alapszabályt a MTT Közgyűlése  2017. május 20. napján fogadta el, módosítva a korábbi, 2016. október 5-i Közgyűlésen  elfogadott változatot. A Fővárosi Törvényszék 2017. november 10-én kelt levelében hagyta jóvá a módosításokat.

 

I.  Általános rendelkezések

 

1. A Társaság neve: Magyar Tehetséggondozó Társaság (továbbiakban: Társaság).

2. A Társaság működési területe: Magyarország.

3. A Társaság székhelye: Debreceni Egyetem, 4032. Debrecen Egyetem tér 1.

4. A Társaság alapítási éve: 1989.

5. A Társaság pecsétje: „Magyar Tehetséggondozó Társaság” körirat, középenMagyarország vázlatos térképével.

6. A Társaság működését meghatározó jogszabályok:

-          Az egyesülési jogról a civil szervezetek működéséről, támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény (Civil tv.)

-          A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény egyesületi rendelkezései: Ptk. 3:63-3:87 §

-          A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

7.A Társaság hivatalos nyelve a magyar.

8. A Társaság társulhat jogi személyiségű Társaságokkal; a Társaság tagja lehet hazai és nemzetköziTársaságoknak és szövetségeknek.

9. A Társaság politikamentes, pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogadel, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

10. Az Társaság működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, az azokba történő betekintéstaz Elnökség köteles lehetővé tenni. Ennek során tekintettel kell lenni a személyi adatokvédelméről szóló jogszabályok rendelkezéseire. A Társaság szerveinek tevékenységéről,különösen szolgáltatásairól, pályázatairól a TEHETSÉG szakfolyóirat és a www.mateh.hu honlap révéntájékoztatja a nyilvánosságot.

 

II.  A Társaság célja és feladata

                                

1.1. A Társaság célja, hogy

az önkéntes, önszervező cselekvések összegzésével valósítsa meg a lehetőségéig a szélesmerítésű tehetség felismerést, - kibontakoztatást és gondozást úgy, hogy egyetlen magyartámogatónak sem kötelezi el magát kizárólagosan.

 

1.2. A Társaság elfogadja azokat az adományokat és egyéb közcélú felajánlásokat is,amelyeket harmadik személyek tesznek az Társaság javára, ez utóbbi részéről azzal akötelezettséggel, hogy ezek az adományok és egyéb felajánlások kizárólag a jelenalapszabály II. fejezetében meghatározott célokra fordíthatók.

 

1.3.A cél érdekében a Társaság

a.támogatja a személyiség képességeit megismerő, kibontakoztató, fejlesztő, azaztehetséggondozó kezdeményezéseket, tehát minden egyéni és közösségi formábanvégzett minőségfejlesztő programot, az emberi minőség védelmét.

b.a társadalom szükségleteinek megfelelően közvetíti a különböző szakmák és szakértőkgyakorlati segítését. Támogatja a tehetséggondozás fejlesztését célzó tudományoskutatást és pedagógiai, közművelődési tevékenységformákat; együttműködik oktatási,közművelődési, egyházi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel ésalapítványokkal.

c.fórumot teremt a különböző fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára.

Többféle szakmát egyesítő véleményalkotást vállal, tudományközi és társadalmilagelfogulatlan elemzéseket ezek felhasználására.

Keresi a menedzselés különféle forrásait, hogy ily módon is segítse atehetségfejlesztők munkáját.

Konkrét programokat szakmai zsűrik révén ajánl, támogat.

d.elősegíti a tehetséggondozást támogató ösztöndíjak, pályázatok elterjesztését és

javaslatot tesz ezek felhasználására.

Keresi a menedzselés különféle forrásait, hogy ily módon is segítse atehetségfejlesztők munkáját.

Konkrét programokat szakmai zsűrik révén ajánl, támogat.

e. kiadói tevékenységet folytat, beleértve a tájékoztatást szolgáló időszakoskiadványokat.

f.kapcsolatot alakít ki és tart fenn a tehetséggondozás nemzetközi szervezeteivel és másnemzetek tehetséggondozó Társaságaival.

g. a tehetséggondozást meghatározott társadalmi és tárgyi környezetben végzettszemélyiségfejlesztő tevékenységnek tekintve, ösztönzi e fejlesztés személyi és tárgyifeltételeinek javítását és ezzel segíti egy általában egészséges pedagógiai-pszichológiaikultúra fejlesztését.

 

III.  A Társaság tagjainak jogai és kötelezettségei

 

1.       A Társaság tagjai lehetnek

 

1.1 Rendes tagok,

1.2  törölve

1.3Tiszteletbeli tagok,

1.4Örökös elnök.

 

1.1. Rendes tag lehet az a magyar, vagy Magyarországon letelepedett, illetvemagyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar, nagykorú állampolgár, akiismeri a Társaság jelen Alapszabályát és kötelezi magát annak, valamint a Társaság szerveihatározatának megtartására; felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a TársaságElnöksége (a Közgyűlés felhatalmazása alapján)határozatával a tagok sorába bejegyez. A tagfelvételt megtagadó határozatellen az érintett személy a kézhezvételtől számított 30 napon belül - az Elnökséghezcímezve - a Közgyűléshez fellebbezhet.

 

1.1.1 A Rendes tag joga, hogy

a) a Társaság Közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen,választhat és tisztségviselőnek, választható, feltéve, hogynincs eltiltva a közügyek gyakorlásától,

b)részt vehet a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, azállásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a Társaságegyéb tevékenységében,

c) részt vehet a Társaság rendezvényein a biztosított kedvezmények igénybevételével,

d) a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekben szavazzon.

e) minden Rendes tagnak egy szavazata van.

1.1.2 A Rendes tag kötelezettsége, hogy

a) a Társaság céljai érdekében az Alapszabály szellemében tevékenykedjék,

b)a tagsági díjat minden évben befizesse.

 

1.2. Tiszteletbeli tagokat a közgyűlés választhat olyan köztiszteletben álló, atehetséggondozás szempontjából jelentős munkásságú személyek közül, akik a Társaságnakegyébként nem tagjai.

1.2.1 A Tiszteletbeli tagok joga, hogy

a) a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vegyenek,

b) a Társaság rendezvényein a biztosított kedvezmények igénybevételével részt vegyenek.

1.2.2 A Tiszteletbeli tagok kötelezettsége, hogy szakmai munkájukat a Társaságtevékenységével és a jelen Alapszabályban foglalt célokkal összhangban végezzék.

1.3.1 A társaság rendes tagjai közül a Közgyűlés örökös elnökké,választhatja azt a tehetséggondozás szempontjából jelentősmunkásságú személyt, aki munkájával e tisztségben (elnökként) legalább 6 éven át segítette a társaságmunkáját.

1.3.2 Az örökös elnök joga, hogy a Társaság Elnökségének munkájátsegítse, azok ülésein tanácskozási joggal részt vegyen, javaslatokat tegyen, azonbanszavazati jog nem illeti meg.

 

2. A tagsági viszony megszűnik:

2.1 kilépéssel,

2.2 kizárással,

2.3 elhalálozással,

 

2.1.1 A Társaság minden tagjának joga van a kilépésre, haTársaság munkájában vagy támogatásában nem kíván tovább részt venni.

2.1.2 A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Elnökségnek címezve. A tagságiviszony a bejelentés hónapjának utolsó napján szűnik meg.

2.1.3 A kilépett tag a befizetett tagdíjat (támogatást) nem követelheti vissza

 

2.2.1. Kizárással szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag a jogszabályokat, a társaság alapszabályát, közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti és a Közgyűlés a kizárásról határoz.

2.2.2. Kezdeményezheti a Társaság bármely tagja vagy szerve.

2.2.3. Eljárás: írásbeli elrendelés, amely tartalmazza a kifogást és a bizonyítékok megjelölését, és amelynek megindításáról az érintett tagot írásban, igazolható módon kell értesíteni.

2.2.4. Jogorvoslat: a kizárást kimondó határozat ellen a sértett személy vagy szervezet a készhez vételtől számított 30 napon belül az Közgyűléshez címezve fellebbezhet

2.2.5. A kizárt tag a kizárás hatálybalépésétől számított 1 év elteltével a Közgyűléstől írásbankérheti ismételt felvételét.

2.2.6. Amennyiben a kizárásra a tagdíj megfizetésének elmaradása miatt kerül sor, az érintett tagot igazolható módon fel kell hívni az elmaradt tagdíj megfizetésére és részére megfelelő póthatáridőt kell biztosítani. A kizárási eljárás lefolytatására akkor kerülhet sor, ha az ilyen módon biztosított póthatáridő is eredménytelenül telt el.

2.2.7. A kizáró határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, majd írásban, igazolható módon meg kell küldeni az érintett tagnak.

 

 

IV.  A Társaság szervezeti felépítése

1. A Társaság szervei

1.1 Közgyűlés

1.2 törölve

1.3 Elnökség

1.4 Felügyelő Bizottság – mint a Társaság állandó bizottsága.

 

2. A Társaság tisztségviselői

2.1 Elnök

2.2 Alelnökök (5 fő)

2.3 Titkár

2.4 Elnökségi ügyvivő

2.5 Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai(1 elnök és 3 tag)

2.6. további elnökségi tagok (3 fő)

 

1.1.1 A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. AKözgyűlés jogosult a Társaság működését érintő minden kérdésben döntést hozni, a Társaságbármely szervének vagy tisztségviselőjének tevékenységét megvizsgálni, de nem vonhatja elannak hatáskörét. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, indokolt esetben a Közgyűlés zárt üléselrendeléséről hozhat határozatot.A közgyűlés helye: Debrecen, Budapest, esetleg más település.

 

1.1.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) megállapítja, illetve szükség esetén módosítja a Társaság jelen Alapszabályát, a jelenlevők háromnegyedes igen szavazatával

b.) dönt a Társaság feloszlásáról, más Társasággal való egyesülésről, illetve a Társaságmegszűnéséről, ha a feloszlást vagy más Társasággal való egyesülést a Közgyűlésháromnegyedes szótöbbséggel kimondja,

c.) az Elnökség beszámolója alapján értékeli a Társaság munkáját, egyben meghatározza azelkövetkező időszak legfontosabb feladatait,

d.) megállapítja a Társaságnak fizetendő tagdíj mértékét, illetve a nem kereső tagokkedvezményezettségét,a Tagdíj: 2000Forint, Nyugdíjas tagdíj 1000Forint, Szervezetek számára 3000Forint

e.) megállapítja a tagdíjbevétel felosztási arányát a területi és szakmai szervezetek és aTársaság központi szervei között,

f.) megválasztja - 3 évre szólóan, - a Társaság tisztségviselőit,dönt felelősségre vonásukról és felmentésükről. Tiszteletbeli tagokat és örökös elnököt választhat.

g.) elbírálja a tagfelvételi kérelmet elutasító határozat vagy kizárás ellen benyújtottjogorvoslati kérelmet, valamint a kizárást követően benyújtott ismételt tagfelvételikérelmet,

h.) jóváhagyja a Társaság éves pénzügyi és szakmai beszámolóját,

i.) meghatározza a Társaság éves költségvetését,

 

1.1.3. Ha a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait nyíltszavazással, a jelenlévők egyszerű többségével hozza, de bármelyik tag javaslatáradönthet titkos szavazásról. A tisztségviselőket – elnök, alelnök, titkár, elnökségi ügyvivő,Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, a Közgyűlés titkosszavazással választja meg. Szavazategyenlőség esetén újbóli szavazást kell elrendelni, s ha akkor is fennáll a szavazategyenlőség, a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. Az elnökség által készített és jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztett éves beszámolót, - a Felügyelő bizottság véleményezését, valamint a véleménynek a közgyűléssel való közlését követően – a jelenlévő közgyűlési tagok legalább háromnegyedes igenlő szavazatával történik.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

1.1.4. A Társaság választott szervei és tisztségviselői a Közgyűlésnek felelősséggel ésbeszámolási kötelezettséggel tartoznak.

1.1.5. Rendes közgyűlést évente legalább egyszer kell összehívni. Rendkívüli közgyűlést kellösszehívni akkor, ha azt a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánjakivéve, ha 30 napon belüli időpontra más rendes Közgyűlést hívtak össze, vagy annakösszehívása esedékes. Kötelező a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, haa Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagya Társaság céljainak elérése veszélybe került.

1.1.6. A Közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt napirendet az Elnökség állapítja meg,kikérve és figyelembe véve a tagok tárgysorozatra vonatkozó indítványait. A Közgyűléshelyét, idejét és a napirendi javaslatot az elnöklegalább 30 nappal a kitűzött időpont előttírásban, igazolható módon közli a tagokkal.

1.1.7. A szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásrajogosultak 50 %-a + 1 fő jelen van. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja levezető elnökét, a szavazatszámlálókat, a jegyzőkönyv-vezetőt és a két jegyzőkönyv-hitelesítőt, akiknekszemélyére javaslatot a Társaság elnöke tesz.

1.1.8. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, az azonos napirenddellegkésőbb 30 napon belül összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek számátólfüggetlenül határozatképes, ha a távolmaradás e jogkövetkezményéről a tagokat ameghívóban tájékoztatták.

1.1.9. Amennyiben a Közgyűlés a pénzügyi beszámolót,nem hagyja jóvá, úgy az Elnökség köteles a beszámolót aKözgyűlés észrevételeinek megfelelően módosítani és kiegészíteni és jóváhagyásérdekében 30 napon belül összehívott rendkívüli Közgyűlés elé terjeszteni.

1.1.10. A Közgyűlés üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvtartalmazza a Közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, a megválasztottjegyzőkönyvvezető nevét, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és ahatározatokat – azok hatályát, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, -illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet azelnök, az elnök távollétében a Közgyűlést vezető alelnök és a választottjegyzőkönyvvezető valamint jegyzőkönyv-hitelesítők írják alá.

1.1.11. A Közgyűlésen hozott határozatokról évente megkezdett folyamatos nyilvántartástkell vezetni (Közgyűlési Határozatok Tára). A határozatokat, azok meghozatala utánhaladéktalanul be kell vezetni a Közgyűlési Határozatok Tárába, amelybőlmegállapíthatónak kell lennie a határozat tartalmának, időpontjának és hatályának, illetvea döntést támogatók és ellenzők számarányának. A Közgyűlési határozatot aKözgyűlésen jelenlévő érintettekkel a határozat Közgyűlésen történő kihirdetésévelközöltnek kell tekinteni, a távollévő érintettekkel a határozatot az Elnökség írásban közli8 napon belül. A Közgyűlés határozatait a Társaság székhelyén található hirdetőtáblán kikell függeszteni.

 

1.3.   Az Elnökség

 

1.3.1 Az Elnökség a Társaság folyamatos ügyviteléért felelős 11 tagú testület. Tagjai azelnök, az ötalelnök, az elnökségi ügyvivő és a Társaság titkára és 3 további elnökségi tag. Az Elnökségtagjának nem választható a TársaságFelügyelőBizottságának tagja. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, megbízatásuk amegválasztástól számított 3 évre szól. Az Elnökségi tag mandátuma megszűnik ameghatározott idő elteltével, – írásban beterjesztett – lemondással vagy a Közgyűlésáltali visszahívással.

1.3.2. A Társaság titkára és elnökségi ügyvivője szervezi és összehangolja az Elnökség, a területi és szakmai szervezetek munkáját.

1.3.3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Ülésének helyét ésidejét, valamint a javasolt tárgysorozatot az Elnök állapítja meg, kikérve és figyelembevéve az elnökségi tagok tárgysorozatra vonatkozó indítványait; az Elnökség ülésénekhelyét, idejét és a napirendet az elnökségi ügyvivő legalább 8 nappal a kitűzött időpontelőtt írásban közli az elnökségi tagokkal. Állandó meghívott az Elnökség ülésein aTehetség című lap főszerkesztője és a Felügyelő Bizottság elnöke. Az Elnökség üléseinyilvánosak, indokolt esetben az Elnökség dönthet zárt ülés elrendeléséről.

1.3.4. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén legalább 6 tag jelen van.

1.3.5. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. BármelyElnökségi tag javaslatára dönthet minősített többség megköveteléséről.

1.3.6. Az Elnökség üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvtartalmazza az Elnökségi ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, az ülésen lezajlottfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat – azok hatályát, az azokraleadott szavazatok és ellenszavazatok számát, - illetve a szavazástól tartózkodókat vagyaz abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az elnök, az elnök távollétében azElnökségi ülést vezető alelnök, jegyzőkönyvvezető írja alá.

1.3.7. Az Elnökség által hozott határozatokról évente megkezdett folyamatos nyilvántartástkell vezetni (Elnökségi Határozatok Tára). A határozatokat, azok meghozatala utánhaladéktalanul be kell vezetni az Elnökségi Határozatok Tárába, amelybőlmegállapíthatónak kell lennie a határozat tartalmának, időpontjának és hatályának, illetvea döntést támogatók és ellenzők számarányának. Az Elnökségi határozatot az elnökségiülésen jelenlévők érintettekkel a határozat kihirdetésével közöltnek kell tekinteni, atávollévő érintettekkel a határozatot az Elnök írásban közli 8 napon belül. Az Elnökséghatározatait a Társaság székhelyén található hirdetőtáblán ki kell függeszteni.

 

1.3.8. Az Elnökség feladata különösen:

a) a Társaság napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d) a Társaság vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e) a Társaság jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és a Társaság szerveinek értesítése;

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre;

i) a tagság nyilvántartása;

j) a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

k) a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

l) a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

1.4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság gazdasági ügyeinek vitelét, így különösen akönyvvitelt, a pénzforgalmat és a Társaság általános vagyoni helyzetét, ennekérdekében könyvszakértőnek megbízást adhat. A Közgyűlés elé terjesztést megelőzőenelőzetesen véleményezi az éves pénzügyi beszámolót és a költségvetést; ezen jelentésnélkül azokról érvényes határozatot a Közgyűlés nem hozhat. A Felügyelő Bizottságtevékenysége során a szervezet tisztségviselőitől jelentést, aszervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást kérhet, a szervezet könyveibe és irataibabetekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tevékenységéről évente beszámol aKözgyűlésnek.

1.4.1. A Felügyelő Bizottság elnökből és három tagból áll, akiket a Közgyűlés választ;megbízatásuk a megválasztástól számított 3 évre szól. Nem lehet a Felügyelő Bizottságelnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki az Elnökség tagja, vagy a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtéséreirányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, hajogszabály másképp nem rendelkezik, a Társaság cél szerinti juttatásából részesül –kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és aTársaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfelelőcél szerinti juttatást -, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

1.4.2. A Felügyelő Bizottság ülésrendjét maga határozza meg. Szükség szerint, de éventelegalább két alkalommal ülésezik. Üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, ahely, az időpont és a napirend meghatározásával. A Felügyelő Bizottság határozatképes,ha ülésén valamennyi tagja jelen van.

1.4.3. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

1.4.4. A Felügyelő Bizottság feladata különösen:

a.) dönt a Társaság gazdálkodásáról szóló beszámoló beterjesztéséről,

b.) indokolt esetben kezdeményezheti elnökségi ülés, ésközgyűlés összehívását.

 

2. A Társaság szerveire és tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok:

 

A Társaság tisztségviselői, illetve a tisztségekre jelölt személyekkötelesek a közgyűlést előzetesen tájékoztatni, ha ilyen tisztséget egyidejűleg másszervezetnél is betöltenek. Nem lehet a Társaság tisztségviselője (elnöke,alelnöke, titkára, elnökségi ügyvivője, felügyelő bizottság elnöke és tagjai) vagy aolyan személy, aki másik olyan szervezetnéltöltött be – annak jogutód nélküli megszűntét megelőző két évben legalább egy évig -vezető tisztséget, amely jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy az állami adó- ésvámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyelszemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyelszemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagyüzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- ésvámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetve törölte. Eza tilalom a másik szervezet megszűnését követő két évig áll fenn.Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

 

V. A Társaság területi és szakmai szervezetei

 

1. A Társaság tagjai rendszeres tevékenységüket a területi és szakmai szervezetekbenvégezhetik. Egy tag bármely szervezetbe korlátozás nélkül beléphet.

2. Egy területi/szakmai szervezet legalább 5 főből áll. Autonóm módon működnek,maguk választják vezetőségüket. Programjukról, munkatervükről, végzettmunkájukról meghatározott időközönként kötelesek az Elnökséget tájékoztatni.

3. A Társaság korszerű, színvonalas szakmai munkájának biztosítását, annak fejlesztését a Szakmai Tanácsadó Testület segíti, amely véleményez és javaslatokat fogalmaz meg az Elnökségnek a Társaság szakmai tevékenységére vonatkozóan. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: funkciójából fakadóan minden egyes területi-szakmai szervezet vezetője, valamint a Társaság Elnöksége által felkért további szakemberek a Társaság tagságából.

 

VI. A Társaság képviselete

 

1. A Társaság képviseletére önállóan az Elnök és a Titkár jogosultak.

2. Az Elnökség határozatával meghatározott ügyek vitelét egy alelnökre bízhatja, az alelnökötezen meghatározott ügyekre vonatkozó, visszavonható, szükséges mértékű képviseleti joggalruházhatja fel, melynek körében az alelnök képviselheti a Társaságot harmadik személyek ésa hatóságok előtt, azonban kötelezettséget keletkeztető jogviszonyt önállóan nem, csak azelnökkel vagy a titkárral közösen létesíthet. Az alelnök végzett munkájáról az Elnökségülésén beszámolni köteles.

 

VII. A Társaság gazdálkodása

 

1. A Társaság tagdíjakból, támogatásokból és az alapfeladatok körébe tartozó gazdaságitevékenységek bevételeiből gazdálkodik. Feladatainak ellátásához más egyéb forrásból isszert tehet bevételre, amelyek különösen a következők lehetnek:

a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól működési költségei fedezetére kapott támogatás, illetve adomány,

b) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel.

2. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

3. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíjfizetésen túl – a Társaságtartozásaiért saját vagyonukkal nem felelősek.

4. törölve

5. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabály II.fejezetében meghatározott célokra és tevékenységekre fordítja.

6. A Társaság köteles a beszámolót a tárgyévet követőévben, legkésőbb a mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbehelyezi az Országos Bírósági Hivatalnál, továbbá lehetővé teszi adataiknak a lekérdezéséta Civil Információs Portál számára.

A Társaság köteles a beszámolót,  fenti határidőbensaját honlapján is elhelyezni. A Társaság a saját honlapon közzétett adatok folyamatosmegtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatokközzétételéig biztosítja.

 

VIII. A Társaság törvényességi ellenőrzése

 

1. A Társaság működése felett az ügyészség a hatályos jogszabályok szerint gyakoroltörvényességiellenőrzést.

2. Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyészség aFővárosi Törvényszékhez fordulhat.

3. A Bíróság a Civil törvény szerint biztosítja a Társaság jogszerű működését.

 

IX. A Társaság hatósági ellenőrzése

 

1. Ha a Társaság olyan tevékenységet folytat, mely jogilag szabályozott e tevékenysége felettaz erre jogosult állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

X. A Társaság megszűnése

 

1.         A Társaság csak más tehetséggondozó egyesülettel és csak tehetséggondozó egyesületre válhat szét.

2.         A Társaság jogutód nélküli megszűnésének okai

a.              A Társaság megvalósította céljait vagy a Társaság céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoz meg

b.              A Társaság tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt

 

 

XI. Az Alapszabály hatályba lépése

 

A Társaság jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a Társaság2017. május 20-i Közgyűlése fogadta el.

A Társaság korábbi Alapszabálya atovábbiakban, a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel hatályos.

 

Budapest, 2017.05.20.

 

                Szénási Istvánné                                                 Dr. Balogh László
                       Titkár                                                                 Elnök

 

Záradék
Alulírott, Szénási Istvánné, mint a Magyar Tehetséggondozó Társaság (székhely: 4032Debrecen, Egyetem tér 1., nyilvántartási szám: 3556, adószám: 19654487-1-09)képviseletére jogosult titkára igazolom, hogy az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának [Cet.38.§ (2)]. Jelen Alapszabály változással érintett pontjai: IV. fejezet 1.1.3, 2.2.,2.6., 1.3.1., 1.3.4 és 1.3.5 pontok, A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések kapcsán a 2013. V.törvény rendelkezései az irányadók.

Szénási Istvánné
Titkár