Aktuális 2015./2.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya márciusi ülésén sok fontos napirendet tárgyalt, ezek eredményeként 12 határozat született, ezek közül néhány fontosabb  témáról adunk itt tájékoztatást. Központi kérdésként szerepelt a Tehetség folyóiratunk, amelynek kiadási költségeit - ezt már korábban jeleztük - a MTT saját anyagi forrásából  fedezi. Egyhangúlag támogatta a Választmány, hogy a Tehetség folyóirat 2015./3. számának jelentős részében az Arany János program 15. évfordulója alkalmából jelenjenek meg a programmal kapcsolatos írások, ezen beszámolók, elemzések előzetes szerkesztésére felkértük Polonkai Mária alelnök asszonyt és Tóth Tamás  igazgató urat.  Ugyancsak döntés született, hogy a Tehetség folyóirat korábbi számait kötetekben fűzzük össze, s e munka elvégzésére felkérjük a Wondex Kiadót. A költségek kifizetését a MTT vállalja, a köttetés megszervezésére felkértük Sarka Ferenc alelnök urat.   Arról is egyhangúlag döntött a Választmány, hogy a Tehetség folyóiratban megjelenő cikkekért  nem tud fizetni a Társaság szerzői díjat, a MTT anyagi helyzete ezt a jelen  időszakban nem teszi lehetővé. Fontos napirendi pont volt a tehetségsegítő tanácsokkal  való együttműködésünk lehetőségeinek megvitatása. A MTT a jövőben is támogatja a különböző tehetségsegítő tanácsokkal történő együttműködést. Ennek három formája lehetséges: egyrészt a  MTT-tagok egyénileg vesznek részt ebben a munkában - saját döntésüknek megfelelően. Másrészt a MTT-szekciók építhetnek ki szakmai együttműködést a tehetségsegítő tanácsokkal. Harmadik formája: a MTT mint szervezet csak a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjaként vesz részt ebben a munkában.  A Választmány megbízta Balogh Lászlót és Bohdaneczky Lászlónét a MTT-n  belüli  Öveges Laborok szekció létrehozásával kapcsolatos egyeztetés folytatására a javaslatot tevő dr. Budayné dr. Kállóczi Ildikó debreceni tanárnővel. Döntés született arról is, hogy a  MTT vezetése elkészíti a 2014. évi Közhasznúsági Beszámolót, és a májusi Közgyűlésen  történő  elfogadása után beterjeszti a hivatalos szervekhez. Egyhangú állásfoglalással MTT új szolgáltatót kér fel a Társaság Honlapjának működtetésére - az elmúlt hónapokban többször jelentkező működési zavarok elhárítása céljából.. A Választmány  megbízta Balogh Lászlót és Varga Árpád rendszergazdát ennek technikai lebonyolításával. A soron következő Közgyűlés időpontját 2015. május 27. 15 órai kezdetben jelölte meg a vezetőség, budapesti székhellyel, a pontos helyszín  az április 24-én a MTT Honlapra feltett meghívóban került megjelölésre.
   A közelmúltban a Közgyűlés megrendezésre is került, s az alábbi határozatokat fogadta el a MTT legfőbb szerve.
1. A Közgyűlés egyhangúlag fogadta el  az Elnökség  beszámolóját  az adott időszak (2013. szeptember 21-től 2014. december 31-ig)munkájáról.
2. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta el a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jelentést.
3. A Közgyűlés egyhangúlag fogadta el  a következő évi főbb feladatok kereteként az Elnökségi beszámoló  VI. pontjában megfogalmazottakat.
4. A Közgyűlés egyhangúlag  elfogadta  a 2014. évi Közhasznúsági Beszámolót.
Az elnökségi és választmányi határozatok részletesen olvashatók a MTT-Honlap határozatok rovatában, az Elnökség  Közgyűlésre készített beszámolójának összefoglalója olvasható mind a MTT-Honlapon, mind a Tehetség folyóirat 2015./2. számában.
   A Magyar Tehetséggondozó Társaság  hagyományos évenkénti nagy  konferenciája 2015. szeptember 18-19-én  Győrben kerül megrendezésre, a végleges program és a jelentkezési lap augusztus 20. körül kerül fel a MTT-Honlapra. A konferencia szervezői:  Rogácsné Szimeiszter Helga, Mentler Mariann,  Havasréti Béláné és   Dr. Bodnár Gabriella kolleganők.

2015.május                                               Dr. Balogh László elnök