Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2017./4.

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2017. október 11-én együttes ülést tartott, amelynek kertében több fontos napirend került megvitatásra. Ezek közül az egyik kiemelt jelentőségű volt a „Beszámoló a Szakmai Tanácsadó Testület alakuló üléséről,   javaslatok a szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez”. Az SZTT október 4-én tartotta alakuló ülését Turi Katalin alelnök vezetésével, aki az Elnökség felkérésére a jövőben irányítja ennek a testületnek a munkáját, s ennek az értekezletnek a javaslatai kerültek az elnökségi ülésre Alelnök Asszony előterjesztésében. A javaslatokat az Elnökség elfogadta, s ezek alapján konkrét feladatokat magába foglaló cselekvési terv készül a következő elnökségi ülésre, amelyről majd részletes tájékoztatást adunk. Ugyancsak kiemelt fontosságú témakör volt a „Javaslatok a  MTT gazdasági helyzetének megerősítésére, új források feltárására”, amely javaslatokat Tóth Tamás alelnök és Kormos Dénes elnökségi tag terjesztette elő.  Az Elnökség kiindulási pontként elfogadta ezt az anyagot is , amely  alapján ugyancsak konkrét feladatokat magába foglaló cselekvési terv készül a következő elnökségi ülésre, ezt is közhírré tesszük elfogadása után. Ezeken túlmenően tárgyalt a vezetőség   MTT tagsági listájának  pontosításáról,  a MTT-ről szóló új tájékoztató  szóróanyag tartalmi kérdéseiről és a belső elektronikus levelezési rendszer létrehozásáról.
   A MTT Kelet-magyarországi Tagozata – Nagy Kálmán volt elnök elhalálozása miatt – új elnököt, valamint további vezetőségi tagokat választott.  A következők kerültek a vezetőségbe -  a Tagozat munkájában közreműködő intézmények és szervezetek képviselőinek száz százalékos támogatásával: Dr. Dávid Imre elnök, Császár István társelnök, vezetőségi tagok: Szabó Attila igazgató (Mátészalka), Tóth Tamás  igazgató (Sárospatak), Virágné Katona Zsuzsanna igazgató (Törökszentmiklós). Az új vezetőség munkájához ezúton is sok sikert kíván a MTT Elnöksége.
   Itt hívjuk fel a Társaság tagjainak és más  érdeklődőknek a figyelmét, hogy a MTT Kelet-magyarországi Tagozata szokásos tavaszi nagy konferenciáját 2018. április 13-14-én rendezi a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában, ahol az Intézmény komplex tehetséggondozó programja indulásának 30. évfordulója alkalmából az 1987. óta  elért  eredményeket tekintjük át, elemezzük. A részletes program és a jelentkezési lap a Honlapunkon  (www.mateh.hu) lesz elérhető,  várhatóan február közepétől.

2017. november 25.                                       Dr. Balogh László
                                                                           elnök

Aktuális 2017./3.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság ez év májusában megválasztott Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2017. július 5-én együttes ülést tartott, amelynek kertében több fontos napirend került megvitatásra. Kiemelt témakör volt a vezetés számára a következő időszak legfontosabb tennivalóiról  leltár készítése - a május 20-i Közgyűlés határozatainak megfelelően. Az  emelt létszámú új Elnökség tagjainak munkamegosztását is újra kellett gondolnunk, ez elfogadásra került, s a MTT-Honlap „Tisztségviselőink” rovatban olvasható is. A szekciók munkájának továbbfejlesztése is kiemelt feladat a következő időszakban, ehhez kapcsolódóan  az új Alapszabályban rögzített  Szakmai Tanácsadó Testület személyi összetételére tett javaslatot az Elnökség: az SzTT tagjai – funkciójukból fakadóan az Alapszabály szerint - a szekciók vezetői (11 fő) , valamint felkérésre kerülnek az Elnökség által a korábbi választmányi tagok (6 fő), s az elnökségi ülésen  jelenlevők  további hat szakembert jelöltek tagként. Ennek megfelelően az elnökségi ülés elfogadta a 23 fős  SzTT személyi összetételét, amely ugyancsak megtalálható a MTT-Honlap „Tisztségviselőink” rovatban. Az SzTT munkájának koordinálásával az Elnökség Turi Katalin alelnök asszonyt bízta meg, a Testület alakuló ülését október 4-én megtartotta Budapesten. A gazdálkodásunk stabilitása is fontos tényező munkánkban, ezért az Elnökség megbízta Tóth Tamás alelnök urat és Kormos Dénes elnökségi tagot, hogy a következő elnökségi ülésre gyűjtsenek össze ötleteket – mások bevonásával is – a MTT gazdasági helyzetének megerősítésére.
     A Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos   Konferenciája 2017. szeptember 22-23-án  Szarvason, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában került megrendezésre, több szervezet és intézmény, valamint szép számú szponzor támogatásával: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Szarvas Város Önkormányzata, Magyarországi Evangélikus Egyház, Szent István Egyetem Tessedik Campus, Szarvasi Evangélikus Ótemplomi Gyülekezet, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezúton is köszönjük a segítséget a nagysikerű konferenciánk megrendezéséhez! A nagy érdeklődés közepette – 230 szakember vett részt a kétnapos programon - lebonyolított konferenciáról részletes beszámoló és az elhangzott prezentációk tanulmány-változata megtalálható a Tehetség folyóirat 2017.3. számában, valamint a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu)
   A MTT 2017. évi  „Tehetségekért” kitüntetés átadására is a szarvasi konferencián került sor:  Molnár Isvtánné igazgató – Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, Szarvas -, valamint Virágné Katona Zsuzsanna igazgató – Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Törökszentmiklós - kapták meg most  ezt az elismerést. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, tehetséggondozó munkájukhoz további sikereket kívánunk!

Debrecen, 2017. október 5.          

Dr. Balogh László MTT-elnök

Aktuális 2017./1.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége 2017. március  1-én ülést tartott. Az értekezleten fontos napirendi pontok kerültek megtárgyalásra. Első kérdéskörként a MTT Alapszabályának módosításából fakadó új helyzetnek    - a Választmány megszűnése  - az elemzése, a vezetési struktúra továbbfejlesztésének tennivalói  kerültek terítékre .  Az Elnökség fontosnak látja a jövőbeli munka sikerének biztosításához az Elnökség tagjai számának 11 főre történő emelését a májusi tisztújítás keretében  - a jelenlegi 6 fő helyett. A bővítést az  indokolja, hogy a Választmány megszűnése után több munka hárul az Elnökségre, így szükség van a vezetőség megnövekedett munkájában új munkamegosztás kialakítására. Második napirendként a 2017.  évi Közgyűlés előkészítése került megtárgyalásra. A Közgyűlés napirendjére a következő határozat született: - A MTT 2017. évi munkájáról elnökségi szakmai és gazdasági beszámoló,  - Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, -Tisztújítás. A Közgyűlés  időpontja: 2017. május 20. (szombat) 11 órai kezdet, helyszíne: Európa 2000 Középiskola, 1143. Budapest, Gizella út 36. Harmadik kérdéskörként javaslat  került terítékre tehetséggondozó intézmények, más civil szervezetek stb. kiemelkedő munkájának elismerése céljából odaítélhető „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés megalapítására. Az Elismerő Oklevél odaítélésére vonatkozó Szabályzatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta, rövidesen olvasható lesz a MTT-Honlapon. Utolsó napirendi pontként  tervet fogadott  el az Elnökség a Tehetség folyóirat indulása 25. évfordulójának  megünneplésére: 2018-ban   kiadvány és konferencia- rendezvény is lesz.  A közelmúlt eseményei közül külön említést érdemel a 2017. április 7-8-án Kazincbarcikán megrendezett Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztési Konferencia, amelyet a Tompa Mihály Református Általános Iskola , a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közösen szervezett meg. A rendezvény keretében történt Mönks professzornak a köszöntése a 85. születésnapja alkalmából. A 200 szakember részvételével lebonyolított nagysikerű  konferenciáról külön beszámolóban olvashatnak az érdeklődők a Tehetség folyóirat 2017.1. számában, valamint a Honlapunkon. (www.mateh.hu)

2017. április                                       Dr. Balogh László
                                                              elnök

Aktuális 2017./2.

Két fontos  esemény zajlott le a közelmúltban a Magyar Tehetséggondozó Társaság szervezeti életében.  Az Elnökség 2017. május  10-én  tartott ülést, majd május 20-án  Közgyűlést tartottunk. Az Elnökség ülésén örömmel konstatálta, hogy  a  MTT 2016.  október 5-én megtartott Rendkívüli Közgyűlésén elfogadott új Alapszabály-tervezet a közelmúltban bejegyzésre került a Fővárosi Törvényszék által – már csak apróbb kiegészítések szükségesek,  s ennek megfelelően készítettük elő a május 20-i  Közgyűlésünket, ahol lehetővé vált néhány  változtatás  az Alapszabályunkban, kiemelten az Elnökség létszámának növelése. A Közgyűlésen a következő napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: -Az Elnökség beszámolója a MTT 2016. évben végzett szakmai munkájáról, -A Társaság 2016. évi gazdálkodási beszámolója, -A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása, -Az Alapszabályi módosítások elfogadása, -Tisztújítás.  A Közgyűlés elfogadta a MTT 2016. évi szakmai és gazdálkodási munkájáról a beszámolót az Elnökség  előterjesztésében, majd  határozatban rögzítette a 2017. évi főbb feladatokat.  Ezek a következők: - Az Elnökség munkájának megerősítése, a Választmány „törlése” miatt a létszám bővítése, új munkamegosztás kialakítása. – A Szakmai Tanácsadó Testület munkaprogramjának , működése  szervezeti kereteinek kialakítása. - A szekciók magas színvonalú munkájának fenntartása, további erősítése szakmailag.  - A MTT-honlap tartalmi gazdagításának folytatása.  - A szervezettség további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken. - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése. - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel, kiemelten a „Tehetségek Magyarországa” célkitűzéseinek megvalósítása céljából. (A teljes Közgyűlési beszámoló a kapcsolódó határozatokkal együtt olvasható a MTT-Honlapon –www.mateh.hu -, valamint a Tehetség 2017./2. számában.) Megválasztásra került a május 20-i Közgyűlésen az új, emelt létszámú Elnökség, valamint a Felügyelőbizottság is. A következők kaptak 3 évre bizalmat a Közgyűléstől az egyes funkciókban. Elnök: Dr. Balogh László , alelnökök:   - Dr. Heimann Ilona,   - Dr. Polonkai Mária,  - Sarka Ferenc,    - Tóth Tamás,   - Turi Katalin; titkár:  Szénási Istvánné,    ügyvivő: Bohdaneczky Lászlóné dr., további elnökségi tagok: - Dr. Bodnár Gabriella,  -Dr. Dávid Imre , -Kormos Dénes. A Felügyelőbizottság elnöke: Gönczi Sándor , tagjai: -Bíró Gábor,  -Gyurcsó Gyuláné, -Takácsné Laczó Szilvia.  a Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos   Konferenciája 2017. szeptember 22-23-án  Szarvason, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában kerül megrendezésre, a részletes program és a jelentkezési lap augusztus 20. után lesz olvasható a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu)     

2017. május 28.                                    Dr. Balogh László
                                                                   elnök

Aktuális 2016.4.

  A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Választmánya  ülést tartott 2016. október 5-én. A fő napirendi pont a MTT által 2016 márciusában benyújtott Alapszabály - változtatáshoz  érkezett Fővárosi Törvényszék  hiánypótlást   kérő  levelének, valamint az ezzel kapcsolatos szükséges változtatások  megtárgyalása volt. Előzetesen felkértünk egy jogi szakértőt, aki az új törvényi szabályozással összhangban elkészítette az újabb Alapszabály-módosítást. Ezt az Elnökség  javasolta az ugyanazon napra  (2016.okt.5.) összehívott Rendkívüli Közgyűlés elé terjeszteni. Mint arról a MTT-Honlapon már korábban gyors hírben beszámoltunk, a 2016. okt. 5-i Rendkívüli Közgyűlés a következő határozatot hozta: „A Közgyűlés az egyesület 2016. március 9-i módosított és a 2016. október 5-i a Fővárosi Törvényszék a pk.65.707/1991/36 számú végzési határozata értelmében a hiánypótlással kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.” A Közgyűlés felhatalmazta egyben az egyesület titkárát, Szénási Istvánnét,  hogy a hiánypótlással módosított új Alapszabály-tervezetet, a jelenléti ívet, valamint a Rendkívüli Közgyűlés  jegyzőkönyvét a Fővárosi Törvényszékre a megadott határidőre benyújtva kérje a hiánypótlással kiegészített Alapszabály- módosítás átvezetését. Továbbá kérte a Közgyűlés a Fővárosi Törvényszéket, hogy a benyújtott dokumentumok esetében, ha szükséges, ismételten hiánypótlást szíveskedjék engedélyezni.

   A legjelentősebb változás az új Alapszabály-tervezetben, hogy a Civil Törvény értelmében a döntéshozó szerv a Közgyűlés és az Elnökség,  így a Választmány – mint döntéshozó szerv - a továbbiakban már nem működhet. Ennek megfelelően töröltük az Alapszabályból e korábbi vezető szervünket. Ezúton is köszöni az Elnökség az eddigi Választmány minden  tagjának sokéves áldozatkész munkáját!  Ugyanakkor nem szeretnénk elveszíteni a nagy tapasztalatú  tagjaink segítségét, akik többségükben évtizedek óta jelentős szerepet vállaltak a MTT munkájában. Éppen ezért a tervezet szerint létrehozzuk a Szakmai Tanácsadó Testületet. A Tervezet az  V.3.pont a következőt fogalmazza meg: „A Társaság korszerű, színvonalas szakmai munkájának biztosítását, annak fejlesztését a Szakmai Tanácsadó Testület segíti, amely véleményez és javaslatokat fogalmaz meg az Elnökségnek a Társaság szakmai tevékenységére vonatkozóan. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: funkciójából fakadóan minden egyes területi-szakmai szervezet vezetője, valamint a Társaság Elnöksége által felkért további szakemberek a Társaság tagságából.” Az SZTT-ben az eddigi aktív választmányi tagok munkájára számítunk! Az új Alapszabály akkor léphet életbe, amikor a Fővárosi Törvényszék jóváhagyja, s az Elnökség akkor fogja felkérni a Szakmai Tanácsadó Testület tagjait.

   

Az Elnökség és Választmány  (utolsó ülésén) október 5-én  megtárgyalta a következő napirendi pontot is:A Tehetség folyóirat kiadásának és terjesztésének  finanszírozási kérdései 2020-ig”. E napirend keretében tájékoztatást adott az Elnökség arról a szerződésről, amelyet a    Matehetsszel kötött, s ennek értelmében   anyagilag is  támogatja a „nagy testvér” a következő években  folyóiratunk  megjelenését. Természetesen e szerződésben rögzítettük, hogy  a Matehetsz munkájáról szóló  írások is megjelennek a folyóiratban. A  támogatásért  ezúton is köszönetet mondunk!

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet- Magyarországi Tagozata és a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola közös szervezésében ünnepi konferencián köszöntjük Mönks Professzort 85. születésnapja alkalmából 2017. április 7-8-án. A részletes program és a jelentkezési lap február közepétől lesz elérhető a MTT-Honlapon (www.mateh.hu)"

2016. december 15.                                            Dr. Balogh László  MTT-elnök