Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2023./2.

    I. A Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége  ülést tartott május  12-én.  Ezen az ülésen elsősorban az ugyanaznap megtartott MTT-Közgyűlést készítettük elő, de további több fontos napirend is szerepelt a témák között.

1.  Az Elnökség  megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta  az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő beszámolóját  a MTT 2022.  évi munkájáról. Ugyancsak megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Vezetőség  a MTT 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról. 2. A Vezetőség az elmúlt hat hónapban  immáron harmadik alkalommal tekintette át a MTT 33. országos Konferenciájának előkészületeit, s elfogadta a kiküldendő meghívóés jelentkezési lap tervezetét. A konferencia szeptember 22-23-án kerül megrendezésre Békéscsabán a MTT, a Matehetsz, a Jankay Tibor Két Tanítási NyelvűÁltalános Iskola és a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium közös szervezésében.  A helyi szervező munkában  Körösi Tibor vezetőségi tagunk és Dégenhardtné SzántóÁgota tanárnő vállalt  vezető szerepet. A meghívót a részletes programmal és a jelentkezési lapot augusztus 20. körül fogjuk kiküldeni a MTT-tagoknak. 3. Az Elnökség szavazott kitüntetésekre felterjesztettekről: egy egyéni kitüntetést (Tehetségekért aranykitűzőt) és egy intézményi kitüntetést (MTT Dícsérő Oklevele)  fogunk átadni a békéscsabai konferencián. 4. Három MTT-tagfelvételi kérelemben is pozitívan döntött az Elnökség. 5. Ezt követően a Vezetőség által korábban felkért Jelölő Bizottság: Berta József, Rendek Zsuzsa, Szatmári Melinda számolt be az aznapi  Közgyűlésen aktuális  tisztújítás előkészületeiről.

II. Ugyancsak május 12-én, a vezetőségi értekezletet követően került sor a rendes évi MTT-Közgyűlés lebonyolítására.

1. Az előre kiküldött  napirendi pontok előtt megemlékeztünk Dr. Gáborjáni Szabó Péter professzor áprilisban bekövetkezett haláláról, s egyperces néma felállással búcsúztunk a MTT alapító tagjától, egyik meghatározó személyiségétől. Ezt követően megválasztottuk a Közgyűlés levezető elnökét dr. Polonkai Mária tanárnő, a MTT alelnöke  személyében, a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére Bohdaneczky Lászlóné dr. elnökségi tag kapott megbízást, s felkértük a tisztújításban közreműködőket.

2. Ezután kerültek napirendre a MTT 2022. évi munkáját összegző dokumentumok. A hozzászólások, vita után a Közgyűlés egyhangú igen szavazatokkal fogadta el az alábbi határozati javaslatokat: - A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2022.  évi munkájáról. - A Közgyűlés fogadja el a MTT 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést, valamint az összefoglalót az SZJA-1% felhasználásáról. - A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2023. évi főbb feladatok kereteként  az V. pontban megfogalmazottakat. Ez utóbbiakat – fontosságukra tekintettel -  itt is közreadjuk.  FONTOSABB FELADATOK 2023-BAN  (A kiemelteket félkövér betűtípussal jelezzük.)- A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés. - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel. -Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése.- A szervezettség   erősítése: új tagok verbuválása, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken.- A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, e tevékenységrendszer újbóli lendületbe hozása, új szekciók alakítása. - A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli hatékony működtetése.- A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása.- A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása.- A Facebook lehetőségeinek eddiginél hatékonyabb felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban. - A MTT gazdasági helyzetének javítása, további források feltárása.

3. Ezt követően a Közgyűlés megválasztotta következő 3 évre a MTT Elnökségét és Felügyelőbizottságát.  A következő MTT-tagok kerültek be a két vezető testületbe – mindannyian a Közgyűlés egyhangú igen szavazatával.

ELNÖKSÉG
Eln
ök:  Dr. Balogh László      Alelnökök:   - Papp András       - Dr. Polonkai Mária       - Sarka Ferenc    - Tóth Tamás   - Turi Katalin        Titkár:  Szénási Istvánné    Ügyvivő: Tóth Ilona     Elnökségi tagok: - Dr. Bodnár Gabriella - Bohdaneczky Lászlóné dr.  -Kormos Dénes  

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
Elnök: Takácsné Laczó Sylvia   FB-tagok: -Demarcsek Györgyné    -Dr. Heimann Ilona      -Farkas György   

 

MINDKÉT VEZETŐ TESTÜLET NEVÉBEN KÖSZÖNJÜK A TAGSÁG BIZALMÁT!     

 

Debrecen, 2023. május 13..                             Dr. Balogh László  MTT-elnök s.k.

ISMÉT GYÁSZOL A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG

DR. GÁBORJÁNI SZABÓ PÉTER: 1935-2023

A közelmúltban 88. évében eltávozott az élők sorából dr. Gáborjáni Szabó Péter professzor, a MTT egyik alapító tagja. A Társaság szerveződése éveiben sokféle területen segítette munkánkat: építészmérnöki alapképzettségével műegyetemi tanári beosztásig emelkedett, emellett pedagógiai cikkei is megjelentek, verseket is írt, remekül rajzolt. Nagyon művelt és rendkívül toleráns, megértő volt, igazi pedagógus alkat, magyarázó, elfogadó, megbocsátó és türelmes egyéniség.
 
Ezzel a stílusával, bölcs meglátásaival jelentősen befolyásolta a Magyar Tehetséggondozó Társaság kialakuló kapcsolatrendszerét, munkastílusát, összhangban volt az ő tevékenysége az akkori jeles vezetőink, Czeizel Endre és Báthory Zoltán professzorok által közvetített magas szintű emberi értékekkel. Sikeres és sokszínű munkásságát bizonyítják a következő adatok is: 1984-ben irodalmi nívódíjat kapott; 1991-ben Velencében a Biennálé magyar pavilonjában, nemzeti biztosként megrendezte a Magyar Organikus Építészet kiállítását, negyven építész munkájából, ez 12 alkalommal további külhoni országokba is eljutott. 1992-ben magyar küldöttként képviselte hazánkat az EU Mass Media tanácskozásán. 2003-tól minden évben volt képzőművészeti kiállítása. 16 éven át tanított a Németh László Középeurópai Népi Akadémián, s az akadémia alelnöke is volt. Harminckét szervezetnek volt alapító vagy vezetőségi tagja, valamint hét grémium kurátora. Mindezek messzemenően bizonyítják, hogy nagyon értékes embert veszítettünk el Gáborjáni Szabó Péter professzor halálával! Mély fájdalommal búcsúznak a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjai, köszönetet mondva áldozatos munkájáért, mindazért, amit évtizedeken át tett a magyar tehetségek mentéséért, fejlesztéséért, Társaságunk munkájának hatékonnyá tételéért. Ígérjük: a magyar tehetségsegítők, tehetséggondozók sokezres csapata tanításait, emberi példaadását tisztelettel és szeretettel megőrzi, s továbbadja a következő nemzedéknek!

ISTEN VELED! NYUGODJ BÉKÉBEN!

Dr. Balogh László

Aktuális 2023. 1.

 A Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége kibővített ülést tartott március 8-án.  Ezen az ülésen több fontos napirend szerepelt, az alábbiakban adunk tájékoztatást mindegyikről. 1. Beszámoló hangzott el a  2023. szeptember 22-23-án Békéscsabán megrendezendő MTT  33. Országos Konferenciájának előkészületeiről. Az előterjesztők Balogh László és Kőrösi Tibor    voltak. Ezzel a kérdéskörrel már az októberi vezetőségi értekezleten is foglalkoztunk, akkor az időpontot, a helyszínt és a további tennivalókat fogadtuk el: egyrészt tartalmi szempontból, másrészt szervezési szempontból vannak tennivalói a konferenciát előkészítőknek. Mostanra körvonalazódtak a plenáris ülés előadásainak témakörei – ezek még finomításra várnak az előadókkal történő további egyeztetések során. Az előadók részben a tehetséggondozás aktuális országos  kérdésköreit veszik bonckés alá, részben a régió tehetséggondozó intézményei számolnak be munkájuk új elemeiről. A szervezési feladatok megoldása is folyamatban van: kialakultak  a  rendezvény helyszínei, biztosított a vendégek étkezése és szállása (térítés ellenében), s a konferencia támogatói is körvonalazódnak, ebben még van jócskán tennivaló a mai nehéz gazdasági viszonyok között… A végső programot a májusi vezetőségi ülésünkön fogadjuk el. 2. Áttekintettük a MTT 2022. évi gazdálkodását, az előterjesztők Tóth Tamás, Szénási Istvánné és Generál Zsuzsanna voltak. Összességében kiegyensúlyozott volt az elmúlt évi gazdálkodás, némi tartalék is maradt erre az évre. E beszámolót, kiegészítve a Közhasznúsági jelentéssel és az SZJA 1% felhasználásának összegzésével, a májusi Közgyűlést megelőző,  következő vezetőség ülésen még újból áttekintjük. 3. Tájékoztatót hallgattunk meg a 2022 őszén benyújtott, pozitívan elbírált NEA-pályázatunkról, ezt Tóth Ilona pályázati csoportvezető terjesztette elő. A summázó következtetés: ez a sikeres pályázat is hozzájárulhat ahhoz, hogy a MTT gazdálkodása 2023-ban is kiegyensúlyozott legyen. Ezúton is köszönet a pályázatot készítő vezetőségi tagoknak! 4. Beszámolót tartott Turi Katalin alelnök új MTT-szekció megalakulásáról és egyéb változásokról a szekciók életében. Turi Katalin alelnök asszony korábban széleskörű kérdőíves felmérést végzett a témakörben, tekintettel arra, hogy a MTT szakmai munkájának jelentős része a szekciókban folyik. Ahogy azt már korábban is megállapította a vezetőség, a COVID-járvány immár három éve okoz nehézséget a szekciók programjainak megszervezésében és lebonyolításában.  Ugyanakkor nagy a szóródás az egyes szekciók aktivitása között: vannak, akik ezen nehéz körülmények között is szerveztek programokat, míg mások pedig  szinte teljesen „lebénultak”. Alelnök asszony örömmel közölte, hogy megindult az aktivizálódási folyamat: egyrészt megalakult az elmúlt év decemberében az „Egyéni Tehetségfejlesztés Szekció” Farkas György igazgató úr vezetésével, másrészt több szekció is készített programtervet ez év tavaszára. Továbbra is hangsúlyoztuk az ülésen, hogy   a korábbiaknál jóval nagyobb energiát  kell fordítaniuk a szekcióvezetőknek a szervezésre  a programok sikeres megvalósításához. Ismét elhangzott, hogy nyitott az Elnökség az új szekciók létrehozására is. 5. Intézményi kitüntetési javaslatot terjesztett elő Sarka Ferenc alelnök úr a MTT Elismerő Oklevelére, amelyet az Elnökség egyhangúlag elfogadott. 6. Előkészítettük a MTT májusra tervezett Közgyűlésének napirendjeit, elfogadtuk az időpontját és helyszínét. A Közgyűlés 2023. május 12-én (péntek) 16 órai kezdettel kerül megrendezésre  Budapesten, az Európa 2000 Gimnáziumban (1143. Budapest, Gizella út 42-44.) A részletes meghívót kiküldjük április elején minden MTT-tagnak. 7. Az utolsó napirendi pontban  új MTT-tag felvételére  került sor, a  kérelmező felvételét egyhangúlag támogatta az Elnökség.

 

Debrecen, 2023. március 30.                             Dr. Balogh László

                                                                                 MTT-elnök

Aktuális 2023. 1.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság vezetősége kibővített ülést tartott március 8-án.  Ezen az ülésen több fontos napirend szerepelt, az alábbiakban adunk tájékoztatást mindegyikről. 1. Beszámoló hangzott el a  2023. szeptember 22-23-án Békéscsabán megrendezendő MTT  33. Országos Konferenciájának előkészületeiről. Az előterjesztők Balogh László és Kőrösi Tibor    voltak. Ezzel a kérdéskörrel már az októberi vezetőségi értekezleten is foglalkoztunk, akkor az időpontot, a helyszínt és a további tennivalókat fogadtuk el: egyrészt tartalmi szempontból, másrészt szervezési szempontból vannak tennivalói a konferenciát előkészítőknek. Mostanra körvonalazódtak a plenáris ülés előadásainak témakörei – ezek még finomításra várnak az előadókkal történő további egyeztetések során. Az előadók részben a tehetséggondozás aktuális országos  kérdésköreit veszik bonckés alá, részben a régió tehetséggondozó intézményei számolnak be munkájuk új elemeiről. A szervezési feladatok megoldása is folyamatban van: kialakultak  a  rendezvény helyszínei, biztosított a vendégek étkezése és szállása (térítés ellenében), s a konferencia támogatói is körvonalazódnak, ebben még van jócskán tennivaló a mai nehéz gazdasági viszonyok között… A végső programot a májusi vezetőségi ülésünkön fogadjuk el. 2. Áttekintettük a MTT 2022. évi gazdálkodását, az előterjesztők Tóth Tamás, Szénási Istvánné és Generál Zsuzsanna voltak. Összességében kiegyensúlyozott volt az elmúlt évi gazdálkodás, némi tartalék is maradt erre az évre. E beszámolót, kiegészítve a Közhasznúsági jelentéssel és az SZJA 1% felhasználásának összegzésével, a májusi Közgyűlést megelőző,  következő vezetőség ülésen még újból áttekintjük. 3. Tájékoztatót hallgattunk meg a 2022 őszén benyújtott, pozitívan elbírált NEA-pályázatunkról, ezt Tóth Ilona pályázati csoportvezető terjesztette elő. A summázó következtetés: ez a sikeres pályázat is hozzájárulhat ahhoz, hogy a MTT gazdálkodása 2023-ban is kiegyensúlyozott legyen. Ezúton is köszönet a pályázatot készítő vezetőségi tagoknak! 4. Beszámolót tartott Turi Katalin alelnök új MTT-szekció megalakulásáról és egyéb változásokról a szekciók életében. Turi Katalin alelnök asszony korábban széleskörű kérdőíves felmérést végzett a témakörben, tekintettel arra, hogy a MTT szakmai munkájának jelentős része a szekciókban folyik. Ahogy azt már korábban is megállapította a vezetőség, a COVID-járvány immár három éve okoz nehézséget a szekciók programjainak megszervezésében és lebonyolításában.  Ugyanakkor nagy a szóródás az egyes szekciók aktivitása között: vannak, akik ezen nehéz körülmények között is szerveztek programokat, míg mások pedig  szinte teljesen „lebénultak”. Alelnök asszony örömmel közölte, hogy megindult az aktivizálódási folyamat: egyrészt megalakult az elmúlt év decemberében az „Egyéni Tehetségfejlesztés Szekció” Farkas György igazgató úr vezetésével, másrészt több szekció is készített programtervet ez év tavaszára. Továbbra is hangsúlyoztuk az ülésen, hogy   a korábbiaknál jóval nagyobb energiát  kell fordítaniuk a szekcióvezetőknek a szervezésre  a programok sikeres megvalósításához. Ismét elhangzott, hogy nyitott az Elnökség az új szekciók létrehozására is. 5. Intézményi kitüntetési javaslatot terjesztett elő Sarka Ferenc alelnök úr a MTT Elismerő Oklevelére, amelyet az Elnökség egyhangúlag elfogadott. 6. Előkészítettük a MTT májusra tervezett Közgyűlésének napirendjeit, elfogadtuk az időpontját és helyszínét. A Közgyűlés 2023. május 12-én (péntek) 16 órai kezdettel kerül megrendezésre  Budapesten, az Európa 2000 Gimnáziumban (1143. Budapest, Gizella út 42-44.) A részletes meghívót kiküldjük április elején minden MTT-tagnak. 7. Az utolsó napirendi pontban  új MTT-tag felvételére  került sor, a  kérelmező felvételét egyhangúlag támogatta az Elnökség.

 

Debrecen, 2023. március 30.                             Dr. Balogh László

                                                                                 MTT-elnök

AKTUÁLIS 2022. 2.

Az Aktuális 2022. 1. számában tájékoztatást adtunk arról, hogy intenzív szakaszát jelentette a MTT Vezetőségének munkájában az elmúlt év novemberétől ez év februárjáig terjedő időszak, ott részleteztük a sok témakört, amellyel foglalkoztunk abban a periódusban. Azóta hasonlóan dinamikusan dolgozott az Elnökség: két ülést is tartottunk (március 30. és május 13.), ezeken egyrészt tovább tárgyaltuk azokat a kérdésköröket, amelyeket elkezdtünk elemezni a korábbi hónapokban –  cselekvési tervet is kidolgozva az előttünk álló 2022-es év hátralevő részére, másrészt előkészítettük a 2022-es MTT-Közgyűlést. Az alábbiakban a két vezetőségi ülésen és a Közgyűlésen napirendre került témaköröket foglaljuk össze.  
A március 30-i vezetőségi ülésen terítékre került „A tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét felmérő kérdőív” beérkezett válaszainak elemzése,   Sarka Ferenc, Turi Katalin, Papp András, Takácsné Laczó Sylvia vezetőségi tagok írásos összefoglalójára építve. Ugyancsak áttekintettük  „A szekcióvezetők körében végzett kérdőíves felmérés” beérkezett válaszait Turi Katalin alelnök írásos összefoglalója alapján. A MTT 2022. szeptemberi 32. Országos Konferenciájának időpontját, helyszínét,   programtervezetét és  a megrendezés feltételeit is megvizsgáltuk Balogh László és Csernaburczky Ferenc főigazgató, az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika) vezetőjének előterjesztésében. Foglalkozott  a Vezetőség a 2022.  évi MTT-Közgyűlés előkészítésével is: napirend, időpont,  helyszín stb. Áttekintettük a MTT sikeres NEA-Pályázata (2022. 04.01.- 2023. 03.31.) támogatott tevékenységeinek (7 elem) felelőseit, a programelemek  megvalósításának időbeli  tervét Tóth Tamás, Szénási Istvánné és  Tóth Ilona vezetőségi tagok előterjesztésében. Fontos kérdéskör volt most is a Tehetség folyóirat 2022. évi számainak tartalmi tervezése, valamint a nyomdai megjelentetés feltételeinek áttekintése, a napirend  előadói: Balogh László, Százdi Antal és Sarka Ferenc vezetőségi tagok voltak.
A fent jelzett ülésen több témakörnél maradtak nyitott kérdések, ezek – mint az itt látható is - a május 13-án tartott vezetőségi ülésen újból terítékre kerültek. Ezen az ülésen a legfontosabb témakör az  Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő beszámolója volt a MTT 2021. évben végzett szakmai munkájáról,  Balogh László elnök felvezetésében. Ugyancsak standard és fontos napirend volt az elnökségi ülésen a Társaság 2021. évi gazdálkodási beszámolója, a MTT közhasznúsági jelentése és  az SZJA 1% felhasználása,  Tóth Tamás, Szénási Istvánné, Takácsné Laczó Sylvia (elnökségi tagok és FB-elnök) előterjesztésében. Véglegesített változatban került megtárgyalásra a MTT 2022. szeptemberi 32. Országos Konferenciájának MEGHÍVÓJA és JELENTKEZÉSI LAPJA. Mint azt korábban hírül adtuk, ezen rendezvénynek a helyszíne az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika), időpontja pedig 2022. szeptember 16-17.  Ugyancsak újból terítékre került . „A tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét felmérő kérdőív” beérkezett válaszainak elemzése, s megfogalmazódtak  ezzel kapcsolatos további teendőink is.
Ugyancsak május 13-án rendeztük meg a Magyar Tehetséggondozó Társaság 2022. évi rendes Közgyűlését is az alábbi napirendekkel. 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2021. évben végzett szakmai munkájáról. 2. A Társaság 2021. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása. 4. Egyebek. A Közgyűlés az alábbi határozatokat egyhangúlag hozta meg:

1. A Közgyűlés elfogadta   az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2021.  évi munkájáról.
2. A Közgyűlés elfogadta a MTT 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a kapcsolódó közhasznúsági  jelentést,  valamint SZJA-1% felhasználásáról szóló összegzést.
3. A Közgyűlés elfogadta és  a 2022. évi főbb feladatok kereteként  az V. pontban megfogalmazottakat:
V. KIEMELT FELADATOK 2022-BEN
- A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.
-További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel.
- Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben.
- A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése.
- A szervezettség   erősítése: új tagok verbuválása, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken.
- A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, e tevékenységrendszer újbóli lendületbe hozása, új szekciók létrehozása.
- A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli hatékony működtetése.
- A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása.
- A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása.
- A Facebook lehetőségeinek eddiginél hatékonyabb felhasználása a kommunikációs eszköztárunkban.
- A MTT gazdasági helyzetének javítása, további források feltárása.

Megjegyzés: „AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ  TÁRSASÁG    2021.  ÉVI MUNKÁJÁRÓL” teljes terjedelemben olvasható rövidesen  a MTT-Honlapon (www.mateh.hu), valamint a  Tehetség  folyóirat  júniusban megjelenő 2022. 2. számában.

Debrecen, 2022. május 14.       Dr.   Balogh László   MTT-elnök