Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2017./2.

Két fontos  esemény zajlott le a közelmúltban a Magyar Tehetséggondozó Társaság szervezeti életében.  Az Elnökség 2017. május  10-én  tartott ülést, majd május 20-án  Közgyűlést tartottunk. Az Elnökség ülésén örömmel konstatálta, hogy  a  MTT 2016.  október 5-én megtartott Rendkívüli Közgyűlésén elfogadott új Alapszabály-tervezet a közelmúltban bejegyzésre került a Fővárosi Törvényszék által – már csak apróbb kiegészítések szükségesek,  s ennek megfelelően készítettük elő a május 20-i  Közgyűlésünket, ahol lehetővé vált néhány  változtatás  az Alapszabályunkban, kiemelten az Elnökség létszámának növelése. A Közgyűlésen a következő napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: -Az Elnökség beszámolója a MTT 2016. évben végzett szakmai munkájáról, -A Társaság 2016. évi gazdálkodási beszámolója, -A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása, -Az Alapszabályi módosítások elfogadása, -Tisztújítás.  A Közgyűlés elfogadta a MTT 2016. évi szakmai és gazdálkodási munkájáról a beszámolót az Elnökség  előterjesztésében, majd  határozatban rögzítette a 2017. évi főbb feladatokat.  Ezek a következők: - Az Elnökség munkájának megerősítése, a Választmány „törlése” miatt a létszám bővítése, új munkamegosztás kialakítása. – A Szakmai Tanácsadó Testület munkaprogramjának , működése  szervezeti kereteinek kialakítása. - A szekciók magas színvonalú munkájának fenntartása, további erősítése szakmailag.  - A MTT-honlap tartalmi gazdagításának folytatása.  - A szervezettség további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken. - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése. - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel, kiemelten a „Tehetségek Magyarországa” célkitűzéseinek megvalósítása céljából. (A teljes Közgyűlési beszámoló a kapcsolódó határozatokkal együtt olvasható a MTT-Honlapon –www.mateh.hu -, valamint a Tehetség 2017./2. számában.) Megválasztásra került a május 20-i Közgyűlésen az új, emelt létszámú Elnökség, valamint a Felügyelőbizottság is. A következők kaptak 3 évre bizalmat a Közgyűléstől az egyes funkciókban. Elnök: Dr. Balogh László , alelnökök:   - Dr. Heimann Ilona,   - Dr. Polonkai Mária,  - Sarka Ferenc,    - Tóth Tamás,   - Turi Katalin; titkár:  Szénási Istvánné,    ügyvivő: Bohdaneczky Lászlóné dr., további elnökségi tagok: - Dr. Bodnár Gabriella,  -Dr. Dávid Imre , -Kormos Dénes. A Felügyelőbizottság elnöke: Gönczi Sándor , tagjai: -Bíró Gábor,  -Gyurcsó Gyuláné, -Takácsné Laczó Szilvia.  a Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos   Konferenciája 2017. szeptember 22-23-án  Szarvason, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában kerül megrendezésre, a részletes program és a jelentkezési lap augusztus 20. után lesz olvasható a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu)     

2017. május 28.                                    Dr. Balogh László
                                                                   elnök

Aktuális 2017./1.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége 2017. március  1-én ülést tartott. Az értekezleten fontos napirendi pontok kerültek megtárgyalásra. Első kérdéskörként a MTT Alapszabályának módosításából fakadó új helyzetnek    - a Választmány megszűnése  - az elemzése, a vezetési struktúra továbbfejlesztésének tennivalói  kerültek terítékre .  Az Elnökség fontosnak látja a jövőbeli munka sikerének biztosításához az Elnökség tagjai számának 11 főre történő emelését a májusi tisztújítás keretében  - a jelenlegi 6 fő helyett. A bővítést az  indokolja, hogy a Választmány megszűnése után több munka hárul az Elnökségre, így szükség van a vezetőség megnövekedett munkájában új munkamegosztás kialakítására. Második napirendként a 2017.  évi Közgyűlés előkészítése került megtárgyalásra. A Közgyűlés napirendjére a következő határozat született: - A MTT 2017. évi munkájáról elnökségi szakmai és gazdasági beszámoló,  - Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, -Tisztújítás. A Közgyűlés  időpontja: 2017. május 20. (szombat) 11 órai kezdet, helyszíne: Európa 2000 Középiskola, 1143. Budapest, Gizella út 36. Harmadik kérdéskörként javaslat  került terítékre tehetséggondozó intézmények, más civil szervezetek stb. kiemelkedő munkájának elismerése céljából odaítélhető „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés megalapítására. Az Elismerő Oklevél odaítélésére vonatkozó Szabályzatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta, rövidesen olvasható lesz a MTT-Honlapon. Utolsó napirendi pontként  tervet fogadott  el az Elnökség a Tehetség folyóirat indulása 25. évfordulójának  megünneplésére: 2018-ban   kiadvány és konferencia- rendezvény is lesz.  A közelmúlt eseményei közül külön említést érdemel a 2017. április 7-8-án Kazincbarcikán megrendezett Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztési Konferencia, amelyet a Tompa Mihály Református Általános Iskola , a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közösen szervezett meg. A rendezvény keretében történt Mönks professzornak a köszöntése a 85. születésnapja alkalmából. A 200 szakember részvételével lebonyolított nagysikerű  konferenciáról külön beszámolóban olvashatnak az érdeklődők a Tehetség folyóirat 2017.1. számában, valamint a Honlapunkon. (www.mateh.hu)

2017. április                                       Dr. Balogh László
                                                              elnök

Aktuális 2016.3.

A nyári csöndes időszak után  szeptemberben kiemelkedő esemény volt   Magyar Tehetséggondozó Társaság 27. Országos Konferenciája, amely   a   kisvárdai  Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban került megrendezésre 2016. szeptember 23-24-én.  Az előbb említett két „házigazdán”  túl a rendezvény több szervezet, intézmény összefogásával valósult meg. A fővédnökséget Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr vállalta, s  személyes részvételével és  köszöntő beszédével is megtisztelte a  résztvevőket.  A  Nemzeti Pedagógus Kar, Kisvárda Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerülete, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, s anyagi támogatásával a Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság is segítette a Konferencia színvonalas megrendezését. E szervezetek, intézmények vezetői közül többen is személyesen köszöntötték a Konferencián megjelenteket a Konferencia megnyitóján: Leleszi Tibor, Kisvárda Város polgármestere, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Pásztor Gyula Csabáné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerületének igazgatója megnyitó  gondolataikkal a köszöntésen túl jelentősen motiválták a jelenlevő szakembereket a további hatékony tehetséggondozó munkára is. Ezúton is köszönjük a támogatást minden közreműködő szervezetnek, intézménynek, személynek, természetesen ezt a köszönetet külön  levélben is kifejeztük!
   A Konferencia során megtapasztaltuk, hogy Kisvárda erőfeszítései az elmúlt években  kiemelkedő  eredményeket hoztak a tehetséggondozás több területén is,  példamutató ez az ország minden települése számára. Az is bizonyosságot nyert, hogy ebben a sokszínű tehetségkereső és - fejlesztő munkában a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium  meghatározó szerepet játszik, s a Bíró Gábor Igazgató Úr és Kollegái által tartott műhelybeszámolók, valamint a tanulók műsora bizonyították e komplex tehetségfejlesztő tevékenység  magas színvonalát.  Az is egyértelmű volt minden résztvevő számára, hogy az Iskola vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Ezekből az értékekből fakad az is, hogy a hazai tehetséggondozásban  gyöngyszemként nyilvántartott Arany János Tehetséggondozó Program egyik vezető iskolájaként és kollégiumaként is kitűnő munkát végeznek. 
   Mindezek alapján  az az egyöntetű vélemény alakult ki   Mönks Professzorban, a European Council for High  Ability  örökös elnökében,  a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában évek óta vezető szerepet vállaló jelenlevő  kutatókban, szervezőkben ,  valamint  az ország minden részéből érkezett szokatlanul nagyszámú ( több mint kétszáz résztvevő volt!) szakembergárdában,  hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve is szakszerű, magas szintű és sikeres tehetséggondozó munka folyik a  „BESI”-ben. A MTT vezetése nevében ezúton is gratulálunk a sikerekhez! Külön is köszönve Bíró Gábor igazgató úrnak és minden munkatársának, közreműködő diáknak  a konferencia megszervezésében, lebonyolításában végzett példaértékű tevékenységét,  további munkájukhoz  sok sikert kívánunk!
      A Konferencián átadásra került a MTT „Tehetségekért” kitüntetése.  2016-ban a következő tehetséggondozó szakemberek  kapták e díjat a Választmány döntése alapján: Bíró Gábor,  a Kisvárdai Bessenyei György  Gimnázium és Kollégium igazgatója, Halász László,  a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatója, Dr. Szilágyiné Pálkövi Mária,  a Konszonancia Tehetség Tanács elnöke, Nyíregyháza. A kitüntetésükhöz ezúton is gratulálunk, s további sikeres tehetséggondozó munkát kívánunk. Ugyancsak ünnepi eseményt jelentett, hogy  F.J. Mönks Professzor,  a European Council for High  Ability  örökös elnöke a Nijmegeni Katolikus Egyetem képviseletében, a   Debreceni Egyetemmel korábban  kötött együttműködési szerződés alapján itt adta át a nemzetközi ECHA-Diplomát a Debreceni Egyetemen végzett  „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés” pedagógus szakvizsga programot teljesítő több mint harminc tehetségfejlesztő szakembernek.
   Részletes beszámoló a Konferenciáról Bíró Gábor igazgató úr összefoglaló írásában olvasható a Tehetség 2016.3. számában, valamint a MTT Honlapján (www.mateh.hu).

Debrecen, 2016. szeptember 30.                             Dr. Balogh László
                                                                              MTT-elnök

Aktuális 2016.4.

  A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Választmánya  ülést tartott 2016. október 5-én. A fő napirendi pont a MTT által 2016 márciusában benyújtott Alapszabály - változtatáshoz  érkezett Fővárosi Törvényszék  hiánypótlást   kérő  levelének, valamint az ezzel kapcsolatos szükséges változtatások  megtárgyalása volt. Előzetesen felkértünk egy jogi szakértőt, aki az új törvényi szabályozással összhangban elkészítette az újabb Alapszabály-módosítást. Ezt az Elnökség  javasolta az ugyanazon napra  (2016.okt.5.) összehívott Rendkívüli Közgyűlés elé terjeszteni. Mint arról a MTT-Honlapon már korábban gyors hírben beszámoltunk, a 2016. okt. 5-i Rendkívüli Közgyűlés a következő határozatot hozta: „A Közgyűlés az egyesület 2016. március 9-i módosított és a 2016. október 5-i a Fővárosi Törvényszék a pk.65.707/1991/36 számú végzési határozata értelmében a hiánypótlással kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.” A Közgyűlés felhatalmazta egyben az egyesület titkárát, Szénási Istvánnét,  hogy a hiánypótlással módosított új Alapszabály-tervezetet, a jelenléti ívet, valamint a Rendkívüli Közgyűlés  jegyzőkönyvét a Fővárosi Törvényszékre a megadott határidőre benyújtva kérje a hiánypótlással kiegészített Alapszabály- módosítás átvezetését. Továbbá kérte a Közgyűlés a Fővárosi Törvényszéket, hogy a benyújtott dokumentumok esetében, ha szükséges, ismételten hiánypótlást szíveskedjék engedélyezni.

   A legjelentősebb változás az új Alapszabály-tervezetben, hogy a Civil Törvény értelmében a döntéshozó szerv a Közgyűlés és az Elnökség,  így a Választmány – mint döntéshozó szerv - a továbbiakban már nem működhet. Ennek megfelelően töröltük az Alapszabályból e korábbi vezető szervünket. Ezúton is köszöni az Elnökség az eddigi Választmány minden  tagjának sokéves áldozatkész munkáját!  Ugyanakkor nem szeretnénk elveszíteni a nagy tapasztalatú  tagjaink segítségét, akik többségükben évtizedek óta jelentős szerepet vállaltak a MTT munkájában. Éppen ezért a tervezet szerint létrehozzuk a Szakmai Tanácsadó Testületet. A Tervezet az  V.3.pont a következőt fogalmazza meg: „A Társaság korszerű, színvonalas szakmai munkájának biztosítását, annak fejlesztését a Szakmai Tanácsadó Testület segíti, amely véleményez és javaslatokat fogalmaz meg az Elnökségnek a Társaság szakmai tevékenységére vonatkozóan. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: funkciójából fakadóan minden egyes területi-szakmai szervezet vezetője, valamint a Társaság Elnöksége által felkért további szakemberek a Társaság tagságából.” Az SZTT-ben az eddigi aktív választmányi tagok munkájára számítunk! Az új Alapszabály akkor léphet életbe, amikor a Fővárosi Törvényszék jóváhagyja, s az Elnökség akkor fogja felkérni a Szakmai Tanácsadó Testület tagjait.

   

Az Elnökség és Választmány  (utolsó ülésén) október 5-én  megtárgyalta a következő napirendi pontot is:A Tehetség folyóirat kiadásának és terjesztésének  finanszírozási kérdései 2020-ig”. E napirend keretében tájékoztatást adott az Elnökség arról a szerződésről, amelyet a    Matehetsszel kötött, s ennek értelmében   anyagilag is  támogatja a „nagy testvér” a következő években  folyóiratunk  megjelenését. Természetesen e szerződésben rögzítettük, hogy  a Matehetsz munkájáról szóló  írások is megjelennek a folyóiratban. A  támogatásért  ezúton is köszönetet mondunk!

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet- Magyarországi Tagozata és a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola közös szervezésében ünnepi konferencián köszöntjük Mönks Professzort 85. születésnapja alkalmából 2017. április 7-8-án. A részletes program és a jelentkezési lap február közepétől lesz elérhető a MTT-Honlapon (www.mateh.hu)"

2016. december 15.                                            Dr. Balogh László  MTT-elnök

Aktuális 2016.2.

A Magyar  Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya 2016. április 20-án  ülést tartott. Ezeken a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. -  Az Elnökség beszámolója a MTT 2015-ben végzett munkájáról; - A Társaság 2015. évi gazdálkodási beszámolója; - A MTT közhasznúsági jelentése; -  A „Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése;  - A MTT  2016. évi,  27.   Országos Konferenciája végleges programjának tartalma. Mind az Elnökség, mind a Választmány  minden előterjesztést elfogadott, s azt követően még aznap  a Társaság rendes  évi Közgyűlésére is sor került, amelynek meghívója az Alapszabályunknak megfelelően több mint egy hónappal e rendezvény előtt közhírré tétetett.  A Közgyűlésen a szokásos évi értékeléseket végeztük el a következő napirendek szerint: 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2015. évben végzett munkájáról. 2. A Társaság 2015. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentése, valamint az „ Egyebek” napirendi pontban további felvetésekre is lehetőség volt. A Közgyűlés az előterjesztéseket egyhangúlag fogadta el, s az alábbiakban határozta meg Társaság a 2016. évi főbb feladatait:  - A szekciók magas színvonalú munkájának fenntartása, további erősítése szakmailag és területileg egyaránt;  - A MTT-honlap tartalmi gazdagításának folytatása;  - A szervezettség további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken; - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés;  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben; - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok további erősítése, - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a MATEHETSZ-szel; – A Választmány egri kihelyezett ülésén felvetődött, a hazai tehetséggondozást érintő problémák  (részletek az Aktuális 2015.4-ben) megoldásaira folyamatosan keresnünk kell a lehetőségeket, együttműködve más érintett szervezetekkel. A Közgyűlési beszámoló részletei olvashatók a Honlapunkon és a Tehetség folyóirat 2016.2. számában.
    Itt hívjuk fel ismét a figyelmet, hogy  a  MTT 27. Országos Konferenciája  a   kisvárdai  Bessenyei György Gimnáziumban kerül megrendezésre 2016. szeptember 23-24-én. A részletes program már olvasható a MTT-Honlapon és a Tehetség folyóirat 2016.1. számában. A Jelentkezési lap és a technikai tájékoztató augusztus 20. körül kerül fel a Honlapra (www.mateh.hu), annak felhasználásával lehet a konferenciára regisztrálni.

2016. június 15. 

Dr. Balogh László
MTT-elnök