Keresés


Továbbképzések

AKTUÁLIS 2022. 1.

Az Aktuális legutóbbi számában (2021. 3-4.) már tájékoztattuk a tagságot és az érdeklődőket arról az örömteli hírről, hogy 2021. szeptemberében végre sikerült személyes részvétellel megrendeznünk  két fontos programot: a MTT 31. Országos Konferenciáját, valamint a Társaság 2021. évi rendes Közgyűlését. Ez utóbbin a jelenlevők  határozatként elfogadtak több olyan fontos témakört, amelyeket az Elnökség figyelmébe ajánlottak mielőbbi megtárgyalásra, elsősorban azzal a céllal, hogy a járvány okozta nehéz hónapok után mielőbb álljon készenlétben a MTT tagsága tevékenységének újbóli lendületbe hozására. Ezzel összhangban a MTT Vezetősége 2021. november 3-án  online   értekezletet tartott, ezen  tíz választott képviselő volt jelen az internet közvetítésével, így teljesült a határozatok hozatalához szükséges ötven százalék feletti arány. Majd december 9-én pedig az Elnökség több tagjának részvételével szekcióvezetői értekezletet hívott össze Turi Katalin alelnök asszony, akinek a hatáskörébe tartozik ez a feladatkör, ezen a megbeszélésen tizenhárom szekcióvezető és elnökségi tag vett részt online keretek között. Az alábbiakban a két értekezleten megtárgyalt kérdésköröket mutatom be, összekapcsolva a két rendezvény adekvát tartalmi elemeit, így van mód arra, hogy összefoglaljuk, milyen konkrét célokat, feladatokat tűztünk ki aktuálisan a MTT munkájában, felkészülve munkánkban a nagyobb sebességre a pandémia gyengülésével.
    1.A november 3-i vezetőségi ülés egyik legfontosabb napirendje volt: „A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, újból lendületbe hozása a járvány gyengülésével”
     Turi Katalin alelnök, a terület felelőse felvezető gondolataiban megerősítette, hogy a szekciók munkája elengedhetetlen a MTT érdemi munkájához, de a járvány miatt bizonyos szekciókban pangás alakult ki. El kellene érni, hogy évenként legalább 1 programot minden szekció szervezzen és valósítson meg ezen nehéz időszakban is. Javaslata, hogy december elején összehívja a szekciók vezetőit megtárgyalni az előrelépés lehetőségeit. Többen is jelezték a Vezetőség tagjai közül, hogy szívesen bekapcsolódnak az online értekezletbe, amelynek megszervezését Turi Katalin vállalta. Ezt a javaslatot az Elnökség határozatban rögzített, amelynek következtében  december 9-én meg is tartottuk a szekcióvezetők online értekezletét. Ezen az alelnök asszony alábbi javaslatait a jelenlevők egyhangúlag fogadták el.
-       Kerüljön feltérképezésre a szekcióvezetők által a szekciók befolyásolási körébe, „holdudvarába” tartozó intézmények, szervezetek köre. Olyanok, akik eddig is rendszeresen partnerei, segítői voltak a szekció munkájának, illetve azok, akik megszólíthatók a jövőben. Az erre szolgáló segédletet Turi Katalin  kiküldi a szekcióvezetőknek és tájékoztatásul az Elnökség tagjainak is. (Ez meg is történt.)
-    Mérjük fel az egymással való kapcsolati hálónkat is. Melyek azok a szekciók, akikkel eddig is volt kapcsolatunk, melyek azok, akikkel lehet, vagy szükséges lenne. Ehhez is készült az előző pontban említett segédlet.
-    Minden szekció szervezzen 2022-ben legalább egy rendezvényt, „megmozdulást” akár önállóan, akár másokkal közösen, és a híradás kerüljön fel a Társaság két legfontosabb kommunikációs csatornájára, a honlapra és a Facebookra (a két csatorna közösen meghozott szabályai szerint).  
   2. A november 3-i elnökségi ülésen írásos előterjesztésben javasolta Turi Katalin  és Sarka Ferenc alelnök a „Versenyszervezési szekció újbóli megszervezését”. Az írásos anyagot megtárgyalta a Vezetőség, s néhány ponton korrekciós javaslatok fogalmazódtak meg, amelyeket a jelenlevő elnökségi tagok egyhangúlag fogadtak el.
Határozatok a napirendhez: (Az Elnökség egyhangúlag fogadta el ezeket.)
-    Az Elnökség megbízza a területért felelős alelnököket, hogy készítsék el a kérdőív tervezetét  a tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetének feltérképezéséhez, és azt terjesszék az Elnökség elé.  (Felelős: Turi Katalin és Sarka Ferenc alelnökök)
-    Az évekkel ezelőtt megszűnt Versenyszervezői szekciót újra kell szervezni, és javaslatot kell beterjeszteni az Elnökségnek a szekcióvezető személyére. (Felelős: Turi Katalin alelnök)
-    A területért felelős alelnökök az Elnökség által jóváhagyott kérdőív alapján mérjék fel a tagság bevonásával az MTT tagjait és/vagy szervezeteit érintő tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét, összesítsék a beérkezett adatokat, javaslatokat,  és terjesszék azokat egy összehívandó elnökségi ülés elé. (Felelős: Turi Katalin és Sarka Ferenc alelnökök)
Ezek a feladatok megbeszélésre kerültek a decemberi szekcióvezetői értekezleten is, s egyhangúlag támogatták a jelenlevő szekcióvezetők  e célkitűzések megvalósítását. Azóta már elkészült a kérdőív, s folyamatban van az online  kiküldése a MTT-tagságnak és szervezeteknek. A visszaküldési határidő február 28., ezt követően történik meg a feldolgozás, s várhatóan márciusban vagy április első felében a felmérés  eredményei a MTT Vezetősége elé kerülnek megtárgyalásra, illetve a lehetséges további felhasználásra. A kérdőíves felmérés és értékelés szervezése példaértékű csapatmunkában valósul meg: Turi Katalin és Sarka Ferenc alelnökök mellett Takácsné Laczó Sylvia FB-elnök és Tóth Ilona, a MTT adatkezelési koordinátora irányítják e nagyívű program realizálását. Az informatikai  hátteret a gyors és sikeres lebonyolításhoz az Európa 2000 Gimnázium biztosítja, ezúton is köszönjük Papp András igazgató úrnak a már sokadik ilyen típusú segítséget.
   3.  „A MTT Szakmai Tanácsadó Testületének újbóli aktivizálása” is napirendre került a novemberi vezetőségi értekezleten. itt is van tennivalónk. Turi Katalin alelnök, a terület felelőse azt javasolta, hogy első lépésként küldjük ki  az SZTT tagjainak is a versenyszervezéssel kapcsolatos kérdőívet, ezzel mozgásba tudjuk hozni őket ebben a járvány-helyzetben is. Az Elnökség jelenlevő tagjai ezt határozatként elfogadták.
    4. „A Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek
 felhasználásával” ugyancsak napirendre került a novemberi elnökségi ülésen. A témakör felelőse, Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, FB-elnök felvezető gondolataiban vázolta, hogy nem érkezik hozzá megfelelő mennyiségű anyag a MTT tevékenységéről, amelyeket fel tudna tenni a Facebookra. Javasolta, hogy a szekcióelnökök decemberi online megbeszélésén ezt a problémakört is tűzzük napirendre. Ez meg is történt, s legfontosabb előrelépési lehetőségként Takácsné Laczo Sylvia kérte a szekcióvezetőket, hogy a korábban meghatározottak szerint juttassák el a Facebookra szánt anyagaikat hozzá, csak így tud hírértéke lenni mindannak a munkának, ami a szekciókban láthatóan folyt, folyik.
    5. „A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása” is terítékre került a novemberi vezetőségi ülésen. Balogh László  beszámolt arról, hogy a 2021. év 3-4. összevont számának nyomdai megjelentetéséhez rendelkezésre állnak a szükséges anyagi keretek. Ez köszönhető egyrészt a támogatóinknak: Matehetsz,  Európa 2000 Gimnázium, Modern Oktatási Stúdió, Botoló Nonprofit kft, másrészt azon MTT-tagoknak, akik fegyelmezetten befizették a tagdíjat a 2021. évre. Ezekből a forrásokból tudtuk fedezni a folyóirat nyomdai megjelentetésének ez évi költségeit. Ezúton is köszönjük a fenti szervezeteknek a támogatást, s reménykedünk, hogy  a 2022-es évben is hozzá tudnak járulni ezen kiadásunkhoz. Egyben kéri az Elnökség a MTT-tagokat, hogy próbáljanak további támogatókat szerezni az ebben az esztendőben 30 éves Tehetség folyóirat minél nagyobb számban történő nyomdai kiadásához. (A támogatást a MTT bankszámlájára tudják átutalni, megjelölve a küldő szervezet, illetve személy nevét, valamint a támogatás célját.) Természetesen a  rendelkezésünkre álló anyagi fedezet függvényében alakítjuk 2022-ben  is a folyóirat aktuális számainak terjedelmét és a nyomdai megjelenés példányszámát. Továbbra is érvényes az Elnökségnek egy korábbi határozata, hogy a Tehetség folyóiratot csak annak a MTT-tagnak fogjuk postázni, aki rendszeresen fizeti éves tagdíját. (A felhívást a 2022-es tagdíj fizetésére 2022.  január elején kiküldtük, megjelölve a befizetési határidőt is: február 28.)
   6. „A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása” témakör is napirendre került a novemberi elnökségi ülésen. Szénási Istvánné titkárunk készített egy összegzést a 2021. november eleji  helyzetről, amelyet Szénásiné távollétében Tóth Tamás alelnök terjesztett elő. Összességében kedvező volt a Társaság anyagi helyzete:  közel 800 ezer forintja volt  a MTT-nek a bankszámlánkon. Ennek közel  kétharmada azóta felhasználásra került ez év végéig (Tehetség folyóirat 2021. 3-4. összevont számának nyomdai költségére, valamint a könyvelőnk 2021. évi munkabérének kifizetésére stb.). Így a 2022. évet  megfelelő tartalékkal tudtuk kezdeni. Határozatot fogadott el az Elnökség, hogy ebben az évben is nyújtsunk be NEA-pályázatot – most működési költségekre. Ennek koordinálását Tóth Tamás alelnök vállalta -  megkérve ennek kidolgozására és benyújtására Tóth Ilonát, a MTT Pályázati csoportjának vezetőjét, valamint Szénásiné Ilonát,  a MTT titkárát. Itt is megosztom a jó hírt: a pályázatunk pozitív besorolást kapott: a kért összeget (350.000 .- Ft) megkaptuk 2022-re működési költségre!
    7. Mint minden év őszén, a novemberi vezetőségi ülésen most is tárgyaltunk a következő, a 2022. évi 32. Országos MTT-Konferencia helyszínéről. Az a határozat  született a Vezetőség jelenlevő tagjainak egyhangú támogatásával, hogy az alábbi intézmény évek óta kiemelkedő jelentőségő tehetséggondozó munkáját figyelembe véve, Balogh László elnök tárgyaljon az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika) vezetőjével, Csernaburczky Ferenc igazgató úrral a 2022. évi konferencia megrendezésének tartalmi és szervezeti kérdéseiről, s tegyenek előterjesztést a MTT Elnökségének tavaszi ülésén a szokásos szempontok szerint. Az Elnökség által javasolt fő témaköre e konferenciának: „Az egyéni tehetségfejlesztő programok aktuális kérdései.” A  konferencia várható időpontja: 2022. szeptember 16-17.  A részletes programot és jelentkezési lapot a jól bevált gyakorlatnak  megfelelően augusztus közepén küldjük ki a MTT-tagoknak, illetve hirdetjük a honlapunkon (www.mateh.hu) és  a Facebookon.

Debrecen, 2022. február 9..                       Dr.   Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2021. 3-4.

A nyári csöndes időszak után  szeptemberben sikerült két fontos programot megvalósítani: az egyik a MTT 31. Országos Konferenciája volt - ezt tavalyról halasztottuk el erre az évre; s kiemelkedő esemény volt ugyancsak a MTT 2021. évi Közgyűlése is ugyanazon a napon, szeptember 24-én. Erről a két eseményről fogok néhány fontos információt most közreadni.
    A Magyar Tehetséggondozó Társaság 31. Országos Konferenciája a   Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban és a  Podmaniczky Rendezvénykastélyban került megrendezésre 2021. szeptember 24-én. A járványhelyzet bizonytalansága, valamint a szakemberek által előrejelzett „negyedik hullám”  szeptemberben várható magyarországi megjelenése miatt korrigáltuk az eredeti tervet, s egy nap alatt bonyolítottuk le a konferenciát az eredetileg tervezett  két nap helyett. Ez a rövidebbre szabás szerncsére nem csökkentette a szakemberek érdeklődését, összességében közel másfélszáz résztvevő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. A sűrített programot nagyon dinamikusan koordinálta és a valósította meg a főrendező gárda, a Balassi Bálint  Gimnázium Vezetősége és Tantestülete. A régió  vezetői közül többen is személyesen köszöntötték a Konferencián megjelenteket: közülük kiemelendő szakmai szempontból is  Dunai Mónika, országgyűlési képviselőnek, valamint Horváth Tamás, Budapest XVII. Kerület Rákosmente polgármesterének felszólalása, amelyek egyben a konferencia hivatalos megnyitását is jelentették. Farkas György igazgató úr köszöntő szavait követően került sor az előadásokra jeles szakemberek közreműködésével: dr. Heimann Ilona, a MTT alelnöke, dr. Balogh László, a MTT és a Matehetsz elnöke, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke és  a MTT alelnöke, Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, a MTT Felügyelő Bizottságának elnöke, dr.Révész György, a Matehetsz Elnökségének tagja, a Pécsi Tudományegyetem professzora, Papp András igazgató,a MTT szekcióvezetője, Farkas György , a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium igazgatója, Rédei Zsuzsanna, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium iskolapszichológusa mutatták be prezentációjukat a tehetséggondozás legaktuálisabb témaköreiben. A Konferencia során megtapasztaltuk, hogy a Balassi Gimnázium 1993. óta tett  erőfeszítései   kiemelkedő  eredményeket hoztak a tehetséggondozás több területén is,  példamutató ez az ország minden iskolája számára. Az is egyértelmű volt minden résztvevő számára, hogy az Iskola vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre.  Mindezek alapján  az az egyöntetű vélemény alakult ki    a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában évek óta vezető szerepet vállaló jelenlevő  kutatókban, szervezőkben,  valamint  az ország minden részéből érkezett  szakembergárdában,  hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve is szakszerű, magas szintű és sikeres tehetséggondozó munka folyik a  Balassiban. A MTT vezetése nevében ezúton is gratulálunk a sikerekhez! Nem véletlen, hogy a Konferencia végén átadásra került a Balassi Gimnázium tehetséggondozó munkáját magasra értékelő kitüntetés, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevele. Ugyanezen a konferencián vette át a szintén 2020-ban odaítélt „Tehetségekért”–kitüntetést Tóth Ilona, a MTT Elnökségének adatkezelési koordinátora. Külön is köszönve Farkas György igazgató úrnak és minden munkatársának, külső támogatónak, közreműködő diáknak  a konferencia megszervezésében, lebonyolításában végzett példaértékű tevékenységét,  további munkájukhoz  sok sikert kívánunk! (A konferencián elhangzott előadások, valamint az öt  szekcióülés  összefoglalója megjelennek a Tehetség folyóirat 2021. 3-4. összevont számában, ott további  részletek lesznek olvashatók a programról. Várhatóan felkerül a folyóirat ezen száma is a MTT-Honlapjára is -www.mateh.hu - november végétől.)
       A Magyar  Tehetséggondozó Társaság  az előbbi konferenciával megegyező napon   13,30  órai kezdettel   tartotta  2021. évi RENDES KÖZGYŰLÉSÉT a Podmaniczky Rendezvénykastélyban a következő  napirenddel: 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2020. évben végzett szakmai munkájáról. 2. A Társaság 2020. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentésének és az SZJA 1% felhasználásának megtárgyalása. 4. Egyebek. Mivel a Tehetség folyóirat 2021. 3-4. számában megjelenik az Elnökség által készített Közgyűlési beszámoló a MTT 2020-ban végzett munkájáról   (ez ugyancsak rövidesen olvasható lesz a MTT-Honlapon is), ezért itt most csak azt a feladatsort mutatjuk be, amit a Közgyűlés határozatban fogadott el a 2021. év kiemelt tennivalóinak a MTT számára.
    „ V. KIEMELT FELADATOK 2021-BEN - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés. - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel.  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben.  - A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, újból lendületbe hozása a járvány gyengülésével. - A Szakmai Tanácsadó Testület újbóli aktivizálása. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok újjáélesztése, bővítése. -  A szervezettség   további erősítése: új tagok verbuválása, különösen a kevésbé „lefedett” területeken. - Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek felhasználásával.  - A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása.  - A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása. - A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása.”

Debrecen, 2021. október 9.

Dr. Balogh László
MTT-elnök

Aktuális 2021.1.

A MTT Elnöksége online-ülést tartott március 3-án, amelyen a Társaság tevékenysége továbbfejlesztésének néhány fontos témakörét, valamint a következő hónapok  aktuális teendőit tárgyaltuk meg, tekintettel a járvány-helyzet várható – több esélyes - alakulására is. Legfőbb napirendi pontként a Magyar Tehetséggondozó Társaság a 2020. évi bevételeiről és kiadásairól készített kimutatást, az ún. egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót tárgyalta meg a vezetőség Tóth Tamás alelnök és Szénási Istvánné titkár előterjesztésében. Több hozzászólás, és a Felügyelőbizottság véleményének meghallgatása után az előterjesztést – egy korrekciós javaslattal -  az Elnökség egyhangúlag elfogadta. Ezt a dokumentumot – kiegészítve a „közhasznúsági jelentés” és az SZJA 1%-os támogatás felhasználását összegző melléklettel – minden évben május 31-ig kell elküldenünk az illetékes felsőbb szervhez. Normális körülmények között addig a Közgyűlésünknek is el fogadnia az előterjesztést. Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt az adott időpontig nem lehetett összehívni a Közgyűlést, s erre most is van reális esély… Ez utóbbi  esetben elküldhetjük az anyagot az Elnökség jóváhagyása alapján is, de tavaly  a vonatkozó kormányrendelet  előírta, hogy az Elnökség által elfogadott fenti dokumentumokat a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követő 60 napon belül az egyesület Közgyűlésének napirendjére kell tűzni,  az egyesület ezen legfőbb szerve szavaz a végső elfogadásról. Egyelőre még mindkét eset lehetséges: vagy összehívjuk még május 31. előtt a Közgyűlést e napirend elfogadása céljából, vagy csak az adott időpontot követően, „utólagos” elfogadásra terjesztjük e plénum elé. Mivel egy másik szabály is van: az Elnökségnek 30 nappal a Közgyűlés megrendezése előtt ki kell küldeni a meghívót a tagoknak a napirendek feltüntetésével, ez a követelmény  is befolyásolja, hogy melyik megoldást tudjuk választani. A legdöntőbb tényező a jelenlegi veszélyhelyzet feloldásának az időpontja. Ehhez a napirendhez közvetlenül kapcsolódott a MTT jelenlegi gazdasági helyzetének – amely már az előző év lezárása óta (2020. dec. 31.) is változott - áttekintése, különös figyelemmel 2021. évi várható forrásainkra. Végső következtetése az volt az  Elnökségnek az ez évi várható bevételeink áttekintése után, hogy  szűkösen ugyan, de az ez évi terveink megvalósításához is rendelkezésre fognak állni a szükséges pénzügyi keretek.
   Fontos napirendi pont volt  a MTT-tagság nyilvántartása  megújításának  áttekintése. Tóth Ilona adtakezelési koordinátorunk több mint egy éves kitartó munkája eredményeként – a felvételi kérelmek és az adatmegújítási lapok összegzése alapján – pontos képet kaptunk arról, hogy hányan vagyunk aktív tagok jelenleg a MTT-ben, s a legfontosabb adatok is rendelkezésünkre állnak a tagsággal történő folyamatos kapcsolattartáshoz. Természetesen ezen adatokhoz a MTT Adatkezelési Szabályzatában leírt szigorú szabályok  alapján juthat hozzá bárki, ideértve az Elnökség tagjait is. Természetesen a Vezetőség tagjainak (ideértve a szekcióvezetőket is) és más programszervezőknek rendezvényeink szervezéséhez szükségük van személyes adatokra is, erre vonatkozóan elfogadtunk mostani ülésünkön néhány konkrét határozatot, amelyek a Honlapunkra  felkerülnek az „Elnökségi Határozatok Tárába”. Ami a lényeg: kétszázötven főt meghaladó jelenleg a Magyar Tehetséggondozó Társaság jelenlegi létszáma, a régi tagok közül – sokan már nyugdíjasok - jelentős számban „vonultak vissza”, jelezve ezt azzal, hogy a többszöri felhívásunk és személyes értesítésünk ellenére sem küldték vissza az adatok megújítását aláírásukkal igazoló lapot.
     A MTT kommunikációs munkájának továbbfejlesztését  hosszabb távon meghatározó napirend is terítékre került: „Alapelvek a MTT munkájában a Facebook lehetőségeinek felhasználásához”  címmel. Az elmúlt évi októberi vezetőségi ülésünkön is témakör volt   a Facebook-kínálta lehetőségek áttekintése. Már akkor megfogalmazódott: elengedhetetlen, hogy Társaságunk éljen ezekkel a  lehetőséggel. 2020 nyarától már fent vagyunk a Facebookon, s az eltelt időszak  alatt is  jelentősen terjesztettük a MTT programjait és egyéb információkat tevékenységünkről, s ennek következtében egyetértés volt abban, hogy a  jövőben még szélesebb  körben ki kell alakítanunk ennek használatát. Ugyanakkor megfogalmaztuk: megfelelő szabályozás is szükséges, hogy ne véletlenszerűen, kontroll nélkül  kerüljenek fel anyagok a világhálóra. Az októberi ülésen egyetértett abban  az Elnökség, hogy  Turi Katalin alelnök vezetésével alakuljon egy előkészítő csoport, amely magában foglalja  Laczo Sylviát a MTT Facebook-irányítóját, valamint Varga Árpádot, a MTT-Honlap főszerkesztőjét. Ezen bizottság több hónapos munkájának eredményeként elkészült egy komplex előterjesztés, amely kitér a következőkre: milyen MTT stratégiához illeszkedik a Fb létrehozása; milyen előnyöket nyújt a Facebook; veszélyek, amikre figyelni kell;   milyen tartalmakat tegyünk fel az Fb oldalra;  kik és hogyan tehetnek fel híreket, információkat az Fb oldalra? Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a kitűnő előterjesztést, azzal a javaslattal, hogy ki kell egészítenünk az Adatkezelési Szabályzatunkat egy melléklettel, amelyben megfogalmazzuk az ide vonatkozó speciális szabályokat, s ehhez kérjük  Tóth Ilona adatkezelési koordinátorunk segítségét.   
      A járvány miatt 2020-ban elmaradt MTT 31. Országos Konferenciája pótlásával kapcsolatban  határozat született, hogy ezt 2021. szeptember 24-25-én rendezzük meg a korábban elfogadott helyszínen: Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, 1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7. A részletes programot és a lebonyolítás technikai feltételeinek összegzését Farkas György igazgató úrnak és Balogh László MTT-elnöknek június elején  kell az Elnökség elé terjesztenie elfogadás céljából. A meghívók kiküldése szokás szerint augusztus közepén várható – reménykedve, hogy ebben az időpontban a járvány gyengülése lehetővé teszi a megrendezést. A Tehetség folyóirat 2021. évi számainak  nyomdai kiadásáról is határozat született: a 4 szám nyomdai megjelentetéshez az anyagiak előreláthatólag rendelkezésre állnak, tehát meg kell jelenniük ebben a formátumban is a folyóirat számainak.  Ugyanakkor az Elnökség azt kéri a kiadás tartalmi és szervezési felelőseitől (Százdi Antal, Sarka Ferenc, Balogh László), hogy az anyagi feltételek konkrét alakulásától függően, a Nyomdával minden számra külön szerződést kössön a MTT, s abban kerüljön rögzítésre mindig az aktuális példányszám. Új tagok felvételére is sor került az elnökségi ülésen: hét pedagógus jelentkezett a MTT-be az elmúlt hetekben, s mindannyiukat egyhangú igen szavazással vettük fel tagjaink sorába. Ezúton is köszönjük, hogy jelentkezésükkel megtisztelték Társaságunkat!

VÉGEZETÜL A MTT-TAGSÁG FIGYELMÉBE AJÁNLJUK A KÖVETKEZŐ FELHÍVÁSOKAT:
1. Már néhány hete új esztendőbe léptünk, s ilyenkor aktuális a tagsági díjak rendezése. Levélben kértük is Tagtársainkat, hogy  a 2021. évi tagdíjat fizessék be  átutalással a  Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámára: 10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank). Akik már átutalták, azoknak köszönjük! Kérjük, hogy aki eddig nem utalta át,  minél hamarabb tegye ezt meg. Ahogy ezt korábbi levelünkben jeleztük is, Tehetség folyóiratot csak annak tudunk postázni, aki rendszeresen fizeti éves tagdíját. (Éves tagsági díjak a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, előre is köszönjük befizetésüket.)
2. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság is fogadhatja a befizetett adó 1%-át, adószámunk: 19854487-1-09. Előre is köszönjük a felajánlásokat!

2021.  március  5.                                  Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2021.2.

      Az Aktuális 2021. 1. számában tájékoztatást adtunk a járvány-helyzet miatt  függőben maradt fontos terveinkről. Ezek egy része már letisztult, de a veszélyhelyzet további fennmaradása miatt még mindig vannak bizonytalanságok. Az alábbiakban összefoglaló tájékoztatást adunk a jelenlegi kilátásokról a következő hónapok jelentős MTT-programjaira vonatkozóan.  
      Mint az köztudott, a Magyar Tehetséggondozó Társaság  előző évi  bevételeiről és kiadásairól készített kimutatást, az ún. egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót  – kiegészítve ezt a „közhasznúsági jelentés” és az SZJA 1%-os támogatás felhasználását összegző melléklettel – minden évben május 31-ig kell elküldenünk az illetékes felsőbb szervhez. Normális körülmények között addig a Közgyűlésünknek is el kell fogadnia az előterjesztést. Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt az adott időpontig nem lehetett összehívni a Közgyűlést, s ez most is így lesz.  Amennyiben fel is oldanák a járványügyi veszélyhelyzetet addig, nem tudjuk teljesíteni azt a követelményt, hogy az Elnökségnek 30 nappal a Közgyűlés megrendezése előtt ki kell küldenie a meghívót a tagoknak a napirendek feltüntetésével.   A járványügyi veszélyhelyzetben, ugyanúgy mint az elmúlt évben,  elküldhetjük az anyagot az Elnökség jóváhagyása alapján is, de a most érvényben levő   kormányrendelet  előírja, hogy az Elnökség által elfogadott fenti dokumentumokat a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követő 90 napon belül az egyesület Közgyűlésének napirendjére kell tűzni,  az egyesület ezen legfőbb szerve szavaz a végső elfogadásról. Egyelőre nem látni most sem pontosan, hogy a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések hogyan alakulnak a következő hónapokban. Arra  van esély, ha minden kedvező forgatókönyv szerint alakul, hogy a szeptemberi budapesti 31. Országos MTT-Konferencia keretében megrendezhetjük a Közgyűlésünket.
      A járvány miatt 2020-ban elmaradt MTT 31. Országos Konferenciája pótlásával kapcsolatban  határozat született az ez évi márciusi elnökségi ülésen, hogy ezt 2021. szeptember 24-25-én rendezzük meg a korábban elfogadott helyszínen: Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, 1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7. A részletes program összeállítása  és a lebonyolítás technikai feltételeinek kidolgozása Farkas György igazgató úr és Balogh László elnök koordinációjában folyamatban van. A meghívók kiküldése szokás szerint augusztus közepén várható – reménykedve, hogy ebben az időpontban a járvány gyengülése lehetővé teszi a megrendezést. Előzetes tájékoztatásként kedvcsinálónak itt küldöm a Plenáris ülés tervezett programját, valamint a Szekciók témaköreit és vezetőik nevét.

Bővebben: Aktuális 2021.2.

Aktuális 2020. 3-4.

Azzal a jó hírrel  kezdem az Aktuális ezen számát, hogy a tavaszi  járványhelyzet miatt bekövetkezett több hónapos „fékezett” aktivitás  után az elmúlt két hónapban megélénkült a MTT szervezeti élete, s több fontos esemény is megrendezésre került. Kétszer tartottunk személyes részvétellel elnökségi ülést, sikerült megrendeznünk a 2020. évi Közgyűlésünket, valamint a MTT 1. Online Konferenciáját is. Ezekről az alábbiakban számolok be.
     Augusztus végén, közvetlenül a Közgyűlés előtt tartottunk elnökségi ülést, meghívottként  - mint évek óta rendszeresen – részt vettek rajta a Felügyelőbizottság tagjai is, valamint az állandó meghívottak. Ezen több fontos napirendet tárgyaltunk meg. Közülük kiemelendő: -„Az Elnökség közgyűlési beszámolója a MTT 2019. évi munkájáról”, amelyet az Elnökség egyhangúlag elfogadott, a teljes szövege olvasható a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu) - „A 2020. évi MTT-kitüntetések májusi email-es szavazásának határozati rangra emelése”. A következő kitüntetéseket ítélte oda az Elnökség 2020-ban: a személyek kiemelkedő munkájáért  adható „Tehetségekért” kitüntetést  ebben az évben Tóth Ilona tanárnő, a MTT adatkezelési koordinátora kapta;  a Magyar tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevelét, amelyet szervezetek, intézmények kaphatnak sokéves sikeres tehetséggondozó munkájukért, ebben az évben az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete (elnök: Tóth Tamás), valamint a Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium (igazgató: Farkas György) kapta. Ezek átadása mindig az adott év szeptemberi MTT Országos Konferenciáján történik, de mivel ez most nem kerülhetett megrendezésre a járvány miatt, ezért egy későbbi ünnepélyes alkalmat keresünk az átadásra. Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek, s további sikeres tehetségnevelő munkát kívánunk! - Az elnökségi ülés kiemelt napirendi pontja volt még a „Jelölő bizottság tájékoztatása a tisztújítás előkészületeiről”. A tájékoztatást az Elnökség tudomásul vette, s megkérte a J.B. tagjait, hogy a Közgyűlésen a rájuk háruló feladatokat lássák el, irányítsák a választás előkészítését, lebonyolítását. - Ugyancsak ezen az elnökségi ülésen tárgyaltuk meg a  „MTT Facebook-on történő megjelenésének helyzete, aktuális tennivalók” kérdéskörét.  Laczo Sylvia tanárnő, az Európa 2000 Gimnázium igazgatóhelyettese ajánlotta fel még a tavaszi hónapokban, hogy vállalja az ezzel járó feladatokat,  s a nyáron el is indult a MTT megjelenése a Facebookon, megpezsdítve a kommunikációs rendszerünket. Ezúton is köszönjük tagtársunk fáradságos munkáját ezen a területen is. Természetesen vannak még ezzel kapcsolatos közös tennivalóink is. Új MTT-tagok felvételére is sor került ezen az ülésen.
      A másik kibővített elnökségi ülésünket a közelmúltban, október 14-én tartottuk. Ezen azokat a napirendeket tárgyaltuk meg, amelyek az augusztus végi Közgyűlés által elfogadott, kiemelt 2020-as feladatainkra vonatkoztak. Itt most csak felsorolásszerűen jelzem ezeket a témaköröket, az ezekkel kapcsolatos határozatok rövidesen olvashatók lesznek a MTT-Honlap „Határozatok tárában”. – „A 2017-ben elfogadott eddigi elnökségi munkamegosztás felülvizsgálata”;  - „A MTT-tagság jelenlegi helyzetének áttekintése”; - „A 2019-ben megalakult két új szekció    (LIONS Clubok Szekciója, „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban”) eddigi tevékenysége, szakmai támogatásának lehetőségei a Vezetőség által”; - „A MTT jelenlegi gazdasági helyzete, további források feltárása”; - A Facebook lehetőségeinek felhasználása, eddigi eredmények, tervek,  együttműködés a MTT-Honlappal. Ezen az ülésen is voltak jelentkezők a MTT-be, akiket fel is vettünk. Közel három éve  ez a napirendi pont mindig szerepel az elnökségi ülésen, folyamatos visszajelzéseként, hogy van harminc év után  is törekvés újabb szakemberek körében is a MTT munkájában való aktív közreműködésre.
    A MTT 2020.  évi rendes Közgyűlését eredetileg  május 16-án rendeztük volna Szerencsen,  a kétnapos „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia” zárása után.  Ezt elsodorta a járványhelyzet, s az újabb elképzelés az volt, hogy a 2020. szeptember 25-26-án Budapesten, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium szervezésében megrendezendő MTT 31. Országos Konferencia zárása után  tartjuk szokásos évi rendes Közgyűlésünket. A járványhelyzet nyári erősödése miatt azonban előbbre kellett hoznunk ezt, sejteni lehetett, hogy szeptember végére már nem lesz alkalmas a helyzet nagyobb létszámú rendezvény szervezésére. (Sajnos,  a 31.  Országos Konferenciánkat el is kellett halasztanunk arról az időpontról a jövő évre…) Így tartottuk meg augusztus 28-án Budapesten az Európa 2000 Gimnáziumban a Közgyűlésünket. A napirendje ennek jórészt kötött – a munkánkat szabályozó jogi előírásokból fakadóan. Megtárgyalásra került most is  „Az Elnökség beszámolója a MTT 2019. évben végzett szakmai munkájáról”, „A Társaság 2019. évi gazdálkodási beszámolója” ,  „A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása”. Ezen kötelező  napirendek mellett most növelte a tennivalóinkat a MTT „tisztújításának”  napirendje. Összefoglalásként csak annyit, hogy az előterjesztések mindegyikét egyhangúlag fogadta el a Közgyűlés. Az előírásoknak megfelelően megtörtént a tisztújítás is: az Elnökség tagjainak ugyanazokat választotta meg a Közgyűlés, akik az előző  három évben is végezték ezt a munkát. A Felügyelő bizottság összetételében történt változás, mivel  a korábbi elnök, Gönczi Sándor  és az egyik tag, Bíró Gábor igazgató urak a továbbiakban már nem vállalták ezeket a funkciókat. Ezúton is köszönjük sok éven át magas szakértelemmel és nagy körültekintéssel végzett kiemelkedően felelősségteljes munkájukat! Az új FB elnökének Takácsné Laczo Sylviát választotta meg a Közgyűlés, tagoknak pedig Farkas Györgyöt, Gyurcsó Gyulánét és Kőrösi Tibort. Köszönjük, hogy vállalták e nem könnyű feladatot, munkájukhoz sikereket kívánunk!
   Ahogy fentebb már jeleztük,  a szeptemberre tervezett MTT 31.  Országos Konferenciáját a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt el  kellett halasztanunk a jövő évre. Tekintettel arra, hogy  emlékelőadásokat (halálozási, születési évfordulók jegyében) is terveztünk a programba, kellett valamilyen megoldást találni, hogy ezek elhangozzanak publikum előtt. Az Európa 2000 Gimnázium vezetése, Papp András igazgató úrral az élen a Közgyűlésen  felajánlotta, hogy biztosítja a feltételeket egy online konferencia megrendezéséhez, ahol szűkített időkeretben a legfontosabb néhány előadás elhangozhat a korábban tervezett 31. Országos Konferenciánk  programjából. Így jött létre a MTT 1. Online Konferenciája, amelyet az eredeti időpontban, 2020. szeptember 25-én rendeztünk meg a következő előadásokkal. Dr. Balogh László, az MTT és a Matehetsz elnöke nyitotta meg a konferenciát, majd  „Mönks professzor három évtizedes segítő munkája a magyar tehetséggondozás fejlődéséért – rendhagyó emlékezés fényképekkel” címmel tartott előadást.  Dr. Polonkai Mária, az MTT alelnöke és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke „Czeizel Endre elnök szerepe a Magyar Tehetséggondozó Társaság építésében” előadása jött ezután.  Majd Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke: „A Nemzeti Tehetség Program helyzete, eredményei, tervei” című előadását tartotta meg. Utána Farkas György igazgató, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumból: „Globális lehetőségek, helyi megoldások – egy komlpex tehetséggondozó program anatómiája” címmel beszélt saját munkájukról. Ezt követően Papp András igazgató, Európa 2000 Középiskola, Budapest, „A digitalizáció szerepe, lehetőségei  a tehetséggondozásban” címmel adta elő nagyon aktuális gondolatcsokrát. Végezetül Kiss Károly tanár úr az Európa 2000 Gimnáziumból „Tehetséggondozás és egyéni képességfejlesztés a Teams és OneNote alkalmazások segítségével iskolai csoportokban” címmel kapcsolódott mondandójával az előző előadáshoz. A konferencia végén a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium diákjai adtak színvonalas kulturális műsort. Szép számmal vettek részt szakemberek a konferencia megtekintésében, de aki akkor nem tudott kapcsolódni a programhoz, letöltheti az összes előadást a Facebook-ról, valamint a Matehetsz Honlapjáról. (www. tehetseg.hu). Ezúton is köszönjük minden közreműködőnek, kiemelten az előadóknak, valamint az Európa 2000 Gimnázium vezetésének és tantestületének a segítségét ezen új típusú első konferenciánk  előkészítésében, megrendezésében.

2020. október 18.                            Dr. Balogh László MTT-elnök