Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2020. 3-4.

Azzal a jó hírrel  kezdem az Aktuális ezen számát, hogy a tavaszi  járványhelyzet miatt bekövetkezett több hónapos „fékezett” aktivitás  után az elmúlt két hónapban megélénkült a MTT szervezeti élete, s több fontos esemény is megrendezésre került. Kétszer tartottunk személyes részvétellel elnökségi ülést, sikerült megrendeznünk a 2020. évi Közgyűlésünket, valamint a MTT 1. Online Konferenciáját is. Ezekről az alábbiakban számolok be.
     Augusztus végén, közvetlenül a Közgyűlés előtt tartottunk elnökségi ülést, meghívottként  - mint évek óta rendszeresen – részt vettek rajta a Felügyelőbizottság tagjai is, valamint az állandó meghívottak. Ezen több fontos napirendet tárgyaltunk meg. Közülük kiemelendő: -„Az Elnökség közgyűlési beszámolója a MTT 2019. évi munkájáról”, amelyet az Elnökség egyhangúlag elfogadott, a teljes szövege olvasható a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu) - „A 2020. évi MTT-kitüntetések májusi email-es szavazásának határozati rangra emelése”. A következő kitüntetéseket ítélte oda az Elnökség 2020-ban: a személyek kiemelkedő munkájáért  adható „Tehetségekért” kitüntetést  ebben az évben Tóth Ilona tanárnő, a MTT adatkezelési koordinátora kapta;  a Magyar tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevelét, amelyet szervezetek, intézmények kaphatnak sokéves sikeres tehetséggondozó munkájukért, ebben az évben az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete (elnök: Tóth Tamás), valamint a Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium (igazgató: Farkas György) kapta. Ezek átadása mindig az adott év szeptemberi MTT Országos Konferenciáján történik, de mivel ez most nem kerülhetett megrendezésre a járvány miatt, ezért egy későbbi ünnepélyes alkalmat keresünk az átadásra. Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek, s további sikeres tehetségnevelő munkát kívánunk! - Az elnökségi ülés kiemelt napirendi pontja volt még a „Jelölő bizottság tájékoztatása a tisztújítás előkészületeiről”. A tájékoztatást az Elnökség tudomásul vette, s megkérte a J.B. tagjait, hogy a Közgyűlésen a rájuk háruló feladatokat lássák el, irányítsák a választás előkészítését, lebonyolítását. - Ugyancsak ezen az elnökségi ülésen tárgyaltuk meg a  „MTT Facebook-on történő megjelenésének helyzete, aktuális tennivalók” kérdéskörét.  Laczo Sylvia tanárnő, az Európa 2000 Gimnázium igazgatóhelyettese ajánlotta fel még a tavaszi hónapokban, hogy vállalja az ezzel járó feladatokat,  s a nyáron el is indult a MTT megjelenése a Facebookon, megpezsdítve a kommunikációs rendszerünket. Ezúton is köszönjük tagtársunk fáradságos munkáját ezen a területen is. Természetesen vannak még ezzel kapcsolatos közös tennivalóink is. Új MTT-tagok felvételére is sor került ezen az ülésen.
      A másik kibővített elnökségi ülésünket a közelmúltban, október 14-én tartottuk. Ezen azokat a napirendeket tárgyaltuk meg, amelyek az augusztus végi Közgyűlés által elfogadott, kiemelt 2020-as feladatainkra vonatkoztak. Itt most csak felsorolásszerűen jelzem ezeket a témaköröket, az ezekkel kapcsolatos határozatok rövidesen olvashatók lesznek a MTT-Honlap „Határozatok tárában”. – „A 2017-ben elfogadott eddigi elnökségi munkamegosztás felülvizsgálata”;  - „A MTT-tagság jelenlegi helyzetének áttekintése”; - „A 2019-ben megalakult két új szekció    (LIONS Clubok Szekciója, „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban”) eddigi tevékenysége, szakmai támogatásának lehetőségei a Vezetőség által”; - „A MTT jelenlegi gazdasági helyzete, további források feltárása”; - A Facebook lehetőségeinek felhasználása, eddigi eredmények, tervek,  együttműködés a MTT-Honlappal. Ezen az ülésen is voltak jelentkezők a MTT-be, akiket fel is vettünk. Közel három éve  ez a napirendi pont mindig szerepel az elnökségi ülésen, folyamatos visszajelzéseként, hogy van harminc év után  is törekvés újabb szakemberek körében is a MTT munkájában való aktív közreműködésre.
    A MTT 2020.  évi rendes Közgyűlését eredetileg  május 16-án rendeztük volna Szerencsen,  a kétnapos „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia” zárása után.  Ezt elsodorta a járványhelyzet, s az újabb elképzelés az volt, hogy a 2020. szeptember 25-26-án Budapesten, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium szervezésében megrendezendő MTT 31. Országos Konferencia zárása után  tartjuk szokásos évi rendes Közgyűlésünket. A járványhelyzet nyári erősödése miatt azonban előbbre kellett hoznunk ezt, sejteni lehetett, hogy szeptember végére már nem lesz alkalmas a helyzet nagyobb létszámú rendezvény szervezésére. (Sajnos,  a 31.  Országos Konferenciánkat el is kellett halasztanunk arról az időpontról a jövő évre…) Így tartottuk meg augusztus 28-án Budapesten az Európa 2000 Gimnáziumban a Közgyűlésünket. A napirendje ennek jórészt kötött – a munkánkat szabályozó jogi előírásokból fakadóan. Megtárgyalásra került most is  „Az Elnökség beszámolója a MTT 2019. évben végzett szakmai munkájáról”, „A Társaság 2019. évi gazdálkodási beszámolója” ,  „A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása”. Ezen kötelező  napirendek mellett most növelte a tennivalóinkat a MTT „tisztújításának”  napirendje. Összefoglalásként csak annyit, hogy az előterjesztések mindegyikét egyhangúlag fogadta el a Közgyűlés. Az előírásoknak megfelelően megtörtént a tisztújítás is: az Elnökség tagjainak ugyanazokat választotta meg a Közgyűlés, akik az előző  három évben is végezték ezt a munkát. A Felügyelő bizottság összetételében történt változás, mivel  a korábbi elnök, Gönczi Sándor  és az egyik tag, Bíró Gábor igazgató urak a továbbiakban már nem vállalták ezeket a funkciókat. Ezúton is köszönjük sok éven át magas szakértelemmel és nagy körültekintéssel végzett kiemelkedően felelősségteljes munkájukat! Az új FB elnökének Takácsné Laczo Sylviát választotta meg a Közgyűlés, tagoknak pedig Farkas Györgyöt, Gyurcsó Gyulánét és Kőrösi Tibort. Köszönjük, hogy vállalták e nem könnyű feladatot, munkájukhoz sikereket kívánunk!
   Ahogy fentebb már jeleztük,  a szeptemberre tervezett MTT 31.  Országos Konferenciáját a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt el  kellett halasztanunk a jövő évre. Tekintettel arra, hogy  emlékelőadásokat (halálozási, születési évfordulók jegyében) is terveztünk a programba, kellett valamilyen megoldást találni, hogy ezek elhangozzanak publikum előtt. Az Európa 2000 Gimnázium vezetése, Papp András igazgató úrral az élen a Közgyűlésen  felajánlotta, hogy biztosítja a feltételeket egy online konferencia megrendezéséhez, ahol szűkített időkeretben a legfontosabb néhány előadás elhangozhat a korábban tervezett 31. Országos Konferenciánk  programjából. Így jött létre a MTT 1. Online Konferenciája, amelyet az eredeti időpontban, 2020. szeptember 25-én rendeztünk meg a következő előadásokkal. Dr. Balogh László, az MTT és a Matehetsz elnöke nyitotta meg a konferenciát, majd  „Mönks professzor három évtizedes segítő munkája a magyar tehetséggondozás fejlődéséért – rendhagyó emlékezés fényképekkel” címmel tartott előadást.  Dr. Polonkai Mária, az MTT alelnöke és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke „Czeizel Endre elnök szerepe a Magyar Tehetséggondozó Társaság építésében” előadása jött ezután.  Majd Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke: „A Nemzeti Tehetség Program helyzete, eredményei, tervei” című előadását tartotta meg. Utána Farkas György igazgató, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumból: „Globális lehetőségek, helyi megoldások – egy komlpex tehetséggondozó program anatómiája” címmel beszélt saját munkájukról. Ezt követően Papp András igazgató, Európa 2000 Középiskola, Budapest, „A digitalizáció szerepe, lehetőségei  a tehetséggondozásban” címmel adta elő nagyon aktuális gondolatcsokrát. Végezetül Kiss Károly tanár úr az Európa 2000 Gimnáziumból „Tehetséggondozás és egyéni képességfejlesztés a Teams és OneNote alkalmazások segítségével iskolai csoportokban” címmel kapcsolódott mondandójával az előző előadáshoz. A konferencia végén a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium diákjai adtak színvonalas kulturális műsort. Szép számmal vettek részt szakemberek a konferencia megtekintésében, de aki akkor nem tudott kapcsolódni a programhoz, letöltheti az összes előadást a Facebook-ról, valamint a Matehetsz Honlapjáról. (www. tehetseg.hu). Ezúton is köszönjük minden közreműködőnek, kiemelten az előadóknak, valamint az Európa 2000 Gimnázium vezetésének és tantestületének a segítségét ezen új típusú első konferenciánk  előkészítésében, megrendezésében.

2020. október 18.                            Dr. Balogh László MTT-elnök

Aktuális 2020.2.

  Azzal a bevezető megjegyzéssel kezdem az Aktuális ezen számát, hogy a márciusban Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt a 2020. március 5-én kelt, s a Honlapunkon (www.mateh.hu) és a Tehetség 2020.1. számában is megjelent ez évi első Aktuálisunkban összefoglalt, az elmúlt három hónapra vonatkozó terveink szertefoszlottak. Az  MTT Vezetősége (Elnökség, Felügyelőbizottság, az Elnökség állandó meghívottjai) március óta azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt, s kerestük a megoldásokat a tervezett programjaink későbbi időpontban történő pótlására, illetve az Vezetőség végzett el olyan határidős feladatokat is – összhangban a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletekkel, amelyek Alapszabályunk szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak. A következőkben ezekről adok tájékoztatást, remélve, hogy az újabb terveink már nem válnak semmivé a járványhelyzet későbbi súlyosbodása miatt.
  A MTT 2020.  évi rendes Közgyűlésének előkészítése állt kiemelt helyen az év első hónapjaiban.  Ebben az évben terveink szerint  május 16-án, szombaton  (11,30-kor)  Szerencsen került volna  megrendezésre a Közgyűlés,  a kétnapos „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia” zárása után.  Az újabb elképzelés, amennyiben a veszélyhelyzet feloldásától számított határidő a Közgyűlés pótlására ezt lehetővé teszi: a 2020. szeptember 25-26-án Budapesten, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium szervezésében megrendezendő MTT 31. Országos Konferencia zárása után (szept. 26., szombat 12 órai kezdettel) tartjuk szokásos évi rendes Közgyűlésünket. (A  végső döntést a veszélyhelyzet feloldása után hozhatjuk  meg. Részletek majd a közgyűlési meghívóban lesznek olvashatók, amelyet a megrendezés előtt 30 nappal kiküldünk emailen a MTT-tagoknak, s ugyanakkor a meghívót feltesszük a Honlapunkra is. Sajnos, a járvány későbbi alakulása ezen elképzelésünket is elsöpörheti…)    Mivel  terveink szerint a két esemény összekapcsolódik, nyomban itt jelzem, hogy  a 2020. szeptember 25-26-án Budapesten, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium szervezésében megrendezendő MTT 31. Országos Konferencia végső programját - Farkas György igazgató úr  előterjesztésére - az Elnökség elfogadta. A konferencia részletes programja és a jelentkezési lap augusztus közepétől lesz elérhető a MTT-Honlapon, remélve, hogy nem szól közbe a járványhelyzet ismételt súlyosbodása. Ahogy azt korábban már jeleztük,  ezen a konferencián emlékezünk meg több előadásban örökös tiszteletbeli elnökünkről, Czeizel Endre professzorról születésének 85., halálának 5. évfordulója alkalmából. Sajnos, ahogy azt a tagság már olvashatta a Honlapunkon és a Tehetség folyóirat 2020. 1. számában, újabb nagy halottja van a tehetséggondozók táborának: Mönks professzor, az ECHA örökös tiszteletbeli elnöke márciusban eltávozott az élők sorából, természetesen, róla is megemlékezünk a konferencián. Az emlékelőadásokon túl a rendező intézmény közel három évtizedes tehetséggondozó munkájának eredményeit ismerhetjük meg, s beszámolnak a szekcióüléseken a régió sikeres tehetséggondozó intézményei, a plenáris ülésen elhangzanak előadások a tehetséggondozás kiemelt  hazai feladatairól is. Természetesen az őszi hónapokra vonatkozó terveink sorába tartozik a két további tavasszal elmaradt  rendezvényünk pótlása: egyrészt  az eredetileg májusra tervezett szerencsi „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia”, valamint  a LIONS Clubok és a MTT együttműködése  aktuális feladatainak  áttekintése céljából rendezendő műhelybeszélgetés Budapesten. Ezen rendezvények új időpontja  és programja a Honlapon lesz megtalálható, amint a döntések megszületnek.
   Az elszállt és új tervek után röviden arról is tájékoztatom az olvasókat, hogy milyen konkrét ügyekben döntött, illetve járt el az elmúlt három hónapban a MTT vezetősége. A Magyar Tehetséggondozó Társaság a 2019. évi bevételeiről és kiadásairól készített kimutatást, az egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót, valamint annak közhasznúsági mellékletét, illetve az SZJA 1%-nak felhasználásáról szóló összegzést az Elnökség egyhangúlag elfogadta, ezeket a dokumentumokat május 31-ig elküldtük az illetékes felsőbb szervnek.  A  vonatkozó kormányrendelet azonban előírja, hogy az Elnökség által elfogadott fenti dokumentumokat a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követően az egyesület Közgyűlésének napirendjére kell tűzni,  az egyesület ezen legfőbb szerve szavaz a végső elfogadásról. Mivel az ez évi Közgyűlésünkön tisztújítás is lesz, ezért az Elnökség felkért egy háromtagú Jelölő bizottságot, amely elkezdte munkáját,  ők koordinálják majd a Közgyűlésen a jelöltállítást – amennyiben a jelenlevő tagság megválasztja őket. Ugyancsak döntött az Elnökség a hatáskörébe tartozó MTT-kitüntetések („Tehetségekért  Díj”, a „MTT Elismerő Oklevele”) odaítéléséről, e kitüntetések átadására  a MTT szeptemberi Országos Konferenciáján kerül sor.  Az Elnökség döntött új MTT-tag felvételéről is. Itt hívom fel a figyelmet, hogy még mindig több  tagunk van, aki nem küldte vissza az adatfrissítő lapot, ezúton is kérjük, hogy tegyék ezt meg mielőbb, elősegítve ezzel az Elnökség szervező munkájának eddiginél nagyobb hatékonyságát: csak azoknak tudjuk információinkat („Aktuális” írásai friss hírekkel, meghívók rendezvényekre stb.) gyorsan eljuttatni, akik elküldik mostani email-címüket  az adatlapon. Az adatfrissítő nyomtatványt kiküldtük decemberben a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. számával együtt, s a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) most  is elérhető a Főoldalon. Ezúton is kérem  Tagtársainkat, hogy aki még nem fizette be  a 2020. évi tagdíjat,   átutalással oldja ezt meg a  Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámára: 10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank). Éves tagsági díjak a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, Intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, s amint az közismert, a tagdíj befizetése egyben azt is jelenti, hogy az illető térítésmentesen kapja a MTT Tehetség folyóiratának évi négy számát.  Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik a Magyar Tehetséggondozó Társaság javára ajánlották fel az SZJA 1%-át!

2020.  június  6.                                  Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2019.3-4.

Az elmúlt időszak eseményei közül első helyen kell beszámolnunk – rangjához illően - a  MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciájáról, amely 2019. szeptember 20-21-én  Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban került megrendezésre. Széleskörű összefogással készítettük elő a konferenciát: az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium mellett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az  Egri Katolikus Főegyházmegye, az  Eszterházy Károly Egyetem, az  Egri Tankerületi Központ, valamint a  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közreműködésével jött létre a nagyívű rendezvény. Dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes-államtitkára  „A Nemzeti Tehetség Program  eredményei, helyzete” című előadásával nyitotta meg a konferenciát az Eszterházy Károly Egyetem Főépületének Dísztermében, méltatva a MTT jelentőségét a hazai tehetséggondozás fejlesztésében.  Helyettes-államtitkár Asszony megnyitója után többen köszöntötték a 30. születésnapját ünneplő Magyar Tehetséggondozó Társaságot: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora, Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Dr. Csermely Péter, a European Council for High Ability elnöke, Boronkay Gusztáv és Dr. Chrabák László, a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója és prokormányzója, Bajor Péter, a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke, Tóth Tamás, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézmények Egyesületének elnöke, valamint előadása kezdetén F. J. Mönks, a European Council for High Ability  (ECHA) örökös elnöke  kívántak további sikereket Társaságunknak.  Az ezt követő előadások középpontjában a MTT tevékenységének bemutatása állt. Dr. Balogh László, az MTT és a Matehetsz elnöke: „A Magyar Tehetséggondozó Társaság tevékenysége az elmúlt öt évben” címmel idézte fel a közelmúlt tevékenységrendszerét. Dr. Polonkai Mária, az MTT alelnöke és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke „A tehetségsegítés lehetőségei a köznevelésben, a MTT szerepe ezek kialakításában” címmel tekintett vissza. Turi Katalin, az MTT alelnöke „Áttekintés az MTT szekcióinak az elmúlt öt évben végzett munkájáról” címmel számolt be fejlődésünkről. Sarka Ferenc, az MTT alelnöke átfogó visszaemlékezésében „Az MTT 30 éves működésének kiemelkedő eseményei”-t villantotta fel, visszamenve a Társaság születéséig. Ezt követően a konferencia megrendezésében közreműködő társintézmények tehetséggondozó munkájáról hallottunk  előadásokat. Dr. Németh Zoltán, az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztályának vezetője „Tehetséggondozás az Egri Főegyházmegye iskoláiban” címmel számolt be a Katolikus Egyház régióban elért eredményeiről. Dr. K. Nagy Emese, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar dékánja „Pedagógusképzés és  tehetséggondozás” címmel vezetett át bennünket a felsőoktatási tehetséggondozás sokszínűségébe. Gönczi Sándor igazgató úr pedig  „Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó tevékenységének bemutatása” címmel vázolta az intézmény  tehetséggondozásban elért csodálatos eredményeit. A Plenáris ülés ECHA-Dilomák és  MTT-kitüntetések átadásával zárult. A Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” kitüntetését Demarcsek Zsuzsa, a nyíregyházi VLAMI igazgatója és Győriné Csomó Ildikó, a Matehetsz alprogramvezetője vehette át ebben az évben. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium pedig a MTT Kitüntető Oklevelét nyerte el sokéves kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységéért, a kitüntetetést Gönczi Sándor igazgató úr vette át – az emelkedett ünnepi hangulatban. A második napon a MTT több szekciója mutatta be munkásságát  párhuzamosan – a szekcióelnökök koordinálásában. A Dél-dunántúli Szekció Turi Katalin, a Felsőoktatási Szekció dr. Bodnár Gabriella,  a Gyermekvédelmi Szekció dr.  Kollmann J. György (tárlatvezetésével), a Kelet-magyarországi Szekció dr. Dávid Imre és Császár István , a Kémiai és Környezetvédelmi Szekció dr. Török Istvánné, a LIONS Clubok Szekciója Demarcsek Györgyné, a Nyugat-dunántúli Szekció Mentler Mariann, az Óvodai Szekció Szilágyi Ildikó, a Tanítói Szekció Németné Dávid Irén elnöklésével mutatta be néhány kiemelkedő mozzanatát tevékenységrendszerének. Összesen több mint harminc prezentáció bizonyította a MTT szekcióinak sokszínű tehetséggondozó munkáját. Az előbbiek kiegészítéseként az ünnepi hangulatot még magasabbra  emelő programok is szerepeltek a konferencián. Az első napon a plenáris ülésen előbb Bráder Elemér egyetemi hallgató zongorajátékában gyönyörködhettünk, majd a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulói profi  színi előadással szórakoztatták a publikumot. Második nap a konferenciát Eger város néhány kiemelkedő értékének megtekintése zárta: orgona hangverseny volt az Egri Bazilikában, az orgonánál Urbán Péter karnagy adott csodálatos zenei élményt. Majd az Érseki Látogatóközpont ,  a Vármúzeum és a Líceum (Varázstorony, Camera Obscura) megtekintése emelte tovább a résztvevők ünnepi hangulatát. Összességében maximális elismeréssel kell szólnunk a Jubileumi Konferenciáról: a programok – a rendező intézmények, szervezetek lelkiismeretes előkészítő munkájának köszönhetően – az első pillanattól kezdve példásan zajlottak, lenyűgöző társas légkörben, az ünnepi eseménnyel összhangban  levő emelkedett hangulatban. A Magyar Tehetséggondozó Társaság nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki az előkészítésben és a lebonyolításban szerepet vállaló minden intézménynek és szervezetnek, valamint azoknak a vezetőknek külön is, akik vállalták a személyes szereplést  is a konferencia plenáris ülésének programjában.  Kiemelten köszönjük a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium vezetőjének, Gönczi Sándor igazgató úrnak, valamint az Iskola Tanárainak, Dolgozóinak, Diákjainak fáradozását a konferencia előkészítésében és lebonyolításában!  (További részletek a konferenciáról a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) és a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. összevont számában találhatók.)
      Három elnökségi ülést is tartottunk az elmúlt hónapokban, május 17-én, szeptember 20-án és november 13-án. Ezeken a fő napirendi pontok között a következők szerepeltek: az Elnökség 2018. évi „Közgyűlési beszámolójának” megtárgyalása és elfogadása; „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének” elfogadása, amelyet minden évben be  kell küldenünk az ellenőrző hatóságunkhoz – ez már olvasható a Honlapunkon; a MTT „Adatkezelési tájékoztatójának” kidolgozása az érvényes rendeletekkel összhangban – ez is olvasható a Honlapunkon; az MTT NEA-pályázatának előkészítése; új szekciók alapítása a MTT-ben – a „LIONS Clubok Szekciója” , valamint a „Digitalizáció és  Innováció a Tehetséggondozásban Szekció” indítja meg munkáját mostantól. Döntés született arról is, hogy a 31. Országos MTT-Konferenciát 2020. szeptember 25-26-án  Budapesten tartjuk, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziummal közös rendezésben.  Jelezzük azt is, hogy az évenként megrendezendő „ECHA-Diplomások Műhelye” kétnapos Konferencia  a MTT Kelet-magyarországi Szekciójával közös szervezésben  2020 áprilisában kerül megrendezésre Szerencsen, a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, ahol 30 éve indult az Intézmény  Komplex Tehetséggondozó Programja. (Pontos dátum, program és jelentkezési lap a MTT-Honlapon lesz elérhető február közepétől.)

2019. november 17.                                    Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2020.1.

A MTT Elnöksége ülést tartott március 4-én, amelyen a következő hónapok  fontosabb rendezvényeit, aktuális teendőit tárgyaltuk meg. A MTT 2020.  évi rendes Közgyűlésének előkészítése állt kiemelt helyen: napirend, időpont, helyszín stb. A szokásos évenkénti napirendeken túl most tisztújításra is sor kerül, s ennek előkészítése is az Elnökség feladata: áttekintettük ezzel kapcsolatos tennivalóinkat, s meg is indult az előkészítő munka. A Közgyűlés meghívója külön felhívásban meg fog jelenni rövidesen a MTT-Honlapon, s elküldjük emailen is a tagoknak. Amit ki kell emelni: az Elnökség úgy döntött, hogy ez évtől kezdődően a rendes Közgyűlésünket a tavaszi MTT-Konferenciához kapcsoljuk, ez régebben sikeres megoldás volt: sokkal többen jelentek meg ennek keretében a Közgyűléseinken, mint amikor Budapestre külön összehívtuk egy hétvégén  e testületet. Ebben az évben május 16-án, szombaton  (11,30-kor)  Szerencsen kerül megrendezésre a Közgyűlés,  a kétnapos „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia” zárása után. (Részletek majd a közgyűlési meghívóban lesznek olvashatók.) Ugyancsak fontos napirendje volt az Elnökség  ülésének  a MTT most zajló adatmegújítási programja eddigi eredményeinek, további tennivalóinak áttekintése. Még sok tagunk van, aki nem küldte vissza az adatfrissítő lapot, ezúton is kérjük, hogy tegyék ezt meg mielőbb, elősegítve ezzel az Elnökség szervező munkájának eddiginél nagyobb hatékonyságát. Az adatfrissítő nyomtatványt kiküldtük decemberben a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. számával együtt, s a MTT-Honlapon (www.mateh.hu) most  is elérhető a Főoldalon. Napirenden volt az elnökségi ülésen a 2020. szeptember 25-26-án Budapesten, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium szervezésében megrendezendő MTT 31. Országos Konferencia keretterve. Az előkészületekről az intézmény vezetője, Farkas György igazgató úr adott tájékoztatást. A konferencia részletes programja és a jelentkezési lap augusztus közepétől lesz elérhető a MTT-Honlapon. Ez a rendezvény kiemelkedő lesz: itt emlékezünk meg több előadásban örökös tiszteletbeli elnökünkről, Czeizel Endre professzorról születésének 85., halálának 5. évfordulója alkalmából. Megtárgyalta az Elnökség első olvasatban a  Társaság 2019. évi gazdálkodási beszámolóját, amely majd végső változatában a májusi Közgyűlés elé is kerül.  Az elmúlt évi zárásból az derült ki, ha szűkösen is, de várhatóan rendelkezésünkre állnak 2020-ban is azok az anyagi források, amelyekből a MTT legfontosabb feladatait meg tudja oldani. (Kiemelten a Tehetség folyóirat évi 4 számának kiadását, amelynek nyomdai költsége csak maga 700 ezer forintba kerül!) Ahogy arról az elmúlt másfél évben többször is beszámoltunk konferenciáinkon és a Tehetség folyóiratban,  készült egy részletes terv a LIONS Clubok és a MTT együttműködésére. E  terv megvalósításának munkálatai folynak, s ennek keretében ismét lesz egy közös szakmai rendezvény a két szervezet között az aktuális feladatok megbeszélése céljából. Turi Katalin alelnökünk  és Demarcsek Zsuzsa igazgató, a  LIONS  Clubok program-felelőse közös szervezésében 2020. április 1-én (szerda) 15 órától várjuk az érdeklődő szakembereket  Budapesten, az Európa 2000 Középiskolában (1143. Budapest, Gizella út 36.).
VÉGEZETÜL A MTT-TAGSÁG FIGYELMÉBE AJÁNLJUK A KÖVETKEZŐ FELHÍVÁSOKAT:
1.Ahogy fentebb már jeleztük,  az évenként megrendezendő „ECHA-Diplomások Műhelye Konferencia”  az Egri Főegyházmegyének, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének,  a MTT Kelet-magyarországi Szekciójának és a Matehetsznek közös szervezésében  2020. május  15-16-án kerül megrendezésre Szerencsen, a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, ahol 30 éve indult az Intézmény  Komplex Tehetséggondozó Programja. A részletes program és jelentkezési lap rövidesen felkerül a MTT-Honlapra.
2.Már néhány hete új esztendőbe léptünk, s ilyenkor aktuális a tagsági díjak rendezése. Ezúton kérjük Tagtársainkat, hogy aki még nem tette meg, a 2020. évi tagdíjat fizesse be  átutalással a  Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámára: 10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank). Éves tagsági díjak a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, Intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, s amint az közismert, a tagdíj befizetése egyben azt is jelenti, hogy az illető térítésmentesen kapja a MTT Tehetség folyóiratának évi négy számát.
3.Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság is fogadhatja a befizetett adó 1%-át, adószámunk: 19854487-1-09. Előre is köszönjük a felajánlásokat!2020.  március 5.                                    Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2019.2.

A januárban megjelent Aktuális  2019.1. óta két elnökségi ülést tartottunk, valamint az rendes évi MTT-Közgyűlés is megrendezésre került a közelmúltban. A március 6-i és május 17-i elnökégi ülésen a következő főbb napirendi pontok szerepeltek: - A MTT 2018. évi gazdálkodásának áttekintése, értékelése; - A 2019. évi rendes MTT-Közgyűlés előkészítése; - A MTT 2019. szeptemberi Jubileumi (30.) Konferenciájának   programterve; - A MTT és a LIONS Clubok közötti együttműködés eddigi eredményei; - Az Elnökség  közgyűlési beszámolója a MTT 2018. évi munkájáról; - A MTT közhasznúsági jelentése; -  A MTT szeptemberi Jubileumi Konferenciáján átadandó kitüntetések odaítélése; - A MTT Adatkezelési Szabályzatával kapcsolatos feladatok. A május 17-én megtartott évi rendes Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2018.  évi tartalmi  munkájáról és gazdálkodásáról, valamint  elfogadta el és határozatban rögzítette a 2019. évi főbb feladatokat. Ugyancsak elfogadta a MTT Közhasznúsági jelentését a 2018. évről.
     Két nagysikerű konferenciát is rendeztünk ebben a periódusban. Április 11-12-én Szerencsen és Mádon tartottuk  meg több mint háromszáz résztvevővel a  „Kelet-magyarországi Tehetséggondozó Konferenciát”  a MTT Kelet-magyarországi Szekciójának, valamint a Szerencsi Tankerületi Központ, a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola,  a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és  a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közös szervezésében. Szakmailag kimagasló értéket jelentettek Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak, a felszólaló  magas rangú államtitkároknak, helyettes  államtitkároknak, valamint a Klebelsberg Központ elnökének, Hajnal Gabriella miniszteri biztosnak elhangzott előadásai a nemzeti tehetséggondozás továbbfejlesztésének  jelen és jövőbeli terveiről. Szabó Árpádnak, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatójának előadásában a Régió tehetséggondozó munkájának hagyományairól, jelenéről és fejlesztésének terveiről kaptunk értékes információkat. Toplenszkiné Csengeri Anikó Igazgató Asszony  előadásából megismerhettük a  Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola korszerű tehetséggondozó tevékenységét. A Tankerülethez tartozó további iskolák tehetséggondozásának gazdag múltjáról, jelenéről, valamint a jövő terveiről is hallhattunk ezen intézmények vezetőinek előadásában. Ezúton is köszönetet mondunk minden szervezésben közreműködőnek, előadónak, résztvevőnek, támogatónak a sikeres konferencia lebonyolításában vállalt szerepéért. További részletek olvashatók  a Tehetség 2019.2. számában e konferenciáról. 2019. május 10-11-én Nyíregyházán  megrendezésre került egy nagy hagyományokkal bíró zenei  tehetséggondozó konferencia is. Rendezői voltak: a Fiatal Tehetségekért Alapítvány, a Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő Tanács, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet – magyarországi Szekciója.  A helyszínt a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola biztosította. Ezúton is köszönjük dr. Szlágyiné Pálkövi Mária Elnök Asszony fáradozását a konferencia sikeres lebonyolításában.
     Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy  MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptember 20-21-én  Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. Részletes program és a jelentkezési lap augusztus közepén  lesz   elérhető a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu) 

2019. május 18.                                    Dr. Balogh László   MTT-elnök