Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2018.3.

Elsőként arról számolunk be, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság 29. Országos Konferenciája nagy sikerrel került megrendezésre Budapesten az Európa 2000 Középiskolában 2018. szeptember 21-22-én, a rendezvényen közel kétszáz szakember vett részt. Ezúton is köszönetet mondunk azért az áldozatkész munkáért, amit  a Papp András igazgató úr által vezetett Tantestület végzett   a konferencia  előkészítése és lebonyolítása során.  Lenyűgöző volt mind a plenáris ülés, mind a szekcióülések előadásainak tartalmi sokszínűsége, ezekből minden résztvevő tudott meríteni magának új gondolatot, módszertani fogást  tehetséggondozó munkája továbbfejlesztéséhez. A konferencia első pillanatától kezdve példásan előkészített volt, minden program gördülékenyen folyt,  s kiemelendő az a bensőséges hangulat, amelyet az Európa 2000 Középiskola tanárai, munkatársai, tanulói teremtettek a programok során, köszönet mindannyiuknak! E helyen is köszönjük minden  közreműködőnek, előadónak, résztvevőnek, hogy megtisztelték konferenciánkat, a támogatóknak pedig a segítségüket a sikeres lebonyolításhoz! Külön is köszönjük  a MTT vezetőségi tagjának, Laczó Sylvia igazgatóhelyettesnek a konferencia sikeres szervezése, megvalósítása érdekében végzett hatalmas és áldozatos munkáját! A konferencia szakmailag gazdag tartalmi részleteiről a Tehetség folyóirat 2018.3. számában olvashatnak az érdeklődők.
     E konferencián került sor a Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” kitüntetésének átadására. Ebben az évben ketten kapták ezt meg a MTT Elnökségének döntése értelmében: dr. Pappné Herr Anna örökös igazgató, az Európa 2000 Középiskola alapítója, valamint Ábrám Tibor igazgató, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon vezetője, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke. Mindketten hosszú évekre visszamenően sokat tettek a magyar tehetséggondozás fejlődéséért, köszönjük ezúton is fáradozásukat, gratulálunk a kitüntetéshez, és további sikeres tevékenységet kívánunk!
    Az Országos Konferencia első napján a MTT Elnöksége ülést  tartott. Az ott megtárgyalt napirendek közül most kettőről adok rövid tájékoztatást. Az egyik a  LIONS Clubok Magyarországi Szövetségével a nyáron kötött nagyjelentőségű együttműködési megállapodásból a MTT-re háruló konkrét  tennivalók tervének megbeszélése volt. A napirend tárgyalásánál meghívottként jelen volt Demarcsek Györgyné a LIONS Clubok képviseletében. Turi Katalin alelnök előterjesztésében  konkrét programokról, tennivalókról állapodtunk meg az ülésen. Ebben az első lépés a 2018. november 9-re tervezett műhelybeszélgetés lesz, a közös tevékenységben érintett klubok és az MTT Elnöksége, Felügyelő Bizottsága valamint a Szakmai Tanácsadó Testülete tagjainak részvételével. Főbb témakörök: kapcsolatfelvétel a szekcióvezetőkkel, a kapcsolattartás formájában, módjában való megállapodások, a tevékenységről, aktuális feladatokról való kölcsönös tájékoztatók. További részletek az együttműködésről a Tehetség folyóirat 2018.4. számában jelennek meg. Az elnökségi ülés  másik fontos napirendi pontja  a MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag  végső  változatának megtárgyalása volt. A tervet az Elnökség elfogadta, a megjelenés még ez évben várható.
Már is jelezzük, hogy a MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptemberében Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. A program és jelentkezési lap 2019. augusztus közepétől lesz elérhető Honlapunkon. (www.mateh.hu)

2018. szeptember  25.                                          Dr. Balogh László elnök

Aktuális 2018.2.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2018. február és május között három alkalommal tartott együttes ülést tartott, amelynek keretében az alábbi  főbb napirendi pontok  kerültek tárgyalásra, volt amelyik ezek közül többször is terítékre került.  Az egyik volt ezek közül „A MTT Alapszabályával kapcsolatos feladataink a Fővárosi  Törvényszéktől januárban érkezett elfogadó állásfoglalás   alapján” . Több éves munka zárult le ezzel az elfogadó dokumentummal: minden elemében megfelel az Alapszabályunk a törvényi előírásoknak, a Honlapon olvasható  a végleges változat. Fontos programpont volt a 2017. decemberi elnökségi ülésen elfogadott  „Cselekvési terv a MTT- szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez” anyag alapján készült, rövidtávra szóló  feladatcsokor áttekintése – Turi Katalin alelnök előterjesztésében . Ezen feladatok közül néhány megoldása már el is indult. Ugyancsak a 2017. decemberi elnökségi ülésen elfogadott „Cselekvési terv a  MTT gazdasági helyzetének megerősítésére,  új források feltárására” anyag alapján  elkészült, rövidtávra szóló feladatcsokor áttekintése is kiemelt napirend volt, többszöri tárgyalásban - Tóth Tamás alelnök és Kormos Dénes elnökségi tag előterjesztésében..  Ezen feladatok közül néhány megoldása már ugyancsak  elindult. Ez a két cselekvési terv jelentős mértékben továbbfejleszti  a MTT egész tevékenységrendszerét. A MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag, valamint a MTT-Honlap „Rólunk” rovatában megjelenő részletezőbb bemutatkozás   végső változatának elfogadása is megtörtént az elmúlt üléseken.  Az utóbbi már olvasható is a Honlapon, a papíralapú szöveges tartalma elkészült, megformázása szeptemberre készül el, s várhatóan akkor meg is jelenik. „A MTT tagsági listájának aktuális állapota, tennivalók a  tagtoborzással kapcsolatban” témakör  ugyancsak többször került terítékre, sikerült pontosítanunk a 2017. év végi állapotot. Az Elnökség döntött a „Tehetségekért” kitüntetés 2018. évi odaítéléséről is.  Szintén kiemelt feladata volt a vezetőségnek   a 2018. évi rendes MTT-Közgyűlés napirendi javaslatának elfogadása, illetve technikai előkészítése. A Közgyűlést 2018. május 26-én sikeresen megrendeztük, az Elnökség összefoglaló jelentése  a 2017. évi munkáról a Honlapon és a Tehetség 2018.2. számában olvasható, az elfogadott határozatokkal együtt. Kiemelt rendezvény volt az elmúlt félévben az április 13-14-én a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában és Óvodában  az a tehetségkonferencia, amelyen egyfelől megemlékeztünk a Tehetség folyóiratunk 25 éves sikertörténetéről, másfelől ünnepeltük a Bethlen Komplex Tehetséggondozó Programja indulásának 30. évfordulóját. Részletek a Tehetség 2018.2. számában olvashatók. Itt hívjuk fel a tagság és az érdeklődők figyelmét, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság 29. Országos   Konferenciája 2018. szeptember 21-22-én kerül megrendezésre Budapesten, az Európa 2000 Középiskolában. Részletes program és jelentkezési lap augusztus második felétől olvasható a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu) Tisztelettel hívunk és várunk a rendezvényre  minden érdeklődőt!

Debrecen, 2018. május 28.                                     

Dr. Balogh László
MTT-elnök

Aktuális 2017./4.

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2017. október 11-én együttes ülést tartott, amelynek kertében több fontos napirend került megvitatásra. Ezek közül az egyik kiemelt jelentőségű volt a „Beszámoló a Szakmai Tanácsadó Testület alakuló üléséről,   javaslatok a szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez”. Az SZTT október 4-én tartotta alakuló ülését Turi Katalin alelnök vezetésével, aki az Elnökség felkérésére a jövőben irányítja ennek a testületnek a munkáját, s ennek az értekezletnek a javaslatai kerültek az elnökségi ülésre Alelnök Asszony előterjesztésében. A javaslatokat az Elnökség elfogadta, s ezek alapján konkrét feladatokat magába foglaló cselekvési terv készül a következő elnökségi ülésre, amelyről majd részletes tájékoztatást adunk. Ugyancsak kiemelt fontosságú témakör volt a „Javaslatok a  MTT gazdasági helyzetének megerősítésére, új források feltárására”, amely javaslatokat Tóth Tamás alelnök és Kormos Dénes elnökségi tag terjesztette elő.  Az Elnökség kiindulási pontként elfogadta ezt az anyagot is , amely  alapján ugyancsak konkrét feladatokat magába foglaló cselekvési terv készül a következő elnökségi ülésre, ezt is közhírré tesszük elfogadása után. Ezeken túlmenően tárgyalt a vezetőség   MTT tagsági listájának  pontosításáról,  a MTT-ről szóló új tájékoztató  szóróanyag tartalmi kérdéseiről és a belső elektronikus levelezési rendszer létrehozásáról.
   A MTT Kelet-magyarországi Tagozata – Nagy Kálmán volt elnök elhalálozása miatt – új elnököt, valamint további vezetőségi tagokat választott.  A következők kerültek a vezetőségbe -  a Tagozat munkájában közreműködő intézmények és szervezetek képviselőinek száz százalékos támogatásával: Dr. Dávid Imre elnök, Császár István társelnök, vezetőségi tagok: Szabó Attila igazgató (Mátészalka), Tóth Tamás  igazgató (Sárospatak), Virágné Katona Zsuzsanna igazgató (Törökszentmiklós). Az új vezetőség munkájához ezúton is sok sikert kíván a MTT Elnöksége.
   Itt hívjuk fel a Társaság tagjainak és más  érdeklődőknek a figyelmét, hogy a MTT Kelet-magyarországi Tagozata szokásos tavaszi nagy konferenciáját 2018. április 13-14-én rendezi a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában, ahol az Intézmény komplex tehetséggondozó programja indulásának 30. évfordulója alkalmából az 1987. óta  elért  eredményeket tekintjük át, elemezzük. A részletes program és a jelentkezési lap a Honlapunkon  (www.mateh.hu) lesz elérhető,  várhatóan február közepétől.

2017. november 25.                                       Dr. Balogh László
                                                                           elnök

Aktuális 2018./1.

    A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2017. december 6-án együttes ülést tartott, amelynek kertében az alábbi   napirendi pontok  kerültek tárgyalásra. Ezek közül  kiemelt jelentőségű volt a „Cselekvési terv a MTT-szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez”,  előadója Turi Katalin alelnök  volt. A javaslatokat az Elnökség elfogadta, s ezek alapján konkrét feladatok megoldásának előkészítésére az Elnökség tagjaiból 2-3 fős csoportok alakultak.  Ugyancsak kiemelt fontosságú napirend volt a „Cselekvési terv a  MTT gazdasági helyzetének megerősítésére, új források feltárására”, amelyet Tóth Tamás alelnök és Kormos Dénes elnökségi tag terjesztette elő.  A  konkrét feladatok megoldásának előkészítésére az Elnökség tagjaiból e témakörben is kisebb csoportok alakultak. Mindkét témakör tennivalóinak tárgyalása  folytatódik a következő elnökségi üléseken, e feladatok megoldásához hosszabb periódus szükséges. Ezeken túlmenően tárgyalt a vezetőség   MTT tagsági listájának  pontosítási folyamatáról,  a MTT-ről szóló új tájékoztató  anyagok tartalmi kérdéseiről. Ez utóbbi keretében a MTT-Honlapra készült bővebb tájékoztatót, amely már olvasható is a „Rólunk” rovatban, az Elnökség elfogadta. A nyomtatásban megjelenő rövidebb szóróanyagot a következő elnökségi ülésen ismét megvitatjuk, akkor kerül elfogadásra. Napirendre került a MTT emblémájának felülvizsgálata is, érkezett olyan javaslat, hogy módosítsuk ezt. A végső döntés ebben  a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, ennek összehívásáig  (időpont alább megtalálható!) az Elnökség kialakítja javaslatát.
    Ismét felhívjuk a Társaság tagjainak és más  érdeklődőknek a figyelmét, hogy a MTT Kelet-magyarországi Tagozata szokásos tavaszi nagy konferenciáját 2018. április 13-14-én rendezi a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában, ahol az Intézmény komplex tehetséggondozó programja indulásának 30. évfordulója alkalmából az 1987. óta  elért  eredményeket tekintjük át, elemezzük. A részletes program és a jelentkezési lap a Honlapunkon  (www.mateh.hu) lesz elérhető. Ezen a konferencián ünnepeljük, köszöntjük a 25 éve sikeresen funkcionáló Tehetség folyóiratunkat is!
    Ugyancsak fontos információ, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság  2018. évi rendes Közgyűlését május 26-án (szombat) 11 órai kezdettel tartja Budapesten, az  Európa 2000 Középiskolában, cím: 1143. Budapest, Gizella út 36. (http://www.europa2000.hu/ ) A részletes programról  a Honlapunkon  megjelenő meghívóból is tájékozódhat a tagság.

2018. február 5.                                              Dr. Balogh László
                                                                             elnök

Aktuális 2017./3.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság ez év májusában megválasztott Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2017. július 5-én együttes ülést tartott, amelynek kertében több fontos napirend került megvitatásra. Kiemelt témakör volt a vezetés számára a következő időszak legfontosabb tennivalóiról  leltár készítése - a május 20-i Közgyűlés határozatainak megfelelően. Az  emelt létszámú új Elnökség tagjainak munkamegosztását is újra kellett gondolnunk, ez elfogadásra került, s a MTT-Honlap „Tisztségviselőink” rovatban olvasható is. A szekciók munkájának továbbfejlesztése is kiemelt feladat a következő időszakban, ehhez kapcsolódóan  az új Alapszabályban rögzített  Szakmai Tanácsadó Testület személyi összetételére tett javaslatot az Elnökség: az SzTT tagjai – funkciójukból fakadóan az Alapszabály szerint - a szekciók vezetői (11 fő) , valamint felkérésre kerülnek az Elnökség által a korábbi választmányi tagok (6 fő), s az elnökségi ülésen  jelenlevők  további hat szakembert jelöltek tagként. Ennek megfelelően az elnökségi ülés elfogadta a 23 fős  SzTT személyi összetételét, amely ugyancsak megtalálható a MTT-Honlap „Tisztségviselőink” rovatban. Az SzTT munkájának koordinálásával az Elnökség Turi Katalin alelnök asszonyt bízta meg, a Testület alakuló ülését október 4-én megtartotta Budapesten. A gazdálkodásunk stabilitása is fontos tényező munkánkban, ezért az Elnökség megbízta Tóth Tamás alelnök urat és Kormos Dénes elnökségi tagot, hogy a következő elnökségi ülésre gyűjtsenek össze ötleteket – mások bevonásával is – a MTT gazdasági helyzetének megerősítésére.
     A Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos   Konferenciája 2017. szeptember 22-23-án  Szarvason, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában került megrendezésre, több szervezet és intézmény, valamint szép számú szponzor támogatásával: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Szarvas Város Önkormányzata, Magyarországi Evangélikus Egyház, Szent István Egyetem Tessedik Campus, Szarvasi Evangélikus Ótemplomi Gyülekezet, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezúton is köszönjük a segítséget a nagysikerű konferenciánk megrendezéséhez! A nagy érdeklődés közepette – 230 szakember vett részt a kétnapos programon - lebonyolított konferenciáról részletes beszámoló és az elhangzott prezentációk tanulmány-változata megtalálható a Tehetség folyóirat 2017.3. számában, valamint a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu)
   A MTT 2017. évi  „Tehetségekért” kitüntetés átadására is a szarvasi konferencián került sor:  Molnár Isvtánné igazgató – Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, Szarvas -, valamint Virágné Katona Zsuzsanna igazgató – Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Törökszentmiklós - kapták meg most  ezt az elismerést. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, tehetséggondozó munkájukhoz további sikereket kívánunk!

Debrecen, 2017. október 5.          

Dr. Balogh László MTT-elnök